Bidragstyper och format


Du/ni kan anmäla två typer av bidrag. Bidrag av typen högskolepedagogisk praxis redogör för ett planerat, pågående eller avslutat utvecklingsprojekt medan ett bidrag av typen högskolepedagogisk forskning rapporterar en planerad, pågående eller avslutad studie av relevans för högskolepedagogisk praktik eller teori.

Du kan dela med dig av ditt bidrag i form av en presentation, en rundabordsdiskussion eller en workshop. Vi tänker oss att avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt passar bra att presentera muntligt, medan planerade och pågående projekt passar bra som rundabordsdiskussion eller workshop.

Du får själv avgöra om du vill dela ditt bidrag på plats i Stockholm eller online. 

Du kan också välja om du vill presentera ditt bidrag på svenska (/norska/danska) eller på engelska.Bidragstyper

Högskolepedagogisk praxis

Ett bidrag med fokus på högskolepedagogisk praxis belyser exempel på innovativ och forskningsinformerad praktik. Bidraget ska tydliggöra och reflektera kring både process och utfall i relation till tidigare forskning. Utvecklingsprojektet kan vara på planeringsstadiet, alternativt presenteras som ett pågående eller avslutat projekt. I så stor utsträckning som möjligt ska innehåll i och former för utveckling av praktiken beskrivas, dvs vad förändras och på vilket sätt genomförs förändringen, samt hur mottogs den nya praktiken av både kollegor och/eller studenter. Synliggörande av den nya praktikens inverkan på undervisning och lärande står i centrum för ett bidrag med fokus på högskolepedagogisk praxis.Högskolepedagogisk forskning

Ett forskningsbidrag presenterar en vetenskaplig studie med högskolepedagogisk relevans. Studien ska bygga på tidigare forskning och ha ett teoretiskt ramverk. Studien kan vara på planeringsstadiet, alternativt presenteras som pågående eller avslutad. Syfte, metod och förväntat/slutgiltigt resultat redovisas och diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Studiens bidrag till forskningsområdet högskolepedagogik ska vara tydligt framskrivet och synliggjort.


Bidragsformer

Muntlig presentation: 15 minuters presentation + 10 min diskussion och frågor från åhörarna. En session består av två presentationer på liknande tema. Du/ni är välkomna att föreslå en session bestående av två relaterade presentationer.

Abstrakt ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Bidraget ska vara förankrat i tidigare forskning och/eller teori. Syfte, metod och genomförande ska vara tydligt beskrivet och motiverat. Resultat/Förväntat resultat ska beskrivas och relateras till högskolepedagogisk praxis eller forskning. Abstrakt får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2-3 nyckelreferenser.

Rundabordssamtal: 50 minuter. Maximalt 15 minuters presentation som följs av 35 minuter för frågor och diskussion/utforskande. Fokus bör ligga på att beskriva vilka lärdomar och idéer som uppstått under ett planerat eller avslutat högskolepedagogiskt projekt av praxis eller forskningskaraktär och involvera deltagarna i dialog och diskussion om dessa.

Abstrakt ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Bidraget ska vara förankrat i tidigare forskning och/eller teori. Syfte med, samt metod och genomförande av rundabordssamtalet ska vara tydligt beskrivet och motiverat. Förväntat utfall av rundabordssamtalet ska beskrivas och relateras till högskolepedagogisk praxis eller forskning. Abstrakt får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2-3 nyckelreferenser.

Workshop: 50 minuter. Under en workshop utforskas frågor av relevans för högskolepedagogisk forskning och/eller praxis. Formen erbjuder möjlighet att initiera och delta i samtal som präglas av öppet, kreativt, innovativt och kritiskt tänkande. En workshop förväntas organiseras på ett sätt som möjliggör samtliga deltagares aktiva deltagande och är ett ypperligt tillfälle att t e x utforska potential i nya idéer av högskolepedagogisk karaktär.

Abstrakt ska innehålla en kort bakgrund där bidragets relevans och aktualitet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Bidraget ska vara förankrat i tidigare forskning och/eller teori. Syftet med, samt metod och genomförande av workshoppen ska vara tydligt beskrivet och motiverat. Förväntat utfall av workshoppen ska beskrivas och relateras till högskolepedagogisk praxis eller forskning. Abstrakt får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2-3 nyckelreferenser.