Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Sjuksköterskan i centrum

Anna Carleborg
Onsdag 11:00 - 11:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

För mig är det uppenbart: sjuksköterskan är den självklara förändringsledaren som ska ta mer plats för att förändra vården, utvärdera och implementera nya digitala lösningar.

Verklighetslabbet - tester i verklig miljö

Jenny Veide Vilg, Yvonne Hedegärd
Onsdag 11:00 - 11:30 Framtidens primärvård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Med stöd av Vinnova genomfördes projektet Verklighetslabb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under drygt 2 år. Syftet var att driva utveckling av vård, genom att skapa förutsättningar för test av digitala funktioner i verklig vårdmiljö och i pågående verksamhet. Vårdplatser utrustades med bedside tablets, medarbetarna utrustades med smartphones, därefter genomfördes tre tester konsekventiellt; 1) differentierad kallelse, 2) Matappen och 3) Chatbot för ökad kommunikation. Erfarenheter och lärdomar av projektet belyser främst behovet av struktur, stora krav på samverkan mellan vård och teknik samt en tillåtande kultur för nya arbetssätt hos medarbetarna . Att skapa en plattform för tester i verklig miljö visade sig vara ett effektfullt sätt att pröva organisationen internt såväl som att pröva digital teknik med syftet att utarbeta nya arbetssätt. En viktig slutsats är att en stabil verksamhet samt förankring på alla nivåer i organisationen är avgörande för att lyckas med en testbädd. Utöver det krävs verksamhetens mognad i struktur och kultur, för den här typen av utvecklingsarbete, för att medarbetarna skall kunna bidra till en fungerande testbädd.

Vitalis Stipendieföreläsning - Aleris Närsjukvård - STELPA

Linda Vogt
Onsdag 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag inför juryn. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Vitalis Stipendieföreläsning - Region Gävleborg - Hipr

Måns Lööf
Onsdag 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Inspelad föreläsning

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag inför juryn. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Vitalis Stipendieföreläsning - Region Stockholm - självskattningstest Corona

Charlotte Schönqvist
Onsdag 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag inför juryn. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/
Vitalis Stipendieföreläsning - Region Stockholm - självskattningstest Corona

Vägen till upphandlad partner och hemmonitoreringslösning för att skapa en hållbar och stabil vårdform.

Erik Reinicke
Onsdag 11:00 - 11:30 Ekosystem
Svenska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Region Östergötland har som målbild att implementera en hemmonitoreringslösning för 5-10000 patienter. Att påbörja dialog med leverantörerna tidigt och i samklang med regelverket spelar roll för hållbarheten. Därför var också valet av leverantör som partner och dess produkt lika viktiga. Upphandlingsprocessens alla steg kommer belysas och de lärdomar som regionen har dragit kommer lyftas fram.

Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt!

Aida Ilkhechoie
Onsdag 11:00 - 11:30 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en kort introduktion till de principer enligt vilket riskhantering av de produkter (appar, IT-lösningar, system, tjänster) som uppfyller definitionen av medicintekniska produkter ska genomföras.

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin Jönsson, Klas Nelfelt
Onsdag 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Appar, Information/myndighet, Användbarhet

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid.
Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel.
Vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar dessa tjänster - och varför?

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

Fredrik Holmberg, Karin Båtelson, Bengt Sandblad, Johan Månflod
Onsdag 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Det finns en uppsjö av beslutsstöd i digital form, men ändå görs tusentals misstag i vården varje dag. Fredrik Holmberg, läkare och systemutvecklare, har utvecklat en mjukvarurobot som ger situationsanpassat beslutsstöd efter behov. En digital assistent som tar hand om det jobbiga rutinarbetet och ser till att allt blir kollat och utfört enligt vårdplan, om läkaren vill. Vi i Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT- och medicinteknik ger vår syn på vad det kan betyda för arbetsmiljö och patientsäkerhet. Bengt Sandblad, Professor Emeritus i människa-dator interaktion belyser vilken effekt mjukvarurobotar kan ha arbetsmiljön i vårdens IT system. Kan vi lita på de bakomliggande algoritmerna i AI-baserade stöd?

Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar?

Jeanette Melin
Onsdag 11:15 - 12:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Det finns ett växande behov av mätkvalitetssäkring av självrapporter avseende hälsoupplevelser. Att inte fullt ut ta steget att använd sig av mätkvalitetssäkrade mätetal har i sin tur konsekvenser för huruvida man kan fatta tillförlitliga beslut om en interventions potential och nytt. Likaså begränsas möjligheten att driva innovationer inom e-hälsa, digitalisering, AI och traditionella hälso- och sjukvården i rätt riktning. Med kvalitetssäkrade mätningar av hälsoupplevelser, på såväl person- som på systemnivå, ges möjligheter för bättre - tillförlitliga och jämförbara - modeller för att exempelvis upphandla och ersätta på hälsoutfall. I denna session introduceras och diskuteras innebörden av kvalitetssäkrade mätunderlag med särskilt fokus på hälsoupplevelser.

