Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

01. Invigning

Torsdag 09:00 - 10:00 Victoriasalen
MR-dagarna

03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Agneta Broberg, Anna Rosenmüller Nordlander, Anna Öberg Danielsson, Lina Tidell
Torsdag 10:30 - 12:00 T1
DO

#Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatserna. Hur kan de stoppas? DO samlar en panel som diskuterar olika sätt att motverka och förebygga trakasserier i arbetslivet med utgångspunkt från svenska och skandinaviska erfarenheter.
 
 Arrangör: DO

04. TELL MAMA UK: A Seminar on Islamophobia and How to Measure and Prevent It

Fiyaz Mughal, Max Stockman, Omar Mustafa
Torsdag 10:30 - 12:00 T2
Myndigheten för stöd till trossamfund

TELL MAMA ensures the mapping monitoring and measuring of anti-Muslim hatred across England and Wales and is the only national project that works in this area. Since 2012, the project has assisted over 7,100 people and ensured over 540 + arrests across the country. Modelled on the Community Security Trust, it has fast become a well-recognised brand in the field of hate crime work and has been a project that tackles far right extremism and has actively disrupted far right anti-Muslim networks. 

100

Barnmisshandel bryter mot de mänskliga rättigheterna då varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan våld och andra kränkningar. Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar under seminariet tre delar från vårt temaområde; våld mot barn. 1) En nationell kartläggning av våld mot barn i Sverige 2) En rapport om sexuella övergrepp mot barn på nätet 3) En webbplats för att öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Kunskap behövs för att barn ska få bättre skydd mot våld och sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och kunna få hjälp.


ADHD innebär brister i de exekutiva funktionerna. Det kan bland annat ta sig uttryck i form av svårigheter att planera och organisera, att se konsekvenser, svag tidsuppfattning och svagt arbetsminne. Vårt samhälle med höga krav på kognitiv förmåga, gör det svårt för många. Idag vet forskningen mycket om ADHD, men kunskapen är inte tillräckligt spridd. Vårt samhälle brister ofta i stöd och förståelse, vilket skapar sämre förutsättningar för de som löper ökad risk för socioekonomisk utsatthet, arbetslöshet, missbruk och kriminalitet.Denna föreläsning ger kunskap om ADHD; orsaker och samsjuklighet, beskriver utmaningar som personer med ADHD möter och hur de kan motverkas.

07. Sanningskommissioners vikt för hållbar fred

Carlos Martin Beristain, Patricia Tobón
Torsdag 10:30 - 12:00 T5
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

Sanningskommissionen i Colombia är viktigt för konfliktoffren och avgörande för att landet ska kunna skapa det kollektiva historiska minnet av konflikten som ett första steg mot social dialog, försoning och hållbar fred. Kommissionärer samtalar om de utmaningar som de har att bemöta under de kommande åren utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.

08. Vad händer med pressfriheten i Europa?

Ginna Lindberg, Jenny Wiik, Jonatan Lundqvist
Torsdag 10:30 - 12:00 T6
Göteborgs universitet

Fri och oberoende journalistik är ett viktigt demokratiskt fundament, men globalt har vi under lång tid sett en utveckling där friheten begränsas. Världens ledare har utvecklat paranoia mot journalistik och öppen diskussion och vi går mot en ny era av propaganda och populism. Hat och hot mot journalister ökar och en allt mer långtgående statlig övervakning försämrar källskyddet. Även i Europa befinner sig pressfriheten på ett sluttande plan, enligt Reportrar utan gränsers årliga mätningar.På seminariet fokuseras frågan; vad händer med pressfriheten i Europa? 

Three months after the election in Zimbabwe, we take a look at women’s political participation before, during and after.

The right to a life free from violence is an ambition taken seriously within Sweden and the wider European Union. Sweden and other Member States of the European Union have a clear duty to protect people within their jurisdiction from violence. However, what kind of responsibility does Sweden and the EU have towards people on the borders of the European Union? This question is highly relevant today when the Mediterranean sea has the grim distinction of being the world’s deadliest border crossing. With many fleeing violence in their own countries, who bears responsibility for the deaths at sea? Professor Thomas Spijkereboer, who has recently completed a large-scale research programme on border deaths engages in discussion with a member of the European commission and Wilfried Buchhorn (TBC) of the UN High Commissioner for Refugees.  

