Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Stockholms införande av pilot för lungcancerscreening

Stockholms införande av pilot för lungcancerscreening Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 14:00 - 14:30 A6

Föreläsare: Nina Markholm Nordgren, Ulrica Sporre, Vitali Grozman

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Pilotstudien omfattar kvinnor i åldern 55–74 med ökad risk för lungcancer och görs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Studien fokuserar på både sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi och primärprevention genom erbjudande om rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Projektets delar:

  • Förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention samt intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupp genomfördes 2020.
  • Pilotstudien startade 1 september 2022 och kommer att omfatta 1 000 kvinnor i åldern 55–74 år och som uppfyller studiens kriterier kring rökvanor (enligt Nelsonstudien). Parallellt med piloten pågår en studie kring Artificiell intelligens (AI) som anses ha betydelse för utveckling av röntgenverksamheten. Röntgenkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset har tillgång till en AI-app för utvärdering av lungtumörer. Hur och på vilket sätt denna app kan tillämpas på den högriskkohort som ska screenas för lungcancer behöver utvärderas vetenskapligt. 
  • Slutrapport för utvecklingsprojektet beräknas vara klart under 2025.


Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Nina Markholm Nordgren

Nina Markholm Nordgren Föreläsare

Projektledare, onkologisjuksköterska
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

.

Profilbild för Ulrica Sporre

Ulrica Sporre Föreläsare

Samordningssjuksköterska
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Samordningssjuksköterska

Vitali Grozman Föreläsare

Attending Radiologist
Karolinska Universitetssjukhuset