Teman


NU2022 samlas under temat “Att synliggöra lärande”. Med detta tema vill konferensen sätta fokus på det kontinuerliga lärande som sker i akademin och erbjuda en arena för utmanande och stimulerande dialog om lärande ur skilda perspektiv. Givetvis är olika aspekter av studenters lärande av stort intresse men vi vill även belysa t ex universitetslärares lärande samt det organisatoriska lärande som äger rum på universitet och högskolor. Reflektioner kring på vilka sätt olika typer av lärande i skilda kontexter kan utvecklas och förstås, har aktualiserats med anledning av de utmaningar som covid-19-pandemin förde med sig för den akademiska praktiken. Med temat “Att synliggöra lärande” vill vi lyfta lärandets centrala roll i högskolepedagogisk forskning och praxis ämnad att bidra till kvalitetsutveckling i akademin.

Aktuella och angelägna frågor för konferensen är:  

  • Vad kan vi lära av de nya undervisningspraktiker som utvecklades under covid-19-situationen och hur kan vi dra nytta av dessa kunskaper framöver? 

  • Hur kan synliggörande av lärande användas för kvalitetsutveckling av högre utbildning?

  • Hur kan olika typer av lärande synliggöras i olika miljöer: fysiska och digitala? 

  • Hur kan formativ återkoppling utvecklas och användas i de nya undervisningspraktikerna? 

  • Hur kan data som genereras under digitala interaktioner användas för att utveckla undervisning och lärande?

  • Vilken roll har kollegialt lärande för att stötta lärares professionella utveckling?

  • Hur kan undervisning och lärande planeras, genomföras och utvärderas med stöd i forskning?

Även andra teman och frågeställningar är välkomna. Vidare information för att skicka in förslag på bidrag hittar du under menyn Bidragsanmälan.