Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Nationellt beslutsstöd för svårläkta sår - en digital arena för kommunikation, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Rut Öien
Tisdag 16:00 - 16:30 Framtidens vård
Svenska, Beslutstöd, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

En app och digital plattform, Dermicus Wound, har utvecklats av RiksSår i samarbete med företaget Gnosco, för att stödja personal vid informationsöverföring och överblick av vårdprocesser. Tekniken har prövats kliniskt i två Vinnova- och ett SKL-projekt och tjänsten, som idag används i den kliniska vardagen för bilddelning och expertrådgivning, har utvecklats till ett nationellt beslutsstöd. Nya forskningsprojekt fokuserar på hur det digitala beslutsstödet med struktur för multidisciplinärt teamarbete, snabb tillgång till sårexpertis samt adekvat kompetensförsörjning, kan förbättra den extremt stressiga miljö som sårbehandling innebär med stor arbetsmängd, splittrade arbetsuppgifter under tidspress och samvetsstress med lite tid för återhämtning och reflektion. Jämtland/Härjedalens testbäddsmiljö används för att utveckla den kliniskt praktiska infrastrukturen med fokus på multidisciplinärt teamarbete mellan primärvård och kommun. En hälsoekonomisk analys kommer att utvärdera vilka effektivitets- och kvalitetsvinster som finns att göra vid breddinförande av det digitala beslutsstödet, som för Jämtland/Härjedalens del också inkluderar kostnader för långa sjukresor.

Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?

Lisa Kirsebom, Anna Essen, Ebba Hult, Eskil Degsell, Hans Hägglund, Ingela Franck Lissbrant, Maria Sörby, Per Nodbrant
Tisdag 16:00 - 17:00 Ekosystem
Svenska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Under åren 2018-2021 implementeras patientöversikter - beslutsstöd -inom åtta cancerdiagnoser på kliniker i hela landet. Hur kommer detta att påverka arbetet på klinikerna och vad innebär det för patienten? Efter en kort introduktion kommer panelen - med representanter från olika perspektiv (patient, närstående, läkare, verksamhetschef) - att belysa användningen av verktyget ur olika aspekter. Vi kommer också att diskutera digitaliseringen av vården och behovet av nationell samordning.
Detta seminarium arrangeras av RCC – Regionala Cancercentrum i Samverkan och tillsammans inom ramen för Innovationsmiljön Nollvision cancer

Träning på Recept - Digital, diagnosanpassad träning för alla oavsett var de bor, funktionsförmåga och sjukdom.

Jesper Aasa
Tisdag 16:00 - 16:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Träning på Recept® är en digital plattform där patienter enkelt kan få ett digitalt, diagnosanpassat träningsprogram i hemmet. Träningsprogrammet innehåller träningsfilmer online där patienten blir guidad av läkare och fysioterapeuter genom träningspasset. www.traningparecept.se

Det är lättare att cykla till Jokkmokk än att införa digital fotkoll vid diabetes

Leif Sundberg, Ulla Tang
Tisdag 16:30 - 17:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur svårt är det att cykla till Jokkmokk från Göteborg för att arrangera möten med tema ”Kolla min fot”? Lätt, säger doktor Tang. Med 12 månaders förberedelser av diabetesföreningar genomfördes en 255 mil lång cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Hur svårt är det att införa digital fotkoll vid diabetes i Sverige? Svårt, säger ortopedingenjör Tang och medforskare. Tillsammans med patientföreningar har de sedan 2011 utvecklat och testat ett webbprogram, D-Foot för digital fotundersökning vid diabetes. Hinder och möjligheter till nationell spridning av innovationer, utvecklade i det offentliga diskuteras.

Humanoida robotar i vården av äldre människor

Linda Nyholm, Malin Andtfolk
Tisdag 16:30 - 17:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

En scoping review över hur humanoida robotar har använts i vården av äldre människor, samt vilka fördelar och nackdelar som associerades med användningen.

