SUHF Inleder


SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) är värd för NU-konferenserna och kommer att inleda årets konferens. Först hälsar Astrid Söderberg Widding, som är SUHF’s ordförande, välkommen, och därefter kommer Pernilla Nilsson och Per-Henrik Holgersson, båda ledamöter i SUHF’s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor, att presentera expertgruppens syfte och arbete.Foto: Anna-Karin Landin
Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet.


Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet. Hon är ordförande i styrelsen för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund och i Bibsamkonsortiet samt ledamot i styrelserna för bland annat Aarhus universitet och Henrik Granholms stiftelse. 2018 tilldelades hon HM Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band och är därtill ledamot av Academia Europaea, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien


SUHF’s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor bildades 2021 efter att under två år varit en arbetsgrupp som undersökt behov av en sådan grupp. Presentationen kommer att redogöra för expertgruppens olika temaarbeten, exempelvis arbetet med att etablera rutiner kring organiseringen av NU-konferensen samt uppföljning och överlämning mellan konferensorganisatörer. Ett annat exempel är det forum för samtal och samarbete mellan ledningsrepresentanter och representanter för pedagogiska utvecklare som expertgruppen etablerar för att identifiera utmaningar, samarbeta kring lösningar samt lyfta fram goda exempel och resultat av hur man vid olika lärosäten arbetat för att hantera dessa. Vidare berörs expertgruppens arbete för att utgöra svensk sektorgemensam samarbetspartner för internationella organisationer inom det högskolepedagogiska området liksom med att ta fram ett nationellt ramverk för högskolepedagogisk utveckling åt SUHF.

 

SUHF:s expertgrupp kommer att vara delaktig i framtidens NU-konferenser för att bidra till utveckling av högskolepedagogiska frågor inom sektorn.


Per-Henrik Holgersson, lektor i musikpedagogik och Akademichef på inst. för musik, pedagogik & samhälle vid Kungliga musikhögskolan

Per-Henrik Holgersson är lektor i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Han tillträdde som prefekt 2014 för att sedan i samband med omorganisation 2018 tillträda sin nuvarande roll som Akademichef. I uppdraget leder Per-Henrik den akademi vid KMH som utbildar ämneslärare i musik, KPU, kandidatprogram i musikterapi samt ULF-praktiknära forskning samt forskning i musikpedagogik, musik och hälsa. Dessutom är han i sin roll ordförande i lärosätets råd för högskolepedagogiska frågor och IKT. Externt är Per-Henrik med i arbetsutskottet för lärarutbildningskonventet och har även haft flera expertuppdrag för UKÄ. Sedan januari 2021 sitter han med i SUHF’s expertgrupp för högskolepedagogik.


Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, där hon under tiden 2018 till mars 2022 varit prorektor. I sin roll som prorektor, och även  tidigare som vicerektor, har hon varit ordförande för högskolans kvalitetsråd och haft särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Hon har bland annat lett arbetet med att bygga upp lärosätets kvalitetssäkringssystem för utbildning, forskarutbildning och forskning, samt initierat och utvecklat Högskolepedagogiskt centrum (HPC) och Studieverkstaden. Pernilla har haft en rad expertuppdrag, bland annat i den statliga skolforskningsnämnden och i Skolverkets insynsråd. Sedan januari 2021 sitter hon med i SUHF’s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor och sedan februari 2022 är hon huvudsekreterare för utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet.