Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

Vi behöver kataloger över dataelement

Anders Thurin
Onsdag 09:00 - 09:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Dokumentation, Information/myndighet

Information i IT-system lagras i dataelement (variabler, datafält) med olika datatyp. Ett dataelement kan betraktas som en fråga med en uppsättning möjliga ”svar” – en värdemängd. Formulering av frågan, val av värdemängd och datatyp kan dock göras på olika sätt, och detta komplicerar aggregering av data. För att synliggöra skillnader och underlätta samsyn och översättning behövs en sökbar katalog över dataelement med metadata som beskriver innehåll och historik/proveniens.

100

Internetbaserad KBT i reguljär vård - en framgångssaga?

Jenny Katalinic
Onsdag 09:10 - 09:35 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Sverige har varit världsledande på forskning inom internetbaserad KBT (IKBT) sedan många år tillbaka. Men hur har övergången från forskning till klinisk vardag gått? Under denna presentation får ni ta del av aktuell forskning på IKBT och exempel på hur metoden har införts i primärvård och psykiatri inom mer än hälften av Sveriges regioner. Vad har det inneburit för utmaningar och fördelar, och vilka faktorer påverkar en framgångsrik implementering

100

Digitalisering och fjärrkommunikation för personer med funktionsnedsättning

Margret Buchholz
Onsdag 09:15 - 10:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Teknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Idag bygger mycket av vår kommunikation på att vi har kontakt med hjälp av smarta telefoner, plattor och datorer via sms, e-post och olika digitala plattformar, s.k. fjärrkommunikation. Alla i vårt samhälle har inte tillgång till detta sätt att kommunicera. Föreläsningen bygger på avhandlingen Let's stay in touch - remote communication for people with communicative and cognitive disabilities och handlar om hur tillgången till fjärrkommunikation ser ut för personer med funktionsnedsättning som påverkar kommunikation och kognition. Hur klarar man sig i ett digitaliserat samhälle? Vad behöver göra för att det ska fungera bra?

Healthcare and care through distance spanning solutions - 24 practical examples from the Nordic region

Bengt Andersson, Niclas Forsling
Onsdag 09:15 - 10:00 Best of Nordics
Engelska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet

Healthcare and care through distance-spanning solutions (also known by its Swedish abbreviation, VOPD) is a priority project for the Nordic Council of Ministers within the framework of Sweden’s presidency in 2018. Centre for Rural Medicine within Region Västerbotten and the Nordic Welfare Centre are acting as project managers for the work, with the support of the Nordic research institute Nordregio.
In this presentation you can learn about 24 digital solutions for healthcare and social care from all the Nordic countries. All the solutions are tried and tested, and are accessible to citizens in various regions and municipalities. By implementing a suitable combination of the 24 solutions, you can create the conditions to generate High quality, local healthcare.

Nationellt forskarnätverk för digitala vårdtjänster

Cecilia Fagerström, Felicia Gabrielsson-Järhult, Gunnar Klein, Nasim Bergman Farrokhnia
Onsdag 09:15 - 10:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Denna panel ger en översikt över all den forskning som nu startats i Sverige för att analysera digitala vårdmöten som fått en så snabb expansion med aktörer från både landsting/regioner och privata bolag.
Under 2019 har representanter för forskargrupper från Stockholm/KI, Linköping/Östergötland, Örebro, Jönköping, Lund, Uppsala, Kalmar, Göteborg/VGR, Gävleborg och Rise skapat ett nationellt nätverk för att utbyta information om en mängd redan startade projekt med flera intressanta resultat samt för att stimulera samverkan kring fördjupade studier.

100

Vilka metoder och verktyg finns för effektmätning och nyttorealisering?

Håkan Cavenius
Onsdag 09:15 - 10:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Beslutstöd, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Genomgång av metoder och verktyg som används inom offentlig sektor för att kvantifiera effekter/nyttor samt att följa upp utvecklingen. Kopplat till dessa även visa på några fallstudier inom vård och omsorg, samt tips för praktiker.

100

Sjuksköterskan - en digital pionjär

Anders Björk, Hanna Broberg Danielsson
Onsdag 09:20 - 10:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Region Kalmar berättar hur sjuksköterskan med hjälp av mobila, digitala hjälpmedel fått mer tid att lägga på patienterna med bibehållen informationssäkerhet och patientintegritet.

Digitala arbetsmiljöer och framtidens ledarskap(ande)

Bim Fagerström Kareld, Maria Wolmesjö
Onsdag 09:30 - 10:00 Förändringsledning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Det arbete som utförs i välfärden omdefinieras av digitaliseringen och vi frågar oss hur god användning och verksamhetsnytta kan iscensättas? Vi behöver tänka nytt om både medarbetarskap och ledarskap. Seminariet vill inspirera till kreativa tankar om nya lösningar genom att reflektera kring ledarskap(ande) och digitala arbetsmiljöer.

100

Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

Helena Ahlm
Onsdag 09:30 - 10:00 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Inspelad föreläsning

Intresset för välfärdsteknologi är stort. Utbudet på marknaden när det gäller produkter inom välfärdsteknik är stort men hur hittar man och får information om olika produkter? I Hjälpmedelstjänsten finns ett stort utbud av produkter samlat på en plats, det underlättar arbetet för oss alla inom olika verksamhetsområden.

100

How Machine Learning and AI generate intelligent clinical data which supports decision making and improves patient security

Claus Kjærgaard Andersen
Onsdag 09:30 - 10:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Today, large amounts of clinical data, e.g. vital values and other measurements, are automatically collected. This is a challenge to the clinical staff as they need to quickly and effectively manage and assess these large quantities of data, e.g. validate, identify patterns and anomalies as well as make significant clinical decisions based on the clinical data. This demands for a focused and specialized decision support solution, which can give clinicians an even better overview and more intelligent decision support by leveraging emerging technologies such as machine learning and AI.

Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer

Catharina Gillsjö, Henrik Essunger
Onsdag 09:30 - 10:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

216 000 personer i Sveriges har idag ett trygghetslarm installerat. Utöver detta så erbjuds allt fler larmgenererande välfärdteknik. Med detta växer en allt mer komplex larmhantering fram med flera larmpunkter och scenarier att hantera. Personalomsättningen inom omsorgen är hög och det är utmanande att se till att all ny personal har en tillräcklig kunskap om hur de ska hantera larm och larmåtgärder. För att möta den utmaning som dessa två faktorer innebär tillsammans så har den första interaktiva träningsmiljön för omsorgspersonals larmhantering utvecklats, med fokus på just trygghetslarm. Föreläsarna kommer presentera samarbetskommunernas problemställning och de möjligheter som träningsmiljön ger. Hur arbetet med larmhantering kommer kunna utvecklas i framtiden.

100

Vision e hälsa 2025 - Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick

Annemieke Ålenius
Onsdag 09:30 - 10:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Vi beskriver förhållandena inom e-hälsa för 2019 utifrån indikatorer som individen, medarbetaren och infrastruktur och teknik

100

Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem?

Daniel Kernell
Onsdag 09:30 - 10:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Apoteket AB har gått in som delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Tillsammans ska bolagen bygga ett brett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk, öppet för andra vårdaktörer att ansluta till. Är samarbetet ett hot eller kanske nyckeln till en verkligt patientnära sjukvård? Kan vårdrum på apotek landet över vara komponenten som gör den omtalade digi-fysiska vården verklig? Vad händer när tillgängligheten till även fysisk vård ökar och patienten kan välja att få hjälp även kvällar och helger? Vilka besvär och tillstånd kan hanteras idag och i framtiden? Och hur blir det egentligen med antibiotikaförskrivningen?

VR terapi - möjligheter att förbättra mental hälsa på stor skala

William Hamilton
Onsdag 09:35 - 10:00 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning

Virtual Reality är en av de mest lovande teknologierna någonsin för klinisk psykologi. Idag används den redan för behandling av fobier, ptsd, smärta och ångest men VR har potential att på sikt helt revolutionera hela fältet. William Hamilton som forskat och jobbat med VR i flera år kommer och förklarar varför. Det blir en historisk bakgrund, redogörelse för forskningsläget och tips till den som är nyfiken på att testa teknologin. Det kommer även finnas olika VR-appar att testa på plats.

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

100

Amningshjälp i mobilen

Anna-Karin Rinqvist, Margareta Risenfors
Onsdag 10:30 - 11:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten

Forskning visar att bristande amningshjälp kan leda till att kvinnor slutar amma. Kvinnorna önskar ökad tillgänglighet till amningshjälp. Begränsad telefontid med röstbrevlåda har varit kvinnans enda kontaktväg vid behov av specialisthjälp. Med dagens digitala möjligheter kan en förvänta sig att själv kunna boka sin tid. Ett projekt startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se om videomöten fungerar för amningshjälp. Drygt 80 % tycker att det fungerar väl att få amningshjälp via videomöten och färre behöver då åka in till sjukhuset. Barnmorskan kan se hur kvinnan ammar och även visa olika amningstekniker.

100

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Lina Johannesson
Onsdag 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen.
I form av bättre resultat inom:
Tillgänglighet
Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät
Vi producerar mer med samma resurser
Bättre kontroll på vardagen

100

Cautionary tale or call for action? Learning from digital health developments across the globe

Sarah Lidé
Onsdag 10:30 - 11:00 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Digitalisation is transforming the way that healthcare is delivered across the globe. In her presentation, Sarah will give an overview of a number of healthcare developments that are driving the uptake of digitalisation, as well as key trends in the evolution of digital health offerings. She will also highlight examples from countries such as USA and UK, to generate insight into how these two nations have approached digital health solutions in terms of innovation and the regulatory environment, and how such solutions have impacted health inequalities, and the quality and cost of care. The presentation aims to provide inspiration, lessons and key takeaways for Sweden's own ambitions and plans in relation to digital health.

100

Containers, cloud native och compliance - hur modern IT-infrastruktur snabbare och säkrare kan lösa vårdtagares behov i en allt mer föränderlig värld

Robert Winter
Onsdag 10:30 - 11:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT-infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad och cloud-native utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Digital Arbetsmiljö inom Hälso och Sjukvården

David Borgestig, Magdalena Stadin, Åsa Cajander
Onsdag 10:30 - 11:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Välfärdsutveckling, Styrning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Idag är hälso- och sjukvården i Sverige till en stor del digitaliserad: de data som verksamheten behöver för att fungera - kliniska data om patienter såsom administrativa data om personal, resurser och kostnader - finns nu primärt i digital form. Det innebär att de flesta vård- och administrativa processerna utförs med hjälp av ett eller flera datasystem. Det har haft stora konsekvenser på vårdpersonalens arbetsmiljö. Den här presentationen inleds med att berätta vad den digitala arbetsmiljö består av, och några av de arbetsmiljöproblem som uppstått kopplat till digitalisering. I presentationen kommer vi sedan att fördjupa oss genom att berätta om två olika studier vi gjort kring digitalisering och arbetsmiljö. Den första studien handlar om ett pilotprojekt inom primärvården kring triagering av patienter med hjälp av en chattfunktion. Den andra studien är en intervjustudie med ledare inom hälso- och sjukvården och deras erfarenheter av aspekter i den digitala arbetsmiljön som upplevs bidra till stress och frustration, samt hur dessa aspekter hanteras rent konkret. Slutligen kommer vi att ge rekommendationer för arbete med digital arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.