Vitalis TV-studio

Jenni Nordborg, Maria Sterner, Tomas Block
Tisdag 16:30 - 16:45 1. Live
Livesändning

Agila principer i praktiken på Ersta äldreboende och dagverksamhet

Martin Andersson
Onsdag 08:30 - 09:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Inspelad föreläsning

Ersta äldreboende ger exempel på implementeringsstrategi med hjälp av digitalt medier. Lärdomar från samskapande i tvärprofessionella projektgrupper.

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

Ebba Carbonnier
Onsdag 08:30 - 09:00 Utblick - Policy
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

AI/ML och data kan med fördel användas i högre utsträckning för prediktion och prevention. Vi ligger kvar i vår 200 år gamla historia där vi lägger 97% av våra resurser på diagnos och behandling där kirurgen från slagfälten fortfarande är den finaste professionen.

Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen

Carin Nyh, Katarina Völgy, Kerstin Seipel
Onsdag 08:30 - 09:00 Välfärdsteknik
Svenska, Äldreomsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Inom Stockholm Digital Care har vi haft tillgång till testmiljöer i tre kommuners äldreomsorg och fyra års erfarenhet av tester. Vi har lärt oss hur vi ska arbeta med genuint innovativa och utmanande tester i vissa miljöer och hur vi kan använda metoder från testmiljö för att stimulera nytänkande i andra. Tre testledare delar exempel på lyckade tester och hur dikeskörningar kan leda till viktiga erfarenheter. Stockholm Digital Care är ett samverkansprojekt mellan Huddinge, Nacka och Stockholm, RISE, StorSTHLM och Region Stockholm delfinansierat av Tillväxtverket inom ERUF-program.

Att designa en vårdform i ekosystemet för e-hälsa - erfarenheter av att utveckla hemmonitorering i Östergötland.

Erik Reinicke, Sara Modig
Onsdag 08:30 - 09:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Region Östergötland har som målbild att implementera en hemmonitoreringslösning för 5-10000 patienter. Regionen har använt sig av tjänstedesign för att beskriva och forma denna nya vårdform. Föredraget tar sin utgångspunkt i de praktiska lärdomarna från arbetet med att utveckla hemmonitorering med stöd av tjänstedesign i Region Östergötland.

Case: Så här gjorde corona alla norska läkare till videoläkare

Ida Aalen
Onsdag 08:30 - 09:15 Vård på distans
Svenska, Hälsotjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

In just two weeks, Norway went from having around 6% of their primary care doctors offer video consultations, to around 70% - due to corona. Norwegian primary care physicians incorporated digital services into their toolbox, and thus made digital-only actors less attractive for patients, leading to more fair and efficient primary care.
In this talk, I'll share results from a survey with Norwegian physicians before and after corona, as well as detailing how entire primary care could leapfrog their digitalization in just a couple of weeks.

Digital plattform för prevention och mätning av psykisk hälsa och välbefinnande

Camilla Evensson
Onsdag 08:30 - 09:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Hälsotjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

En digital plattform som fungerar som en gemensam ingång för invånare till kvalitetssäkrade digitala främjande hälsotjänster, utanför hälso- och sjukvårdsområdet, som främjar psykisk hälsa och välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa. Ta del av det digitala plattformsprojekt som drivs av Region Stockholm och RISE i samarbete.

Gemensamt ramverk för grunddata - en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg

Rodabe Alavi
Onsdag 08:30 - 09:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Övrigt, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Hur kan ett gemensamt ramverk för hantering av grunddata inom vård och omsorg se ut? Vi presenterar resultatet av vår förstudie som vid ett nationellt införande kan komma att påverka hanteringen av information om verksamheter och organisationer i de register, system och e-tjänster som vårdgivare tillhandahåller.

Hur arbetar E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket med att göra förskrivning med substansnamn möjligt i Nationella läkemedelslistan?

Annika Forsén, Johan Aulin, Pia Venäläinen
Onsdag 08:30 - 09:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

E-hälsomyndigheten arbetar tillsammans med Läkemedelsverket med att ta fram en lösning för att förskrivning på substans bli möjlig. Lösningen ska fungera i hela kedjan mellan vård, apotek och patient och arbetet involverar därför många intressenter.

