Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Konkretiserad risk för sjukdomsutveckling och livsstilsfaktorer som kan skydda

Konkretiserad risk för sjukdomsutveckling och livsstilsfaktorer som kan skydda Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 A6

Föreläsare: Claes-Göran Östenson, Lars Gustafsson

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

I ett 'data science-arbete' med forskningsdata från Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) har följande möjliga tillämpningar identifierats:

1. Analysera patientpopulationen alternativt subgrupper inom denna med avseende på riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes alternativt få ett försämrat tillstånd inom en given tidsperiod.

2. Utveckla behandlingsprogram för patientpopulationen som adresserar de aktuella riskfaktorerna.

3. Följa upp hur väl vårdprogrammen fungerar genom att ta ut graferna på regelbundna tidpunkter.

4. Driva ett förbättringsarbete avseende tillämpade vårdprogram samt kompetensutveckling inom vårdenheten som adresserar patienternas aktuella behov.


De personcentrerade riskgraferna kan dessutom användas i dialogen med den enskilda patienten i syfte att utveckla individuella vårdplaner samt följa upp och förbättra dessa utifrån individens behov och förutsättningar. Vi bedömer att detta skulle öka motivationen för många patienter att arbeta med sin egenvård i syfte att nå sina vårdmål. Då dessa analyser är utförda baserat på forskningsdata som i stor utsträckning liknar verkligt journaldata kan vi med god säkerhet påstå att liknande resultat skulle komma ur tillämpning baserad på journaldata, men tidsperspektivet på risken att utveckla diabetes skulle kunna sättas till ett kortare tidsperspektiv än 10 år, tex 5 år.


Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är en studie av diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Studien består av personer utan känd diabetes som följts under en 20-års period. En baslinjeundersökning gjordes med ca 8000 personer i åldrarna 35-54 år från fem kommuner i Stockholm där ca 50 % hade arvsanlag för diabetes. Förekomsten av arvsanlag är definierat som typ 2-diabetes hos två nära släktingar (förälder eller syskon) eller tre eller flera mera avlägsna släktingar. Baslinjestudien följdes upp av ytterligare två studier med 10-års intervall med ett > 70 %-igt deltagande. Studierna bestod av utförliga enkätundersökningar, glukosmätningar och registrering av blodtryck och kroppsmått (längd, vikt, midja, höft).

Ämne

Artificiell intelligens och maskininlärning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering
Innovativ/forskning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Claes-Göran Östenson Föreläsare

Senior Pofessor, överläkare
Karolinska Institutet

Lars Gustafsson Föreläsare