Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Containers, cloud native och compliance - hur modern IT-infrastruktur snabbare och säkrare kan lösa vårdtagares behov i en allt mer föränderlig värld

Robert Winter
Onsdag 10:30 - 11:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT-infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad och cloud-native utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Digitaliseringsambassadörer - ett framgångsrecept?

Petra Lindström, Jane Vild, Malin Karlsson, Nina Pour, Pernilla Espling Ek
Onsdag 10:30 - 11:00 Kommun - införande
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur kan man göra för att fånga upp medarbetarnas osäkerhet, erfarenhet och utvecklingsidéer när nya digitala lösningar införs i verksamheten? Varför finns inte coacher i digitalisering? I syfte att underlätta och stötta den digitala utvecklingen har två kommuner i Halland valt att satsa på digitaliseringscoacher/digitaliseringsombud. Är detta ett framgångsrecept för att möta utmaning med att implementera digitala lösningar i vård och omsorg? Under den här föreläsningen får du höra digitaliseringsambassadörerna berätta om sitt uppdrag.
Om Digga Halland: https://hh.se/diggahalland

Digital testning - är pappersformulär ett minne blott?

Sara Wallén
Onsdag 10:30 - 10:55 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Kognitiv testning har historiskt använts i liten skala och främst vid utredningar av olika slag. Med digitaliserad och automatiserad testning öppnas dörrarna för betydligt bredare användningsområden. Vad kommer detta innebära för vården? Föreläsningen går även igenom evidensläget och hur digital testning förhåller sig till analog. Ni får även ta del av exempel på användning idag, utmaningar vid implementering samt vilka problem digital kognitiv testning kan lösa i framtiden.

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

Anders Ekholm, Ebba Carbonnier, Per Sikora, Ebba Carbonnier, Ann-Marie Wennberg, Carolina Wallenius, Johan Brun, Karin Båtelson, Maja Fjaestad
Onsdag 10:30 - 11:30 2. Live
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Etik, Livesändning

Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Lovisa Vildö
Onsdag 10:30 - 11:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Annemieke Ålenius, Patrik Sundström
Onsdag 10:30 - 11:00 i Visionens spår
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Åsa Henningsson, Lisa Åström
Onsdag 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Sveriges Dövas Riksförbund önskar bjuda till en föreläsning och inspirerande gruppdiskussioner baserade på erfarenheter från verkligheten. Vad innebär rätt kompetens och egenerfarenhet? Att våga tänka utanför boxen och inkludera personer med funktionsnedsättningar tidigt i processen. Det finns stora vinster i att samverka med målgrupperna för nya perspektiv och fungerande lösningar som uppfyller faktiskt syfte och som gynnar den bredare massan.

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Lisa Ericson, Tora Hammar
Onsdag 10:30 - 11:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Utvärdering och forskning före, under och efter införande av nya digitala tjänster och system är viktigt för att införandet ska komma verksamheten, samhället och de enskilda individerna till nytta.Tidigare studier och erfarenheter visar att effekterna inte alltid blir de väntade och att det inte alltid är tydligt varför det blev som det blev.

Hur kan vi får mer innovativa, kostnadseffektiva och användarvänliga verksamhetssystem i socialtjänsten?

Marta Nannskog
Onsdag 10:30 - 11:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Medicinteknisk produkt eller NMI? Så kvalitetssäkrar du!

Aida Ilkhechoie
Onsdag 10:30 - 11:00 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en introduktion medicintekniska regelverket och de standarder som används idag för att kvalitetssäkra de: appar, IT-lösningar och system som uppfyller definitionen av nationella medicinska informationssystem och medicintekniska programvaror.

På jakt efter framtidens regelverk – utan modern lagstiftning inget digitalt språng

Johan Hultberg, Patrik Sundström, Anette Falkenroth, Nasim Farrokhnia, Ragnar Lindblad, Tomas Block
Onsdag 10:30 - 11:30 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Informationssäkerhet, Livesändning

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik

Maria Klingberg
Onsdag 10:30 - 11:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Utlarmning via larmapp av sjuksköterskor i hemsjukvården som första instans i väntan på ambulans vid prio 1 larm.

