Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

StigandeFallande

Distansoberoende digital teknik - är det en förutsättning för framtidens hälsocentral?

Marie Hellholm, Patrik Wreeby
Onsdag 16:00 - 17:00 Framtidens primärvård
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Projektet Digga Hälsocentralen ska etablera och utveckla minst 10 digitala tjänster för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård. Projektet berättar om erfarenheter av att införa distansoberoende digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt.

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

Anders Ekholm, Ebba Carbonnier, Per Sikora, Ebba Carbonnier, Ann-Marie Wennberg, Carolina Wallenius, Johan Brun, Karin Båtelson, Maja Fjaestad
Onsdag 10:30 - 11:30 2. Live
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Etik, Livesändning

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan? https://www.thetimes.co.uk/article/dna-testing-at-birth-will-be-available-for-everyone-wbmn0zjwzVad kommer detta att innebära för hälsa, precisionshälsa och precisionsmedicin ur ett Frisk-Risk-Sjuk – perspektiv samt ur ett datahanteringsperspektiv?

Effektivare diabetesvård genom videomöten i kombination med analys av glukos- och insulindata

Peter Adolfsson
Tisdag 16:00 - 17:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Digitalisering och ny teknik ses som nyckelfaktorer i utvecklingen av en effektivare diabetesvård, men hittills har det saknats evidens. Peter Adolfsson, överläkare och specialist på CGM vid Hallands sjukhus, har sedan 2017 forskat på effekten av nya arbetssätt där tätare digitala vårdmöten i kombination med analys av glukos- och insulindata ersätter vissa fysiska besök. I föreläsningen presenterar han resultaten av sin forskning och berättar om hur han och hans team utvecklat nya arbetssätt som inte bara skapar nytta för vården utan framför allt för diabetespatienterna.

Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer

Rodabe Alavi, Vivéca Busck Håkans
Onsdag 11:00 - 11:30 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

E-hälsomyndigheten arbetar med att inrätta en funktion för att förvalta nationella gemensamma specifikationer. Varför gör vi detta, vad är fördelarna?

Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Lovisa Vildö
Onsdag 10:30 - 11:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Flera välfärds- och hälsoutmaningar behöver mötas med mer proaktiva och preventiva lösningar. Det är dock lättare sagt än gjort då prevention och proaktivitet rimmar illa med stuprörsorganisation och kortsiktiga budgetar. Kan utfallsfokuserade lösningar som ger aktörer incitament att arbeta tillsammans, kombinerat med tydlig uppföljning och en transparent styrmodell bidra till att låsa upp status quo? Som underlag för seminariet presenteras erfarenheter från arbetet med sociala utfallskontrakt och sociala investeringar.

e-Hälsa för KOL

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt och KOL är två av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

eHälsa Hjärtsvikt

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar och inför nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin Jönsson, Klas Nelfelt
Onsdag 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Appar, Information/myndighet, Användbarhet

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid.
Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel.
Vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar dessa tjänster - och varför?

eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg

Fredrik Öberg
Onsdag 11:30 - 12:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den digitala revolutionen har nått sjukvården och hur vi bedriver god vård stöps nu om i grunden. eHälsoläkarföreningen, en nybildad intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, har identifierat särskilt prioriterade områden där Sverige hamnat på efterkälken och insatser behövs. Ett av dessa handlar om nationell infrastruktur för hälsodata. På seminariet presenteras eHälsoläkarföreningens policy på området, med förslag till åtgärder, där vi bland annat efterlyser att staten tar ansvaret för en nysatsning på nationell infrastruktur för hälsodata.

E-hälsostöd till kommunerna

Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö
Tisdag 13:30 - 14:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Vi berättar om insiktsarbetet bakom och visar upp demoversionen av det digitala stöd som E-hälsomyndigheten har tagit fram för chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

Fredrik Holmberg, Karin Båtelson, Bengt Sandblad, Johan Månflod
Onsdag 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Det finns en uppsjö av beslutsstöd i digital form, men ändå görs tusentals misstag i vården varje dag. Fredrik Holmberg, läkare och systemutvecklare, har utvecklat en mjukvarurobot som ger situationsanpassat beslutsstöd efter behov. En digital assistent som tar hand om det jobbiga rutinarbetet och ser till att allt blir kollat och utfört enligt vårdplan, om läkaren vill. Vi i Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT- och medicinteknik ger vår syn på vad det kan betyda för arbetsmiljö och patientsäkerhet. Bengt Sandblad, Professor Emeritus i människa-dator interaktion belyser vilken effekt mjukvarurobotar kan ha arbetsmiljön i vårdens IT system. Kan vi lita på de bakomliggande algoritmerna i AI-baserade stöd?

Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering

Jesper Olsson
Tisdag 13:30 - 14:00 Ekosystem
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Vilka fördelar finns i samverkan mellan offentliga och privata aktörer? Hur blir vi vassare tillsammans, än var och en för sig, på att utveckla ett datadrivet och patientcentrerat arbete som;skapar kontinuitet, trygghet och autonomi för patienten; ger attraktiva arbetsplatser; och har förmågan att hämta hem digitaliseringens effektiviseringar? På seminariet delar vi med oss av hur det går med de konkreta patientlösningarna inom immuno-onkologiska terapiområden liksom vad vi lärt oss i vårt samarbete.

ePsykiatri - hur driva och organisera digital psykologi i vården

Niels Eék
Onsdag 10:55 - 11:20 Digital psykologi
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

ePsykiatrienheten har sedan 2017 arbetat med att införa ett flertal digitala verktyg och interventioner inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna presentation får ni höra om hur vi valt att driva och organisera vårt arbete för att tillhandahålla de digitala verktyg som förväntas av vården idag. Ni får även höra vilka hinder vi brukar stöta på när vi vill införa ett nytt digitalt arbetssätt inom vården, men framförallt hur vi har gått tillväga när vi har stött på dessa hinder – och haft ett lyckat, och kanske än viktigare, när vi haft ett misslyckat, projekt.

Erfarenheter av att implementera IoT- paket för nybyggda äldreboenden, integrationer och synergieffekter

Jasmine Dahlberg
Onsdag 11:30 - 12:00 Välfärdsteknik
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Det byggs just nu många nya äldreboenden runt om i Sverige vilket ger vårdorganisationerna en ypperlig möjlighet att på ett tidigt stadium integrera smart välfärdsteknik för att skapa innovativa, trygga och populära äldreboenden. Hur går man tillväga? Vad ska man efterfråga och vad ska man ställa för krav för att ta höjd för innovationer? Camanio delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter där innovationer från olika leverantörer integrerats i en gemensam lösning.

Eskilstuna kommun berättar - Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringen

Atea Sverige AB, Johan Lindström, Malin Sölsnaes
Onsdag 09:00 - 09:30 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Mod i ledarskap och partnerskap är vägen fram i digitaliseringenLyssna till Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun som berättar hur det börjat sin resa och hur digitalisering går från teknik till funktion. Hur det förändrade arbetssättet också ger möjlighet att ge individen ett så självständigt liv som hen önskar. Vi vill och vi kan förändra arbetssättet att möta framtidens behov av omsorg. Lyssna in och ställ frågor live direkt till Johan.

Ett testöga för utforskande testning av framtidens vårdsystem

Robert Magnusson
Onsdag 15:30 - 16:00 Fördjupning
Svenska, Teknik, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Test/validering, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Framtidens vårdsystem kommer på resan mot AI-baserade vårdlösningar att bli mindre och mindre deterministiska. Detta kommer att medföra utmaningar i att de i allt högre grad måste kvalitetssäkras genom utforskande tester som görs ur olika aspekter, där testare inte längre fokuserar på att ticka av rutor kring uppfyllnad av kravspecifikationen. Denna presentation fokuserar på sådana aspekter och hur de kan testas.

EU – eHealth perspective, an overview. Swedish national eHealth initiatives in an EU context

Annemieke Ålenius, Henrik Moberg, Marco Marsella, Merike Leego, Silas Olsson
Tisdag 13:15 - 14:40 EU - eHälsa och digitalisering
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Policy, New initiatives, Innovations, Research - The new landscape in the EU from 2021. Swedish national work in an EU perspective in e-health.

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Catharina Borgenstierna, Eva Angesjö, Lars-Åke Johansson, Lennart Magnusson, Marie Sjölinder, Tomas Block, Silas Olsson
Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Vilka erfarenheter finns det och vad kan förändras eller förbättras – samt synpunkter från användare och näringsliv.

Experterna: Hög tid för uppkopplad vård

Charlotte Söderman, Erika Hombert, Johannes Hörnberg
Onsdag 13:30 - 14:00 Vård på distans
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Inför årets Vitalis bjuder Telia in till en paneldiskussion om att det är hög tid för uppkopplad vård – eller ”connected care”. Enligt Erika Hombert, affärsområdeschef för Healthcare på Telia, är en av vårdens största utmaningar att hitta tid och mod till att utnyttja de många möjligheterna med digitalisering.  Det senaste årets Coronautbrott har dock vänt upp och ner på spelplanen – och många börjar nu se vinsterna med en hållbar, personcentrerad och mer digitaliserad vård.
Erika Hombert deltar i diskussionen tillsammans med Charlotte Söderman, överläkare på Gastromottagningen på Capio St Göran, och Johannes Hörnberg, IT-chef på Region Västerbotten. 
– Vi ser allt fler tydliga exempel på att vårdpersonal, patienter och verksamhetsansvariga får en bättre situation med hjälp av digitala lösningar, säger Erika Hombert, och fortsätter:– Vi vill visa upp dessa fina exempel och prata om vägen framåt. Därför har vi bjudit in till den här paneldiskussionen.

Fass och läkemedelsinformation för främjad patientsäkerhet

Gunilla Englund
Onsdag 14:30 - 15:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Information om läkemedel är en förutsättning för patientsäker behandling. Vårt mål är att läkemedelsinformationen i Fass ska användas för att öka patientsäkerheten.