Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa

AI för förbättrad vård av unga vuxna med psykisk ohälsa Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 12:15 R17/18

Föreläsare: Jens Nygren, Johan Wahlström, Lena Petersson, Niklas Sundler

Spår: Workshops / Fördjupningar

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

För att främja unga vuxnas psykiska hälsa och förebygga ohälsa driver Högskolan i Halmstad och Capio Ramsay Santé det gemensamma forskning- och samverkansprojekt PadAI inom ramen för forskningsprofilen CAISR Health vid Högskolan i Halmstad.

Forskning visar att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och unga vuxna, både nationellt och internationellt, samt att dessa målgrupper inte har tillgång till eller inte får tillräckligt effektiva stödinsatser när de söker hjälp för sina problem. Därför behöver det utvecklas nya och/eller förändrade vårdformer för att möta denna målgrupp. Det finns stora förhoppningar om att artificiell intelligens (AI) ska kunna bidra till att utveckla och förbättra vården för unga vuxna med psykisk ohälsa, men det kräver att arbetssätt och vårdprocesser i den praktiska vårdkontexten förändras.

Dessvärre saknas det idag forskning om hur AI kan implementeras och användas i vården för unga vuxna med psykisk ohälsa och det behövs därför mer kunskap inom detta område. Det övergripande syftet med projektet är därför att utveckla kunskaper och strategier för en sammanhållen god och nära vård för målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Ett specifik fokus riktas mot att använda AI-applikationer som beslutsstöd för att förutsäga psykisk ohälsa hos unga vuxna samt att utveckla och implementera ändamålsenliga preventiva insatser som bygger på sådana AI-applikationer.

Projektet inkluderar tre faser, 1) kartläggning, 2) utveckling och 3) implementering. Kartläggningsfasen som avslutas under våren 2023 har syftat till att förstå området psykisk ohälsa bland unga vuxna och hur AI-applikationer kan stödja utvecklingen av preventiva insatser. Under denna fas har forskare från Högskolan i Halmstad intervjuat olika representanter från hälso- och sjukvården såsom vårdpersonal, chefer, kvalitetsutvecklare och politiker samt unga vuxna (18–30 år) med erfarenhet av att söka vård för psykisk ohälsa. Under våren 2023 påbörjas fas 2 som syftar till att tillsammans med deltagare från hälso- och sjukvården samt unga vuxna med erfarenhet av att söka vård för psykisk ohälsa utveckla strategier, anpassade vårdprocesser och preventiva insatser som är lämpliga för att uppnå en sammanhållen god och nära vård för målgruppen.

Preliminära resultat från kartläggningsfasen kommer att presenteras och utgöra underlag för workshopen. Syftet vid workshopen är att  deltagarna får möjlighet att i mindre grupper diskutera och reflektera kring: a) Vilken förändring vill vi åstadkomma avseende vård för unga vuxna med psykisk ohälsa, b) hur AI kan användas inom detta område samt vilka specifika resultat vill vi uppnå (mål), c) Hur vi kan mäta framgång och att förändringen verkligen lett till en förbättring (effektutvärdering), d) Vilka förändringar i verksamheten vi behöver uppnå för att mätbar förbättring kan uppnås (insats), samt e) Hur dessa AI-drivna förändringar kan implementeras i praktiken (implementering).Workshopen kommer att avslutas med en gemensam reflektion tillsammans med alla deltagare.

Total tidsåtgång för deltagande i workshopen är cirka 1h 45 minuter.

Resultatet av fas 1 och 2 i projektet kommer i den sista fasen av projektet att implementeras i pilotstudier vid Capio Ramsáy Santes verksamheter.  

Ämne

Psykisk ohälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Jens Nygren

Jens Nygren Föreläsare

Professor
Halmstad University

Jens Nygren är disputerad i medicinsk vetenskap och professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning fokuserar på förändringsarbete i relation till människors hälsa och hälso- och sjukvårdens verksamhet och organisation. Forskningen är huvudsakligen interventions baserad med stöd av digitala innovationer utvecklade i samverkan med slutanvändare och intressenter från offentlig sektor och näringsliv.

Profilbild för Johan Wahlström

Johan Wahlström Föreläsare

Customer Insights & Innovation Manager
Capio Ramsay Santé

Profilbild för Lena Petersson

Lena Petersson Föreläsare

Forskare och lektor i pedagogik
Halmstad University

Mitt forskningsintresse är relaterat till hur kunskaps- och informationspraktiker förändras i ett digitalt samhälle, informationstransparens och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ett särskilt intresse fokuserar på informationsdrivet samarbetsinriktat gränsarbete inom vården. Jag forskar också om hur den transparens som erbjuds patienter via eHälsolösningar som Journal via nätet förändrar gränserna inom hälso- och sjukvården.

Profilbild för Niklas Sundler

Niklas Sundler Föreläsare

Technology Innovation Director
Capio Ramsay Santé

Flerårig erfarenhet från IT och digitalisering inom hälso- och sjukvård.