Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 15:30 - 17:00 F1

Föreläsare: Camilla Jägerving Isaksson, Josephine Garpsäter, Maria Hansson, Shadan Ghafouri
Moderator: Jesper Ekberg

Spår: Befolkningsdata/population based health

Umeå kommun genomför flera nya satsningar för att öka andelen friska levnadsår, bland annat genom satsningen Seniortorget, som informerar och inspirerar fler till ett självständigt och gott seniorliv. Det kan till exempel handla om kultur och upplevelser, tips för goda vanor, livsmiljö och bostadsfrågor. Här visas också olika digitala lösningar för stöd i vardagen. Seniortorget är en plats för samverkan inom områden som bidrar till ökad kunskap om livet som senior. Samverkar sker bland annat med Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärsorganisationer, Region Västerbotten, Umeå universitet samt flera olika verksamheter inom Umeå kommun.

Det finns också ett digitalt seniortorg (Digitala seniortorget) - en helt ny digital plattform som kommer lanseras under våren. En plattform där aktiviteter som riktar sig till seniorer kan publiceras oavsett aktör. På Digitala seniortorget kan seniorer hitta aktiviteter utifrån olika kategorier: motion & rörelse, kultur, digitalisering i vardagen, föreläsningar & kurser, frivilliga uppdrag, mat & dryck samt mötesplatser. Tillsammans kan på så vis fler seniorer inspireras till ett aktivt och hälsosamt liv. Tjänsten är framtagen av Umeå kommun i samverkan med seniorer och samverkansparter.  

Eskilstuna kommun har en tydlig målbild för framtidens vård och omsorg 2035. För att fortsatt kunna möta befolkningens behov, krav och förväntningar krävs en omställning till mer nära och personcentrerade arbetssätt. Det handlar om att genom hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser, bidra till självständighet och livskvalitet såväl som fördröja individers behov av vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Det handlar också om att stödja människor till att bli mer aktiva i sin egen vård. En förutsättning för detta är att våga utmana traditionella arbetssätt, arbeta gränsöverskridande, nyttja digitaliseringens möjligheter och involvera samtliga samhällsaktörer för att tillsammans utforska nya, innovativa sätt att erbjuda välfärdstjänster.

Ett av kommunens fokusområden är allmän prevention, indikerad prevention och gemensam verksamhet för de mest sköra äldre. Inom ramen för detta startade Eskilstuna och Region Sörmland ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med en leverantör. Projektet syftar till att lära mer om hur kraften i ny teknologi kan möjliggöra användning av hälsodata som en strategisk resurs i arbetet för bättre hälsa. I projektet ingår att skapa ett digitalt hjälpmedel – en digital hälsotvilling - som kan samla in, hantera och presentera individers egna hälsodata. Genom att erbjuda såväl simulering som visualisering av den framtida hälsan, förslag på åtgärder och kontakt med olika aktörer kan hjälpmedlet motivera människor till att förbli hälsosamma eller genomföra nödvändiga livsstils- och beteendeförändringar.

Senior alert är ett av Sveriges mest trafikerade nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, bli undernärd, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på individnivå och varje vårdgivare får möjlighet att följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande nivåer.

Ämne

Befolkningshälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Camilla Jägerving Isaksson

Camilla Jägerving Isaksson Föreläsare

Processledare, Äldreomsorgsförvaltningen
Umeå kommun

Processledare, äldreomsorgsförvaltningen, Umeå kommun

Profilbild för Josephine Garpsäter

Josephine Garpsäter Föreläsare

Registerhållare Senior alert
Qulturum, Region Jönköpings län

Nationell registerhållare för Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län

Profilbild för Maria Hansson

Maria Hansson Föreläsare

Utredare, Vård- och omsorgsförvaltningen
Eskilstuna kommun

Utredare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Profilbild för Shadan Ghafouri

Shadan Ghafouri Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Eskilstuna

Digitaliseringsstrateg, Vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Profilbild för Jesper Ekberg

Jesper Ekberg Moderator

Samordnare Strategi för hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner

Jag samordnar SKR:s arbete med Strategi för hälsa som syftar till att utveckla systematiken i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete. Finns även i Region Jönköpings län där jag var folkhälsochef i många år. Har varit projektledare för det nationella spridningsarbetet av kvalitetsregistret Senior alert.