Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Gemensam datainsamling inom patologi och kvalitetsregisterintegration baserad på openEHR och Snomed CT

Gemensam datainsamling inom patologi och kvalitetsregisterintegration baserad på openEHR och Snomed CT Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 F5

Föreläsare: Eva-Lena Engman, Patrik Hemming, Torbjörn Eles

Spår: Kvalitetsregister - Nu och i framtiden.

Inom svensk sjukvård finns idag en mängd IT-system som använder sig av olika sinsemellan inkompatibla och ofta proprietära dataformat vid lagring av den information som skapas i vårdprocesserna. Detta försvårar användning och delning av data samt ger inlåsningseffekter som gör det svårt att byta ut IT-systemen/applikationerna. Olikheterna gör det även svårare att tillsammans skapa, dela och uppdatera strukturerade svarsmallar/formulär för den information som bör inhämtas vid olika vårdtillfällen.

Baserat på ovanstående utmaning har en dialog hållits med representanter från Region Östergötland, Region Stockholm, Region Skåne, Regionalt cancercentrum, Socialstyrelsen, Svensk Förening för Patologi, Sectra och TietoEVRY och resulterat i projektet ”Gemensam datainsamling inom patologi och kvalitetsregisterintegration baserad på openEHR och SNOMED CT”. Syftet har varit att skapa strukturerade svarsmallar inom patologi med hjälp av openEHR samt undersöka hur nationella kvalitetsregister kan ta del av dessa svar på ett sätt som reducerar behovet av omtolkningar och ”mappningar”.

Projektet har undersökt hur openEHR-baserade svarsmallar kan skapas, införas och uppdateras i skilda system hos olika parter i en vårdprocess och hur den hos regionen inrapporterade och lagrade informationen kan överföras, lagras och analyseras hos externa intressenter av vårdinformation.

En ”proof of concept” (PoC) har genomförts i en demomiljö där information från patologens bröstcancerprocess hos Region Östergötland har inrapporterats och överförts till kvalitetsregistret och den individuella patientöversikten för bröstcancer.

För att förstå vilken information som skapas i vilket steg av vårdprocessen, samt var denna information återanvänds, har en informationsflödesanalys genomförts. Baserat på denna analys har svarsmallar för remiss, samt makroskopisk och mikroskopisk analys av bröstpreparat tagits fram.

Både svarsmallarna (informatik och formulär för ifyllnad) samt integrationen mellan regionen och INCA har utvecklats i openEHR-standarden. Svarsmallarna implementerades både hos regionen och i Sectras kombinerade bild- och informationssystem IDS7.

Presentationen kommer redovisa resultatet från projektet samt beskriver nästa steg i utvecklingen av strukturerade svarsmallar med openEHR.

Som ett nästa steg vill Karolinska Universitetssjukhuset använda sig av openEHR för att skapa upp och överföra datamängder för primäranvändning samt till kvalitetsregister.

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Eva-Lena Engman

Eva-Lena Engman Föreläsare

Project Manager eHealth
Eva-Lena Engman Consulting AB

Projektledare

Profilbild för Patrik Hemming

Patrik Hemming Föreläsare

Chief Medical Information Officer
Karolinska Universitetssjukhuset

Chief Medical Information Officer, Karolinska Universitetssjukhuset

Profilbild för Torbjörn Eles

Torbjörn Eles Föreläsare

IT-ansvarig INCA
Regionalt Cancercentrum Väst

IT-ansvarig INCA, Regionalt Cancercentrum Väst