Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för En modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné

En modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 A6

Föreläsare: Emil Lennartsson, Natalie Klintenstedt

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Aleris Sömnapné började våren 2020 som enda leverantör i Stockholm att ge vård till vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSA) på uppdrag av Region Stockholm. I uppdraget ingår att utreda misstänkt OSA, påbörja behandling och följa upp pågående behandlingar som ofta är livslånga. Befolkningsstudier visar att en stor andel av befolkningen har sömnapné och det tar ofta lång tid från det att man upplever symtom tills att OSA diagnostiseras och behandling påbörjas. Vid starten var det väntetider på över 1 år och 8000 patienter i kö. Vi har nu nått vårt mål var att få bort vårdkön och drastiskt förkorta tiden till diagnos för att ge alla tillgång till bra vård inom rimlig tid. Aleris Sömnapné ska nu hjälpa Västra Götalandsregionen att korta sina köer och flera regioner har visat intresse. Något som stämmer väl överens med vår vision ”Tillgänglig modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné i hela Sverige”.

En av de stora utmaningarna med att behandla sömnapné är att det är en stor patientgrupp som måste följas under lång tid. Den här processen har tidigare varit väldigt tids- och resurskrävande utmana och tänka annorlunda och dra nytta av nya tankesätt och digitala verktyg för att nå våra mål. Vi har arbetat för att bli ett kompetenscenter för utredning och behandling av obstruktiv sömnapné och vi har nu över 30 erfarna och dedikerade medarbetare. Vi har även integrerat tandläkarmottagning för behandling med apnéskena för att samla hela vården under ett tak. En av grundtankarna är att personalen ska ta hand om patienterna, och att de digitala systemen så långt det är möjligt ska användas för att sköta administrationen.

I seminariet beskriver vi våra erfarenheter från vårt arbete och ger tips till andra som står inför samma utmaningar. Vi visar hur vi genom att tänka nytt kan hitta nya sätt att hantera en stor patientgrupp utan ökade resurser och med bibehållen kvalitet. Vi kommer också att beskriva hur vi extraherar den data som finns i systemet på ett automatiserat och strukturerat sätt för att kunna analysera data och utveckla AI-baserade beslutsstöd.

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Emil Lennartsson

Emil Lennartsson Föreläsare

Emil Lennartsson är IT/digitaliseringschef vid Aleris Heart Center och har varit projektledare för införandet av automatiserade vårdprocesser på Aleris Sömnapné. Emil har arbetat med process- och IT frågor inom vården i drygt 10 år och hur IT-stöd bäst kommer vårdpersonal och patienter till nytta.

Profilbild för Natalie Klintenstedt

Natalie Klintenstedt Föreläsare

Enhetschef
Aleris Sömnapné