Hur tar invånarna till sig av e-hälsosatsningarna?

Andreas Leifsson
Onsdag 08:30 - 09:15 Digital tillgänglighet
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Utifrån statistik, undersökningar och analys: Vilka drivkrafter, hinder och utmaningar finns för att e-hälsotjänster skall få stort genomslag?

Industrin söker verkliga behov - vi har dem

Anders Östergren, Ulrika Björck
Onsdag 08:30 - 09:00 Ekosystem
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Innovations Skånes process för att kommersialisera idéer från anställda i Region Skåne ger patienter bättre vård, vårdgivare bättre arbetsförhållanden och kommersiella företag nya affärsmöjligheter. Leverantörerna till hälso- och sjukvården lägger ner stora resurser för att utreda och förstå sina kunders framtida behov och förväntningar. För att kunna göra det måste de först förstå utmaningarna. De som har djupast och bäst kunskap om, och för övrigt ofta väldigt bra uppfattning om hur de skulle kunna lösas, är självklart de som dagligen ställs inför dem. Alltså sjukvårdspersonalen. På väldigt många regioner runt om i Sverige finns funktioner som har som syfte att fånga in behov från den egna personalen. Dessa funktioner är, vågar vi påstå, en väldigt effektiv genväg för sjukvårdens leverantörer att förstå kundernas behov.

Introduktion till förmiddag om digital psykologi

Kristofer Vernmark
Onsdag 08:30 - 08:45 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Hur kan digital psykologi och digitala psykologer förbättra vården? Vad beslutsfattare bör veta i dagsläget om tillgängliga metoder och dess tillämpning. Välkommen till en inspirerande förmiddag om digital psykologi! Fältet digital psykologi har exploderat de senaste åren med bland annat internetbaserad KBT-behandling, videosamtal med psykologer, virtual reality (VR) och digital screening. Men vad vet vi egentligen om dessa metoder? Och hur väl fungerar de i svensk hälso- och sjukvård? Detta seminarium syftar till att i korta presentationer informera om specifika metoder inom digital psykologi, samt också ge exempel på hur dessa implementerats i svensk hälso- och sjukvård. Alla föreläsningar tar sin utgångspunkt i följande: Vad vet vi om metoden och dess effekter? Vilka fördelar och utmaningar innebär den? Hur har den implementerats i svensk hälso- och sjukvård? För de som vill och har tid så kommer det även finnas möjlighet att prova VR-behandling.

Nationell satsning på första linjens digitala vård

Sofie Zetterström
Onsdag 08:30 - 09:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Inspelad föreläsning

Inera och regionerna gör en gemensam satsning på digitalisering av första linjens vård genom utveckling av 1177 Vårdguiden och tillhörande infrastruktur. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd, alternativt till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Information ska följa invånaren genom hela vårdförloppet, oavsett verksamhet och vilket vårdsystem som används. Automatisering och artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll. Devisen är ”digitalt när det går”, fysiskt när det behövs”. På seminariet presenteras erfarenheter från det arbete som pågår, vad som är planerat framöver, utmaningar, framgångsfaktorer och goda exempel.

Ny medicinteknisk förordning – hur påverkar det min mjukvaruprodukt?

Johanna Fugelstad
Onsdag 08:30 - 09:00 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Styrning, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Den nya medicintekniska förordningen (MDR) innebär att den regulatoriska kartan för mjukvaruprodukter ritas om. Regelverket ska tillämpas från och med den 26:e maj 2020. Syftet med föreläsningen är att ge en beskrivning av nuläget med fokus på kvalificering och klassificering av mjukvaruprodukter.

Origoplattformen – en ny nationell plattform för hälsodata

Fredrik Öberg
Onsdag 08:30 - 09:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Under det gångna året har ett flertal aktörer, utredningar och rapporter efterlyst ett ökat statligt engagemang och bättre nationell samordning av hälsodata i vård och omsorg. Origoprogrammet har tagit fram ett konkret förslag hur en nationell plattform för hälsodata kan byggas upp, för att visionen om nationella journaler kan bli verklighet, med patienten i centrum.