Hur kan bilder förstärka och skapa myter? Och hur används de i modern mytbildning om våld och rasism? Under föreläsningen kommer du få en ökad medvetenhet om var, när och hur källkritikens blick behöver vässas.
Men kan källkritik gå för långt? – så att vi inte litar på någonting? 

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

Johanna Trygg, Narges Ravanbakhsh, Shora Zamani
Torsdag 10:30 - 12:00 Presscenter
Linköpings stadsmission och Amphi produktion

Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en beroendeproblematik innebär en utsatt och sårbar position. Många får inte det stöd de har rätt till och ofta saknas det kunskap om frågan. Linköping Stadsmission och Amphi produktion utvecklar nu gemensamt i ett Arvsfondsprojekt ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen om livssituationen för dessa personer. Frågan vi ställer oss är: hur ska dessa personer få det lagstadgade hjälp de behöver? 

100

Hot & våld på jobbet

Daniel Hjalmarsson
Torsdag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Akademikerförbundet SSR

Filmer - ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på åtgärder kan vi förbättra på arbetsplatserna.

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer

Torsdag 10:30 - 11:00 Stora scen
Länsstyrelsen i Stockholm

Romers delaktighet och inflytande i uppdraget om att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering.

100

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Anna Vigdis Gustavsson, Annika Spalde
Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Konstruktivt hanterade konflikter kan skapa förändring och samarbete – vi ger redskap att analysera konflikter, stärka dialog och motverka intolerans.

100

Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

Representant från Stadsmissionen, Sofia Grönkvist, chef för Bris gruppstödsenhet
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Bris och Stadsmissionen

Bris och Stadsmissionen berättar om sitt arbete med att starta skyddade boenden där varje barn barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande.

Hur undervisar man i, eller om, mänskliga rättigheter? Erfarna universitetslärare diskuterar hur man balanserar mellan kritisk analys och samhällsengagemang.

Flickors rättigheter i konflikt - Agenda 2030 som förebyggande redskap

Petra Hallebrant
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Svenska FN-förbundet

Panelseminariet kommer att behandla flickors rättigheter i tider av konflikt då vi ser att flickors rättigheter kränks till en mycket hög grad vid dessa tider runt om i världen. Detta påverkar inte bara flickorna som individer utan hela familjer och samhället i stort. Därtill ämnar seminariet att lyfta fram hur vi kan motverka denna typ av kränkning av flickors rättigheter; Hur kan vi använda Agenda 2030 som redskap, särskilt mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, för att förbygga och stärka flickors rättigheter? Vi avser bjuda in talare med expertis inom detta område för att diskutera positiva exempel.

PraLin - Verktyg för lika rättigheter i skolan

, Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) och Malmö mot Diskriminering (MmD)

Verktygsboken PraLin -Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. ADU och MmD berättar om boken och verktyg mot diskriminering i skolan.

Varför och hur ska Svenska kyrkan vara en aktiv aktör i arbetet mot afrofobi i Sverige idag?

Araia Girmai Sebhatu, Mamadou Malcolm Jallow
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Svenska kyrkan

Hur kan och varför ska Svenska kyrkan som en av Sveriges största civilsamhällesaktör med mer än sex miljoner medlemmar och representation i alla bostadsområden i hela landet vara en aktiv aktör i arbetet mot det våld som strukturell rasism och afrofobi varje dag innebär för rasifierade svenskar? Detta seminarium beskriver konkret det månghövdade våld som afrosvenskar är måltavla för idag, och med det som utgångspunkt formar seminariet konkreta visioner om hur Svenska kyrkan kan och bör intensifiera arbetet med frågan inom organisationen och utåtriktat som samhällelig röst på lokal såväl som nationell nivå. Personer: -Mamadou Malcolm Jallow, Araia Girmai Sebhatu.

100

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Hör bokens författare berätta om vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.