SOS 1.0 - simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård

Andreas Lundqvist, Lina Ärlebrant, Matías Urenda Moris, Mats Johansson, Susanna Hemming
Onsdag 11:15 - 12:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Beslutstöd, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Hur kan vi få ett bättre beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa som man ibland måste göra idag? Beslut som tas inom en organisation eller en enhet kan ha stor påverkan uppåt eller nedåt i vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här kan simulering av komplexa vårdflöden över organisationsgränserna vara en väg framåt!

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Hanna Justad, Linnéa Karlsson Lind
Onsdag 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och Research Institutes of Sweden AB (RISE) har deltagit i ett innovationsprojekt med syfte att kartlägga förutsättningarna för att tillämpa datadrivna metoder, inklusive artificiell intelligens (AI), vid insamling av information
till kunskapsstöd om läkemedel. Kunskapsstödet Janusmed kön&genus har använts som pilotobjekt.

eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg

Fredrik Öberg
Onsdag 11:30 - 12:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den digitala revolutionen har nått sjukvården och hur vi bedriver god vård stöps nu om i grunden. eHälsoläkarföreningen, en nybildad intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, har identifierat särskilt prioriterade områden där Sverige hamnat på efterkälken och insatser behövs. Ett av dessa handlar om nationell infrastruktur för hälsodata. På seminariet presenteras eHälsoläkarföreningens policy på området, med förslag till åtgärder, där vi bland annat efterlyser att staten tar ansvaret för en nysatsning på nationell infrastruktur för hälsodata.

Erfarenheter av att implementera IoT- paket för nybyggda äldreboenden, integrationer och synergieffekter

Jasmine Dahlberg
Onsdag 11:30 - 12:00 Välfärdsteknik
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Det byggs just nu många nya äldreboenden runt om i Sverige vilket ger vårdorganisationerna en ypperlig möjlighet att på ett tidigt stadium integrera smart välfärdsteknik för att skapa innovativa, trygga och populära äldreboenden. Hur går man tillväga? Vad ska man efterfråga och vad ska man ställa för krav för att ta höjd för innovationer? Camanio delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter där innovationer från olika leverantörer integrerats i en gemensam lösning.

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Tobias Nilsson, Marie Morell, Nil Dizdar Segrell, Patrick Vigren
Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans
Svenska, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Uppföljande paneldebatt på programpunktAtt verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i ÖstergötlandÖverläkare Dr Nil Dizdar från neurologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping har i tidigare programpunkt berättat om sina erfarenheter kring hur videokonsultationer på distans (Konsultativ Neurologi) har effektiviserat remissflöden och ökat samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken använder sig även av hemtitrering (ParkinsonHome) för att optimera medicin inställning för patienterna i hemmet. Dessa arbetssätt är idag rutinverksamhet och har fått stor påverkan för kliniken och patienterna i sydöstra sjukvårdsregionen. Panelen på kommer utifrån olika perspektiv att diskutera vinster med att införa nya innovativa arbetssätt via modern teknik. Hur kan vi kan bli bättre på att lära oss av de goda exempel som finns? Hur ska vi gå tillväga för att sprida dessa goda exemplen.

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv

Henrik Emilsson
Onsdag 11:30 - 12:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Vad ska man tänka på när semantisk interoperabilitet ska kvalitetssäkras? I den här sessionen kommer Henrik att ge tips, metoder och exempel på vad som döljer sig under huven.

Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbete

Helena Nilsson
Onsdag 11:30 - 12:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbetet där verksamhetens utveckling, digitalisering och välfärdsteknologi går hand i hand. Så här gör vi!

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Onsdag 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärden med många utmaningar framöver beroende på demografiska förändringar. Det kräver att utnyttja befintliga resurser effektivt samt att nya arbetssätt och produkter utvecklas. Det kommer även att saknas vårdpersonal i framtiden. Primärvården är ingången i vårdsystemet och utöver stora krav på tillgänglighet kommer även här att ställas krav på nya arbetssätt och nya produkter.Närhälsan Färgelanda vårdcentral har startat en testbädd i primärvård som utgår från det behov som finns i primärvården med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Elinor Nemlander, Ella Bohlin, Karin Liljelund, Mathias Ekman, Oscar Grundberg, Sofia Kacim
Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live
Svenska, AI, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

För många går omkring med oupptäckt cancer
Med anledningen av den oroväckande utvecklingen av kraftigt sjunkande antal diagnostiserade cancerpatienter, vill viuppmärksamma den akuta situationen. Under Corona -pandemin har färre människor sökt vård och symptom kan varasvåra att upptäcka. Med hjälp av artificiell intelligens och smarta digitala lösningar kan vi upptäcka symptom tidigt och får därmed en större chans att bota och behandla cancer.