Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 15:00 F1

Föreläsare: Agneta Cederström, Carina Persson, Daniel Öhman, Malin Ahrne, Ulf Strömberg
Moderator: Jesper Ekberg

Spår: Befolkningsdata/population based health

Ta del av hur geomapping på närområdesnivå (DeSO-nivå) tydliggör geografiska och sociodemografiska skillnader i såväl sjukdomsbörda som deltagande i organiserade screeningprogram. Geomapping kan presentera information till hjälp för att rationellt kunna modifiera strategier för att bättre nå ut med förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser till befolkningen. Till exempel, Region Hallands geomapping av kariesförekomst hos barn och ungdomar har lagt grunden till ett nytt ersättningssystem för barntandvård, där mer resurser riktas till områden med högre kariesrisk. Geomapping kan också användas för att monitorerna deltagande i preventiva program som hälso- och sjukvården erbjuder, till exempel tjock- och ändtarmscancerscreening som nu håller på att införas i hela Sverige.


Geomapping och socioekonomiska kluster – Hur kan vi ha praktisk nytta av det?
Region Örebro län har sedan många år genomfört socioekonomiska klusteranalyser. Kluster av geografiska områden som inbördes liknar varandra men skiljer sig åt sinsemellan identifieras inledningsvis. Därefter genomförs en sambandsanalys för att studera om tandhälsan varierar mellan de olika klustren. Genom kartillustrationer på DeSO-nivå kan vi därefter på ett pedagogiskt sätt visa hur tandhälsan hos barn- och unga i de olika klustren skiljer sig åt utan att lämna ut känsliga uppgifter på individnivå. Folktandvården i Region Örebro län använder sedan resultatet för att rikta förebyggande insatser till de områden där behovet är som störst samt till att fördela en mindre del av tandvårdspengen till barn- och ungdomstandvård till de klusterområden där tandhälsan är sämre. På liknande sätt finns planer på att studera andra samband av hälsoutfall från den befolkningsundersökning som genomfördes 2022. Målet är att vissa riktade generella hälsoinsatser kan koncentreras till geografiska områden där det finns stora behov.

Ökad tillgänglighet till cancerscreening
RCC har ett målinriktat arbete för att sänka trösklarna för deltagande i cancerscreening. Genom nya digitala och fysiska arbetssätt ökar tillgängligheten. Hälsoinformatörer har nått befolkningsgrupper som är underrepresenterade i screeningprogram och genom QR-koder för självtester når informationen fram på fler språk.

Region Stockholm Gotland ställde under pandemin om screeningen för livmoderhalscancer från vårdgivartaget prov till självprov. Överlag ökade deltagandet från 38% till 51%.

Ämne

Befolkningshälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Informationssäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Agneta Cederström Föreläsare

Forskare
Stockholms univesersitet

Forskare på institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet. Utför epidemiologiska analyser med register data.

Profilbild för Carina Persson

Carina Persson Föreläsare

Epidemiolog
Region Örebro län

Jag arbetar som Epidemiolog på Staben Hållbar Utveckling på Regionkansliet i Region Örebro län. Mitt arbetsområde är att samla in kunskap om länets befolkning, analysera och sprida denna kunskap såväl inom vår egen organisation som utåt till övriga samarbetspartners samt till allmänhet och forskarsamhälle.

Profilbild för Daniel Öhman

Daniel Öhman Föreläsare

Statistiker
Region Stockholm

Jag jobbar på Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland (RCC Stockholm Gotland) som statistiker med ansvar för utvärdering av det nationella programmet för tjock- och ändtarmscancer- screening samt dem regionala programmen för cervixcancerscreening, bröstcancerscreening och screening för bukaortaaneurysm. Nyligen har jag jobbat med omställning av screeningprogrammet för cervixcancer i Stockholm och på Gotland till att använda självprovtagning som primärt screeningstrategi.

Malin Ahrne Föreläsare

Utredare
Folkhälsomyndigheten

Profilbild för Ulf Strömberg

Ulf Strömberg Föreläsare

Epidemiolog och professor
Region Halland/Göteborgs Universitet

Mina kunskaper i epidemiologisk metodik och tillämpad biostatistik, samt analytisk förmåga, har utgjort grunden för en 30 år lång forskarkarriär efter disputationen vid Lunds universitet. Sedan 2004 har jag varit anställd som professor i alla dess former – ordinarie, adjungerad och gästprofessor – vid universiteten i Lund (medicinska fakulteten) och i Göteborg (Sahlgrenska akademin). Sedan 2010 har jag kombinerat akademiskt arbete med tjänstgöring vid FoU-avdelningen i Region Halland. Mitt fokus har riktats mot analyser av geografiska och sociodemografiska variationer i hälsorelaterade utfall.

Profilbild för Jesper Ekberg

Jesper Ekberg Moderator

Samordnare Strategi för hälsa
Sveriges Kommuner och Regioner

Jag samordnar SKR:s arbete med Strategi för hälsa som syftar till att utveckla systematiken i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete. Finns även i Region Jönköpings län där jag var folkhälsochef i många år. Har varit projektledare för det nationella spridningsarbetet av kvalitetsregistret Senior alert.