Huvudbild för Vitalis 2023

Hur kan vi uppnå säker och effektiv distansmonitorering för våra patienter Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:30 A6

Föreläsare: Erica Ottenblad, Frieder Braunschweig, Jon ErikJonsson, Kristina Groth

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Kroniska sjukdomar ökar i samhället och är en dominerande orsak för dödlighet, nedsatt välbefinnande och ökande sjukvårdsbehov och därmed ökande kostnader. Patienter med svår kronisk sjukdom kräver frekventa sjukhusinläggningar och en tät anknytning till specialistvården för att få optimal behandling. 

Tillgängligheten av specialistvård är begränsad i Sverige. Det saknas lösningar för att leverera avancerad vård till kroniskt sjuka personer i deras hem. Utgående från hjärtsvikt, förmaksflimmer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och endokardit utvecklar vi möjligheten att implementera en regional lösning för distansmonitorering med avancerad övervakning och vård i hemmet för mycket stora patientgrupper.

Målet  är ändamålsenliga tekniska lösningar kopplat till specialiserade monitoreringsenheter med expertkunskap i datatolkning, behandlingsalgoritmer och distansvård, där lösningen ska minska vårdens fragmentisering genom en samverkan över olika vårdnivåer. Vi vill göra vården mer jämlik genom ökad tillgänglighet av expertkunskap, oberoende av plats.

Utvecklingen utgår från nya och pågående piloter som drivs inom specialiserad vård och primärvård. Monitoreringen sker inledningsvis lokalt för att allteftersom delvis kunna övergå till att vara regionövergripande där resurser och kompetenser samordnas. Ett viktigt mål rör utveckling av ersättnings- och affärsmodeller för distansvård som är essentiella för att nå hela vägen till implementering och för att nå patienter utanför Regionen eller landet. Ett annat mål är att arbeta i kunskapsmässig samverkan mellan specialistvård och primärvård inklusive hemsjukvård.

I vår presentation berättar vi om de utmaningar vi arbetar med i de piloter vi bedriver på tre olika sjukhus i regionen och hur vi ser på dessa piloter som en möjlig språngbräda för fortsatt utveckling av konceptet distansmonitorering. Utmaningar inom arbetssätt, patientinvolvering, ersättningsmodeller, Vård-IT mm adresseras.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Erica Ottenblad Föreläsare

Sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sjuksköterska inom kardiologi, främst hjärtsvikt.

Frieder Braunschweig Föreläsare

Verksamhetschef kardiologi
Karolinska Universitetssjukhuset

Jon ErikJonsson Föreläsare

kardiolog
Södersjukhuset AB

Kristina Groth Föreläsare

Innovationsledare
Karolinska Universitetssjukhuset

Innovationsledare med expertis inom användarcentrerade metoder, människa-datorinteraktion, vård på distans mm. Har sedan 2007 tillsammans med kliniska verksamheter utforskat och utvecklat distansvårdslösningar, nu senast med distansmonitorering i ett regionalt projekt.