Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna

What's in it for me? Införandestudier av 1177 Digital Ingång för telefonsjuksköterskorna Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 13:20 - 13:40 F-Expo

Föreläsare: Annica Björkman

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

 1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Nya digitala lösningar kommer från 2023 att införas stegvis med syfte att effektivisera, att öka tillgänglighet och förbättra för vårdsökande samt förbättra arbetsmiljön för personal. Föreliggande projekt syftar till att följa införandet med mätningar av arbetsmiljö och användbarhet/användarupplevelse för att stödja 1177 i införandet med utgångspunkt i personalens arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.

 Vi har tidigare i forskargruppen studerat ”Vad är det som gör att telefonsjuksköterskor trivs och upplever stimulans i yrket?” samt ”Vad är det som gör att det går fel?” Utifrån dessa studier kommer vi nu att fördjupa oss inom de förändringar som sker i samband med införandet av nya digitala arbetssätt för telefonsjuksköterskorna.

Våra studier har även visat hur telefonsjuksköterskor har ett kunskapsintensivt arbete och att tillgång till stöd i arbetet ökar arbetstillfredsställelsen 1,2 samt samband mellan förutsättningar och arbete-livsbalans, tillfredsställelse med given vård, och arbetsrelaterat välbefinnande samt hur detta i sin tur påverkas av lärande och vitalitet i arbetet. Värdet av kompetensutveckling i arbetet har också varit i fokus.

 Tidigare studier inom forskargruppen har även indikerat brister i de strukturella förutsättningarna inom 1177 samt att telefonsjuksköterskorna upplever konflikter i sitt arbete, många olika stressorer och stressymptom.1,4–7 I en studie 7 där Lex Maria anmälningar gällande 1177 under tiden 2003-dec 2010 (n=33) analyserades framkom att stress i arbetet var en vanligt förekommande orsak samt otydliga arbetsbeskrivningar. Skadorna för de drabbade patienterna var mycket allvarliga, 13 patienter avled som en följd av vårdskadan och 12 patienter fick vårdas på intensivvårdsavdelning. En annan studie 8 visar att telefonsjuksköterskor i stor utsträckning inte använder rådgivningsstödet som avsett i de patientskadefall som rapporterades till IVO under 2011-2018. Detta trots att användandet av rådgivningsstöd är obligatoriskt då det syftar till att höja patientsäkerheten.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Annica Björkman

Annica Björkman Föreläsare

Docent Vårdvetenskap
Högskolan i Gävle

Annica Björkman är docent i vårdvetenskap och är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning 1177 direkt.
Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:
Programmet Första Linjens digitala vård, 1177 Direkt, ett nytt arbetssätt för 1177 Vårdguiden på telefon - Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att studera telefonsjuksköterskors (1177) arbetsmiljö, välbefinnande och vårdkvalitet före, under och efter införandet av det nya arbetssättet inom 1177 Direkt.
Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.