NU2022

Tack för den här gången säger konferensteamet från Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga musikhögskolan


2022 år NU-konferens i siffror:

 1. 515 deltagare från 45 lärosäten, varav 385 onsite och 130 online
 2. Åtta utställare
 3. 30 lärosäten bidrog med totalt 134 bidrag varav 108 stycken kunde följas både onsite och online
 4. Tre plenarer då en blev inställd


Du som deltog i konferensen kan fortsatt logga in för att ta del av Carl Wiemans inspelade keynote, alla abstract och kontakta presentatörer för fortsatt dialogSveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning

15-17 Juni 2022


NU, som står för Nätverk och Utveckling, är Sveriges största konferens och mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare vid universitet och högskolor, däribland forskare i högskolepedagogik, pedagogiska utvecklare, akademiska ledare och studenter.
2022 års konferens äger rum i Stockholm och online.  De arrangerande lärosätena är Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan och Kungliga musikhögskolan.

Temat för 2022 års NU-konferens är “Att synliggöra lärande”. Med detta tema vill konferensen sätta fokus på det kontinuerliga lärande som sker i akademin och erbjuda en arena som främjar en utmanande och stimulerande dialog om lärande ur skilda perspektiv. Givetvis är olika aspekter av studenters lärande av centralt intresse men vi vill även belysa t ex universitetslärares lärande samt det organisatoriska lärande som äger rum på universitet och högskolor. Frågor som berör på vilka sätt olika typer av lärande i skilda  kontexter kan utvecklas och förstås har aktualiserats med anledning av de utmaningar som covid-19-pandemin förde med sig för den akademiska praktiken. Med temat “Att synliggöra lärande” vill vi lyfta lärandets centrala roll i forskning och praxis ämnad att bidra till högskolepedagogisk kvalitetsutveckling.


Aktuella och angelägna frågor för konferensen är:  

 • Vad kan vi lära av de nya undervisningspraktiker som utvecklades under covid-19-situationen  och hur kan vi dra nytta av dessa kunskaper framöver? 

 • Hur kan olika typer av lärande synliggöras  i olika miljöer: fysiska och digitala? 

 • Hur kan formativ återkoppling utvecklas och användas  i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande i de nya undervisningspraktikerna? 

 • Hur kan data som genereras under digitala interaktioner användas för att utveckla undervisning och lärande?

 • Hur kan undervisning och lärande planeras, genomföras och utvärderas med stöd i forskning?

 • Vilken roll har kollegialt lärande för att stötta lärares professionella utveckling?

 • Hur kan synliggörande av lärande användas för kvalitetsutveckling av  högre utbildning?


Även andra teman och frågeställningar är välkomna. 
Stockholms Universitet

NU2022@su.se