Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Individer med odiagnostiserad kognitiv svikt – det stora mörkertalet

Individer med odiagnostiserad kognitiv svikt – det stora mörkertalet Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A6

Föreläsare: Sara Wallén

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Idag lever många personer med en kognitiv påverkan, utan att ha fått en kognitiv bedömning. Exempelvis kan operation, depression eller stressrelaterad problematik i många fall medföra en kognitiv svikt. 2,5 miljoner svenskar har någon gång drabbats av depression, vilket i 85 procent av fallen leder till kognitiva symptom. Under 2020 stod stressrelaterad psykisk ohälsa för drygt 40 procent av alla sjukskrivningar och årligen insjuknar 25 000 personer i någon demenssjukdom. 

Trots att kognitiv svikt är så pass utbrett hos befolkningen är det sällan det genomförs mätningar av den kognitiva funktionen. Många lever med kognitiv svikt, men fångas inte upp av vården. Primärvården är inte rustad för att upptäcka den här typen av nedsättningar, har ont om resurser samt använder verktyg som är gamla och trubbiga. 

Det är svårt att hjälpa en patient med nedsatt kognitiv förmåga om det inte ligger en bedömning till grund. För att kunna hjälpa individer med odiagnostiserad kognitiv svikt till god och nära vård, krävs tillgång till enkla mätinstrument med hög kvalitet. Genom mätning av den kognitiva funktionen kan vi identifiera personer i behov av stöttning, sätta in prevention samt följa upp och planera för tidiga insatser. 

Föreläsningen går även igenom hur digital testning förhåller sig till analog, evidensläget samt vilka vinster som implementeringen av digitala kognitiva test medför för individen och vården. Ett patientcase avslutar föreläsningen där personen delar sina erfarenheter av digitala kognitiva test.

Ämne

Digitala hjälpmedel

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Test/validering
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Sara Wallén

Sara Wallén Föreläsare

Grundare
Mindmore

Sara Wallén, grundare av Mindmore