Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering

Föreläsare: Catharina Borgenstierna, Eva Angesjö, Lars-Åke Johansson, Lennart Magnusson, Marie Sjölinder, Tomas Block
Moderator: Silas Olsson

Detta seminarium består av två delar (som kan ses oberoende av varandra):

Del 1, start 13.15, ”EU – eHealth perspective, an overview. Swedish national eHealth initiatives in an EU context”

Del 2, start 15.00, ”Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv”


Bakgrund och syfte med detta seminarium

Bakgrunden är att helt nya policies, inriktningar, prioriteringar och budgetar i EUs innovations- och forskningsprogram gäller från 2021-01-01. De formella besluten om exempelvis detaljerad budget är eventuellt ej beslutade i augusti 2020 men innehållet i de nya programmen, exempelvis ”Horizon Europe”, med stödjande policies, kommer att vara i stort sett klara. Den pågående Corona pandemin har dessutom initierat nya EU-satsningar inom vårdsektorn. 

Syftet med seminariet (del 1 och 2) är att ge en strategisk översikt om denna nya utveckling i EU för att öka framförhållningen för att bättre kunna tillvarata de möjligheter som ges till bl.a. innovatörer, forskare, näringsliv/industri och verksamhetsutvecklare av hälsa, vård och omsorg. 

Seminariet (del 1 och 2) ger bl.a. exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Erfarenheter, behov och önskemål inför framtiden kommer härvidlag att presenteras. Reflektioner från användare av IT system i vården pekar på vad som behöver göras. Representanter från näringslivet delar med sig av erfarenheter och nya möjligheter i ett EU perspektiv. Tillsammans med medverkan av företrädare från EU kommissionen, Programmet EIT Health, Regeringskansliet och eHälsomyndigheten avser seminariet att ge en signifikant och strategisk information för att bättre kunna utnyttja EU:s möjligheter till stöd till lösningar på svenska utmaningar i vårdsektorn med ett e-hälsoperspektiv och digitalisering som verktyg.          

   


15.00 Svenskt deltagande i EU projekt – erfarenheter, förslag och reflektioner från forskare och användare:


Marie Sjölinder, Senior Researcher, RISE Institut, Kista, Stockholm

“Pågående EIT Health projekt – två exempel”


Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Docent, Linnéuniversitetet Kalmar

“Erfarenheter från deltagande i flera EU projekt – önskemål inför framtiden”


Eva Angesjö, Distriktsläkare, Vårdcentralchef, Brämhults Vårdcentral, Borås

“Reflektioner från profession och patienter om användning av IT system – vad behöver göras?”


15.25 Näringslivet – utmaningar med breddinförande av e-hälsolösningar och nya möjligheter i ett EU perspektiv:


Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communication AB

“SME företaget, internationella partnersamarbeten, EU-projekt och nya möjligheter i vården”


Catharina Borgenstierna, VD, Camanio AB  

“Vad krävs för att välfärdsteknologier ska nå fler behövande – i Sverige och Europa?”


Tomas Block, vVD och Chefsläkare, Cambio Healthcare Systems AB

”Regional eHälsa från vision till verklighet”


15.50 Silas Olsson, HealthAccess, Stockholm

”Avslutande ord och framtidsperspektiv”


15.55-16.15 Chat funktionen öppen och bemannad 

16.15 Sessionen och Chat funktionen avslutas

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Catharina Borgenstierna

Catharina Borgenstierna Föreläsare

VD
Camanio AB

Catharina Borgenstierna är VD för innovationsbolaget Camanio AB som utvecklar välfärdsteknik och en digital plattform för vård- och omsorgstjänster i hemmet. Med mer än 20 års erfarenhet från den medicintekniska marknaden och internationellt arbete inom området har hon tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter. Sedan 2011 har Catharina arbetat med kommersialisering av innovationer inom omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar både inom offentlig sektor, stiftelser och som entreprenör.
Catharina har en MSc, Företagsekonomi & Medicinsk teknik, från Stockholms universitet samt Executive MBA från Stockholms Handelshögskola.

Profilbild för Eva Angesjö

Eva Angesjö Föreläsare

Distriktsläkare Verksamhetslchef
Brämhults Vårdcentral Borås

Eva Angesjö, Distriktsläkare, Vårdcentralchef, Brämhults Vårdcental, Borås:

Profilbild för Lars-Åke Johansson

Lars-Åke Johansson Föreläsare

VD
Alkit Communication AB

Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communication AB:

Lennart Magnusson Föreläsare

Verksamhetschef NKA, Docent LNU
Linnéuniversitetet Kalmar

Lennart Magnusson has a deep and broad experience both within practice and research on Swedish and EU level focusing on the Informal Care context.
Lennart is currently Director of a Swedish national centre of excellence (Nka) in the area of Informal Care. The Centre works with knowledge translation activities and development work to support municipalities, health care regions, civil societies and private health and care providers to develop and implement evidence based support for and with carers. Lennart works closely with decision makers, policy makers and politicians at national, regional and local level to influence policy, practice and research.

As a Docent at Linnaeus University, Kalmar, Lennart is also active in EU research, currently focusing on young people (adolescences) as informal carers in six European countries.
Lennart´s research work includes development of ICT (Information and Communication Technologies) applications to support e.g. families with their caring endeavors.
As Lennart combines practical implementation work with research, which gives him an excellent knowledge base, he is often asked to give lectures in seminars, workshops and conferences.
Lennart obtained his PhD at the University of Gothenburg in 2006.”

Profilbild för Marie Sjölinder

Marie Sjölinder Föreläsare

Senior Researcher
RISE Institut, Kista, Stockholm

Marie Sjölinder, Fil.Dr psykologi, arbetar som senior forskare på RISE, med inriktning på användarbehov och teknikanvändande. Marie har lång erfarenhet av att leda internationella och nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området välfärdsteknik och inom områdena vård och rehabilitering på distans. Ett genomgående tema i Maries arbete är fokus på nytta för användarna samt hur tjänster inom området eHälsa kan utformas på ett sådant sätt att de motiverar till användande samt bidrar till att öka individens kontroll över den egna hälsan.

Profilbild för Tomas Block

Tomas Block FöreläsareUtställare

Vice VD och Chefläkare
Cambio Healthcare Systems AB

Jag är disputerad överläkare inom anestesi- och intensivvård och har tidigare arbetat som Chief Medical Informatics Officer på Capio S:t Göran. Sedan januari 2020 är jag vice VD och medicinskt ansvarig på Cambio.

Profilbild för Silas Olsson

Silas Olsson Moderator

Manager
HealthAccess

Silas Olsson har mångårig erfarenhet av EU:s olika program, policies och prioriteringar inom vårdsektorn med eHälsa och digitalisering (ICT) som verktyg. Silas har bl.a. tjänstgjort inom EU kommissionen i Bryssel och ansvarat för ett Europeiskt FoUI program (AALJP) med fokus på innovativa IT/ICT baserade lösningar för att ge äldre personer möjlighet till att bättre hantera sin hälsa och sjukdom för ökat oberoende och kvarboende i önskad form med effektiva vårdkontakter vid behov.
Silas arbetar fn som fristående rådgivare och konsult samt medverkar i olika projekt.
Silas har publicerat mer än 150 artiklar, rapporter och kapitel i böcker inom bl.a. eHälsa, vårdutveckling och EU-policies och program.