Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Social media - a tool for peace in Cameroon

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun (WILPF Cameroon)
Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden)

Social media is a powerful tool that can be used for information and dialogue, but also to divide people. This can have serious consequences, especially in conflict contexts. Platforms are used to manipulate the truth, spread violent messages and hatred. To prevent the country from falling into a cycle of violence, WILPF Cameroon has held trainings on non-violent communication as a tool to promote peace. What can we learn?

Moskéers utsatthet i Sverige

Tanja Viklund, Mattias Gardell, Mohammed Temsamani
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

En ny rapport från Uppsala universitet har undersökt förekomsten av hot och angrepp mot svenska muslimska församlingar. Undersökningen har gjorts i samverkan med Islamiska samarbetsrådet (ISR) och delfinansierats med stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Samtal runt viktiga förändringar i hets och hatbrottslagstiftningarna och angränsande lagar i brottsbalken.

SVENSKT BISTÅND TILL TURKIET – ETT KRYMPANDE DEMOKRATISKT UTRYMME

Helin Sahin, Paul T. Levin, Åsa Élden, Nina Solomin
Fredag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Samtal med utgångspunkt i en rykande färsk EBA-rapport. Utvecklingen i riktning mot inskränkningar i yttrandefriheten och repression mot civilsamhälle, forskare och domstolar har gått snabbt i Turkiet de senaste åren.

63. The right to freedom from violence online

Dr. Mischa E. Thompson, Soraya Post, Tomas Åberg, Alfiaz Vayia
Fredag 13:00 - 14:00 T1
ARDI

ARDI would like to host a seminar on the topic of the correlation between hate speech online and violent crimes through criminal law crimes such as battery and assault throughout the EU. The purpose of the seminar is to discuss these developments, what is the most effective way to prevent violence online and protect freedom of speech within the EU. 

64. Vi flydde från våld - vad händer med oss nu?

Benjamin Fayzi, Eva Harnesk
Fredag 13:00 - 14:00 T2
Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Rädda Barnens stödlinje på olika språk tillsammans med
Ensamkommandes Förbund Stockholm berättar om sina erfarenheter utifrån tre års
verksamhet och samarbete. Vi lyfter barn och ungas röster som vi kommit i
kontakt med. Vilka erfarenheter har de av våld i hemlandet, under flykten och
nu i Sverige? Vad innebär det att utvisas? Vilka risker löper ett barn eller en
ungdom som stannar i Sverige utan papper att utsättas för våld? Vi ger både en
orientering till ämnet och en analys av vad vi tycker är viktigt att hålla i
tankarna när man försöker bli klokare på den pågående debatten. Hur kan vi
säkerställa dessa ungdomars rätt till trygghet och skydd enligt
Barnkonventionen?

65. Guys, let’s do less drinking and more talking

Per Leimar, IOGT-NTO, Vanja Kalaba, CZOR (Serbien)
Fredag 13:00 - 14:00 T3
IOGT-NTO-rörelsen

There are clear links between alcohol and violence. This goes also for gender based violence. This seminar discuss these links and destructive male norms that often come hand in hand with alcohol norms.

”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person."Världshälsoorgansiationen” (WHO) 2002I en granskning som Aftonbladet gjort över kvinnor som mördats av en partner eller f.d partner under 2000-talet visade det sig att 35 stycken av dessa var över 65 år när de bragts om livet, ändå är kunskapen och medvetenheten om att våld även förekommer i äldres relationer låg i dag. I så väl regeringens sjätte jämställdhetsmål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt i regeringens nationella strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor ingår självfallet äldre kvinnor. Unizons seminarium kommer belysa våld i äldres nära relationer utifrån de särskilda sårbarheter som målgruppen har, hur äldre kvinnor drabbas, hur och av vilka anledningar denna grupp osynliggörs. Vi vill också diskutera förslag till lösningar och hur vi kan arbeta för att stötta denna grupp. Seminariet erbjuder ny kunskap om målgruppen och visar på goda exempel.

67. Den strukturella rasismen mot samer i Sverige

Kristina Sehlin MacNeil, Anders Rimpi, Jenny Wik-Karlsson, Niila Inga, Tobias Poggats
Fredag 13:00 - 14:00 T5
Sensus, Rättighetscentrum Västerbotten och Svenska Samernas Riksförbund

I många delar av samhället möter samer ett rasistiskt  förtryck- i sjukvården, i skolan, i offentliga debatter och i lokalpolitiken.Frågor om rasism och diskriminering genomsyrar alla delar av samers liv i Sverige idag. Samtidigt är kunskapen om samiska levnadsförhållanden låg och den strukturella diskriminering och våld som samer upplever är i många fall osynligt. 