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Anna-Lena Oskarsson, Ella Kolkowska, Henrik Essunger
Onsdag 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit sig an att strukturera de övergripande processer som finns inom landets vård och omsorg. I ett forsknings och utvecklingsprojekt har ett antal kommuner med inspiration från Socialstyrelsen processmodell tagit fram en processbeskrivning av införandet av GPS-larm. Vi kommer här att beskriva de steg som ingår samt inom dessa redogöra för vad som är viktigt att tänka på för att få ett lyckat användande av GPS-larm. Vi kommer att ha brukarfokus och fokusera på vad som är centralt för såväl biståndshandläggare, omsorgspersonal som chefer. Vi kommer att samtala kring hur vi strukturerar och skapar en bättre arbetsmiljö samt nyttoeffekter genom olika ageranden i processen.

Tvärsektoriell Innovation - att utnyttja potentialen

Magnus Wallengren
Onsdag 10:30 - 11:00 Ekosystem
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Tvärsektoriell innovation skapar både nya hälso- och sjukvårdslösningar och stärker tillväxt i näringslivet. Potentialen finns där, men hur utnyttjar vi den?På Innovation Skåne arbetar vi fokuserat utifrån de grundläggande specialistområden som identifierats som regionala, skånska styrkor. En naturlig grundpelare är förbättrade lösningar inom specifikt hälso- och sjukvård men genom deltagande och aktivt engagemang i olika initiativ har vi fått upp ögonen för synergier i mötet mellan områden och specialistkompetenser. Detta för att på nya och bättre sätt adressera utmaningar i Hälso- och sjukvården.Exempel hämtas från flera sammanhang och tillvägagångssätt, vi vill berätta mer om några av dessa och dela med oss av vilka effekter och lösningar det skapat, och hur de stärkte vår tilltro till det tvärsektoriella angreppssättet.Presentationen beskriver vårt deltagande och erfarenheter av ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att länka ihop specialistområden för att kunna skapa bättre lösningar som adresserar identifierade, vård- och hälsoutmaningar. Genom aktiv, användardriven dialog, publicerades utmaningar som tvärsektoriellt sammansatta konsortier fick adressera.Detta kan också göras inom ramen för faktiskt införanden i den regionala vården. Presentationen beskriver en innovationsupphandling för Region Skåne, koordinerad av Innovation Skåne med syftet att upphandla nya lösningar för förbättrad fallprevention, i aktiv dialog med marknad och slutanvändare. Speciellt fokus låg på att uppmuntra konsortier att engagera sig, med partners som tillför annan specialistkompetens än traditionell medicinteknik.

Vad kan vården lära av bankers digitalisering?

Martin Ingels
Onsdag 10:30 - 11:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Det finns en stark vilja att driva digitaliseringen i vården men det går relativt långsamt jämfört med andra branscher. Finns det något vården kan lära av bankers digitalisering? I presentationen intervjuas en erfaren IT-expert från banking, och en verksamhetschef från Karolinska Universitetssjukhuset, och deras berättelser pekar åt samma håll.

Kaffepaus – chatta med utställare

Onsdag 10:00 - 10:30

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

Digitala arbetsmiljöer och framtidens ledarskap(ande)

Bim Fagerström Kareld, Maria Wolmesjö
Onsdag 09:30 - 10:00 Förändringsledning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Det arbete som utförs i välfärden omdefinieras av digitaliseringen och vi frågar oss hur god användning och verksamhetsnytta kan iscensättas? Vi behöver tänka nytt om både medarbetarskap och ledarskap. Seminariet vill inspirera till kreativa tankar om nya lösningar genom att reflektera kring ledarskap(ande) och digitala arbetsmiljöer.

Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

Helena Ahlm
Onsdag 09:30 - 10:00 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Inspelad föreläsning

How Machine Learning and AI generate intelligent clinical data which supports decision making and improves patient security

Claus Kjærgaard Andersen
Onsdag 09:30 - 10:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Today, large amounts of clinical data, e.g. vital values and other measurements, are automatically collected. This is a challenge to the clinical staff as they need to quickly and effectively manage and assess these large quantities of data, e.g. validate, identify patterns and anomalies as well as make significant clinical decisions based on the clinical data. This demands for a focused and specialized decision support solution, which can give clinicians an even better overview and more intelligent decision support by leveraging emerging technologies such as machine learning and AI.