Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hemsjukhuset 3.0

Hemsjukhuset 3.0 Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A2

Föreläsare: Catrin Engberg Tukia, Magi Medaglia, Marie Sjölinder, Mirjam Ekstedt, Sarah Strålenstam

Spår: Välfärdsteknik

Hemsjukhuset 3.0 är ett genomförandeprojekt som finansieras inom ramen för Vinnovas "IoT för innovativ samhällsnytta". Projektet är ett samarbete mellan Borgholms kommun, Region Kalmar, Cuviva, RISE, Linnéuniversitetet samt Manolis consulting. Syftet med projektet är att digitalt via en IoT-plattform knyta ihop patient, kommun och region, på ett sätt där alla de tre parterna kan samverka.

Projektet startade i mars 2022 och lösningen är nu implementerad inom ramen för kommunens verksamhet. Det aktuella föredraget beskriver det gångna året och arbetet med införandet av IoT-plattformen. Utmaningar, insikter och lärdomar kommer att beskrivas med syftet att bidra till generell kunskap kring denna typ av teknikinföranden. Inom ramen för föreläsningen kommer även en utökning av projektet att beskrivas. I det nya projekt Hemsjukhuset 4.0 kommer även hemtjänstpersonal att involveras i arbetet med IoT-plattformen, detta med syftet att kunna bistå vid användandet

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Catrin Engberg Tukia Föreläsare

Magi Medaglia Föreläsare

Marie Sjölinder Föreläsare

Profilbild för Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt Föreläsare

Professor, sjuksköterska
Linnéuniversitetet

Mirjam Ekstedt är professor i vårdvetenskap och vetenskaplig ledare för forskargruppen ReAction vid institutionen för Hälsa och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö och affilierad forskare vid LIME, Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar på hur resilienta system på mikro, meso och makronivå främjar kontinuitet och säker vård genom vårdförloppet för personer med komplexa vårdbehov och kroniska sjukdomstillstånd. Forskningen handlar bland annat om att testa och implementera patientrapporterade mått, digitala tjänster och arbetsprocesser som stödjer teamsamverkan och kommunikation samt tillgodoser patienters och anhörigas engagemang i hälsofrämjande aktiviteter och egenvård.

Sarah Strålenstam Föreläsare