68. Att fråga om våld på rutin – varför och hur?

Inga-Lill Hellsing, Jenny Gustafsson, Linda Hurtig , Steven Lucas, Tina Hogbäck, Tyra Warfvinge
Fredag 13:00 - 14:00 T6
Sveriges Kommuner och Landsting

Barnhälsovården, med sitt ansvar att främja barns hälsa och utveckling, vägleda och stödja föräldrar i sitt föräldraskap och identifiera eventuella risker och problem, har en unik roll som den instans som riktar sig till alla barn och föräldrar fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovården har på så sätt stora möjligheter att identifiera och hjälpa barn och vuxna som utsätts för våld. Men hur? Vilka ska få frågan? Och hur hanteras svaren?

Idag hör 30 procent av invånarna i Stockholm till det som kallas synliga minoriteter vilket innebär att diskrimineringen som de drabbas av på arbetsmarknaden har blivit en av regionens stora frågor ur ett MR-perspektiv och kompetensförsörjningssynpunkt. 
Vid dagens seminarium presenteras en studie som visar på stora skillnader i avkastning på utbildning mellan svarta och vita svenskar räknat i inkomster. Studien genomfördes av Centrum för mångvetenskapliga studier om rasism vid Uppsala universitet och omfattar samtliga registrerade personer i Sverige. Bland annat framgår att afrosvenskar födda i Sverige behöver ha en forskarutbildning för att ha samma genomsnittliga lön som vita svenskar med treårig eftergymnasial utbildning. Skillnaden mellan grupperna och är också betydande vad gäller arbetslöshet och sjuktal.
I Sverige har det länge saknats både kunskap och verktyg för att kunna arbeta praktiskt mot begränsande normer kring hudfärg. Nu finns verktyget och möjligheten. Dessutom finns ny kunskap om hur det ser ut på arbetsmarknaden som understödjer att arbetet behöver göras, utöver att diskrimineringslagen föreskriver det. Det här seminariet riktar sig till chefer, mångfaldsstrateger och HR-ansvariga som vill lära sig om hur man praktiskt främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för människor oavsett hudfärg.

Hållbarhetsmål 10.7 handlar om att underlätta en säker, reglerad och ansvarsfull migration och är långt ifrån nått. Kvinnor och barn - i synnerhet flickor - är särskilt utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld, bl. a. sexuellt våld. Hur kan vi som individer eller som företrädare för civila samhället agera för att påverka våra politiker att ta ett krafttag för denna målgrupp och nå målet 2030? Seminariet har interaktiva inslag.

71. Reality check - appen som vill utmana fördomar och normer

Aygül Kabaca, Irupé Pozo Graviz, Theo Tamim
Fredag 13:00 - 14:00 C8
Teskedsorden och Mångkulturellt centrum

I februari lanserades Reality Check, Sveriges första app mot rasism. Appen vill uppmana till diskussioner om rasism och främlingsfientlighet, utmana fördomar och stärka civilkuraget. Målgrupp: 13-19 år.

I centrum för Hjärnkolls arbete står den personliga berättelsen om psykisk ohälsa. Möt några av våra ambassadörer som berättar om sin egna erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till våld. Deras erfarenheter handlar såväl om våld i krigszoner som våld i nära relationer. Gemensamt är att våld kan ha en omfattande påverkan på den psykiska hälsan. Omvänt så kan den psykiska hälsan påverka sannolikheten att utsättas för våld eller diskriminering. 
Våra ambassadörers berättelser följs av ett samtal om hur psykisk ohälsa kan te sig och hur den påverkas av maktstrukturer. 

In Kenya civil society faces increasing threats and violence. How can Sweden support innovative strategies to counter the shrinking civic space?    

Hur kan rättssäkert myndighetsarbete med våldsutsatta stärkas? Socialtjänsten kan med mod, lagstiftning och
lösningsfokus bidra till ett liv fritt från våld.

 We hear from Baskut Tuncak, UN Special Rapporteur on Toxics and Human Rights, about two of his reports on exposure to toxics as a form of violence. 

Ett miniseminarium som belyser hur barn och unga som utsätts för HRV riskerar gå miste om sina rättigheter i kontakten med myndigheter.  

When police discretion is misused

Victor Olisa
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Mänskliga rättighetsdagarna

FILM SCREENING: Bring Him back

Talat Bhat
Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Nordic Kashmir Organisation, NKO

A RåFILM's documentary film on the human rights situation in Kashmir with Q&A by producer Talat Bhat.