Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Vård- och omsorgskollen - ett  verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Vård- och omsorgskollen - ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 13:20 - 14:10 A3

Föreläsare: Britta Engvall, Dagmar Schröder, Elisabeth Adamsson, Kristina Luhr, Sarah Lundberg, Åsa Rydberg
Moderatorer: Helena Henningson, Kristina Malmsten

Spår: Nära vård

Trygghetsskapande samtal med personcentrerad uppföljning i Vård-och omsorgskollen

Det skapar trygghet för personen att känna att hens upplevelser av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning och trygghet blir hörda och betraktade som viktiga. Det trygghetsskapande samtalet möjliggör också förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra eventuella läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns behov av samordning.

Syfte

Vård-och omsorgskollen stödjer personcentrerad uppföljning som del av utvecklingen av Nära vård och syftar till att:


bidra till ett proaktivt och personcentrerat arbetssätt

följa upp personens egna upplevelser och erfarenheter

följa upp och utvärdera verksamheten

Vård-och omsorgskollen möjliggör även uppföljning av patientkontraktet, då frågor om överenskommelse mellan personen och vården och fasta kontakter finns med och som utgår från frågan ”vad är viktigt för dig”. 

Frågemallen i verktyget ger samtalet struktur vilket underlättar för den som ringer upp samtidigt som det möjliggör jämförelser över tid och med andra. De viktigaste parametrarna följs upp samtidigt som antalet frågor hålls på en låg nivå.

Målgrupp

Vård-och omsorgskollen är designad för att nå grupper som är sköra och svaga med stora vård- och omsorgsbehov ofta av komplex art. Det kan handla om de mest sjuka äldre men också om andra personer som har svårt att svara på enkäter och som inte själva tar initiativ till att ge återkoppling till vård och omsorg.

Initiativ till att använda Vård- och omsorgskollen kan tas såväl på verksamhetsnivå som av ledningen

Under programpunkten kommer du få höra hur Region Örebro län och Region Halland tillsammans med kommunerna använder vård och omsorgskollen som ett led i uppföljningen av det regiongemensamma samarbetet med trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med syfte att stärka den personcentrerade vården. Som de själva beskriver det är återkoppling av patienternas upplevelse av utskrivningsprocessen är en viktig del i vårt samarbete för att skapa goda förutsättningar för trygghet i samband med vårdövergångar.


Vi kommer även få höra hur Västerbotten använder Vård- och omsorgskollen vid omställning till Nära vård och implementering av patientkontrakt genom att fasta vård- och omsorgskontakter ringer upp brukare/patient i ett trygghetsskapande samtal för att lyssna på dennes berättelse och att följa upp vården och omsorgen ur Västerbottningens perspektiv.


Ämne

Vårdreformer

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Britta Engvall

Britta Engvall Föreläsare

Hälso o sjukvårdsstrateg
Region Halland

Hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Halland inom fokusområde Äldres hälsa och palliativ vård. Utskrivningssprocessen. Samverkan Hallands kommuner. Nära vård.
Distriktssköterska.

Profilbild för Dagmar Schröder

Dagmar Schröder Föreläsare

Utvecklingsledare äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Region Västerbotten

Jag jobbar som utvecklingsledare för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård för Västerbottens 15 kommuner. Särskild fokus ligger under 2023 på personventrerad vård och omsorg i samverkan mellan huvudmännen med fasta kontakter, patientkontrakt och SIP som verktyg. För att fånga brukarens/patientens upplevelse av delaktighet, kontinuitet och trygghet i sin vård och omsorg används patientintervjuer i Vård- och omsorgskollen. Resultaten från intervjuerna återkopplas från chefer till medarbetare och används i det lokala förbättringsarbete. Regionala processledare stödjer implementeringen och uppföljningen.

Profilbild för Elisabeth Adamsson

Elisabeth Adamsson Föreläsare

sjuksköterska
Region Örebro län

g

Profilbild för Kristina Luhr

Kristina Luhr Föreläsare

Utvecklingsledare område äldre
Region Örebro län

Distriktssköterska med bakgrund som patientdelaktighetsforskare. Numera verksam som utvecklingsledare på Regional utveckling, Region Örebro län. Processledare för ViSam, vår planering och informationsöverföring i en samlad modell.

Profilbild för Sarah Lundberg

Sarah Lundberg Föreläsare

Verksamhetschef
Skellefteå

Arbetar som verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Skellefteå kommun. Har under många år både in om region och kommun arbetat med Vård och omsorgskollen som tidigare hade namnet Webbkollen.
Profilbild för Åsa Rydberg

Åsa Rydberg Föreläsare

Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, MAR
Halmstad

Medicinskt ansvarig för Rehabilitering i Halmstads kommun sedan 2017.

Helena Henningson Moderator

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på SKR med stöd i omställningen till nära vård och morgondagens äldreomsorg.

Profilbild för Kristina Malmsten

Kristina Malmsten Moderator

Utvecklingsledare/konsult
Sveriges Kommuner och Regioner

Nära vård, konsult Sveriges kommuner och regioner
Utvecklingsledare Senior alert, Qulturum, region Jönköpings län
Distriktssköterska.