Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Vårdutbud i en komplex miljö - Region Stockholm presenterar digitala lösningar och erfarenheter kring dessa

Björn Trofast, Tor Simonsson
Onsdag 15:30 - 16:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Accelerera innovation inom ehälsa - ett recept för framgång

Cambio Healthcare Systems AB, Tomas Block
Onsdag 15:00 - 15:30 Ekosystem
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar

Kaffepaus – chatta med utställare

Onsdag 15:00 - 15:30

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

AI som stöd till klassificering av hjärtljud och hudförändringar

Jan Lundgren
Onsdag 14:30 - 15:00 Framtidens primärvård
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Kan man använda AI-klassificering av hjärta och hud inom primärvården för att avlasta arbetsbördan för specialister? Kan man dessutom använda AI som träningsstöd som ny läkare för att snabbare nå en hög träffsäkerhet i sina analyser?

Att följa vårdkvalitet från hem till specialistnivå av den multisjuka patienten

Martin Ingvar
Onsdag 14:30 - 15:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Utvecklingen av kvalitetsmått inklusive PROMs för diagnosövergripande bedömning av vårdkvalitet har stor betydelse för kvalitetsutveckling. Sådana mått kan nu distribueras som FHIR-profiler till vårdens system. Därmed kan vården för enskilda multisjuka personer förbättras längs hela patientens väg liksom kvalificerade jämförelser kan ske mellan vårdgivare.

Fass och läkemedelsinformation för främjad patientsäkerhet

Gunilla Englund
Onsdag 14:30 - 15:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Information om läkemedel är en förutsättning för patientsäker behandling. Vårt mål är att läkemedelsinformationen i Fass ska användas för att öka patientsäkerheten.

Från sjukvård till hälsovård – ökad prevention med digitala lösningar

Henrik Schildt
Onsdag 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Preventivt arbete är antagligen ett av de mest effektiva sätten att använda vårdens resurser på. Kantar Sifo har genomfört en undersökning för att få en förståelse för medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Resultaten visar en stark vilja hos respondenterna att förbättra hälsan med preventiva åtgärder, men också uppfattningen att vården saknar ändamålsenliga processer för att möta denna efterfrågan. Under detta pass presenteras resultat från undersökning och dessutom ges exempel på hur ny teknik kan användas att utveckla det förebyggande arbetet inom vården. Gäller såväl primär- som sekundärprevention.

Från utveckling till implementering av ett digitalt fallförebyggande träningsprogram

Marina Arkkukangas
Onsdag 14:30 - 15:00 Förändringsledning
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Hur involverar vi användare på ett framgångsrikt sätt?

Ann-Christin Ericson, Gunilla Gudmunds, Julia Olander
Onsdag 14:30 - 15:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Göteborgs Stad berättar hur de har arbetet med metod och mindset för att ge alla medarbetare möjlighet att vara innovativa och tänka nytt utifrån användarnas behov. De presenterar också ett exempel från verksamheten.

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen?

Anne Almqvist
Onsdag 14:30 - 15:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvård i en kommun, hur löser vi informationsöverföringen? Ett gott exempel på när ökad patientsäkerhet sätts i främsta rummet genom samverkan mellan olika vårdgivare. Västerås stad och Region Västmanland har en sammanhållen journal.

Nordisk e-hälsoteknik på export internationellt – men svårsålt på hemmaplan

Marianne.Larsson Larsson
Onsdag 14:30 - 15:00 Ekosystem
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Queen Silvia Nursing Award – ideas to improve elderly care and COVID-19 care

Petra Tegman
Onsdag 14:30 - 15:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Engelska, Äldreomsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Testautomatisering i svensk e-hälsa

Henrik Emilsson
Onsdag 14:30 - 15:00 Teknik
Svenska, Teknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Test/validering, Inspelad föreläsning

UXD för USK

Julia Wallén
Onsdag 14:30 - 15:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Test/validering, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Framtidens vårdinformationsmiljöer – vad kommer de att betyda för svensk hälso- och sjukvård?

Anna-Karin Niemann, Linn Kennedy, Ragnar Lindblad, Patrik Sundström, Ann-Charlotte Järnström, Carolina Wallenius, Tomas Block
Onsdag 14:20 - 15:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Livesändning

Från reaktivt till proaktivt - Modern teknik för vården att skapa mer hälsa och hållbarhet

Ebba Carbonnier, Fredrik Koffner, Maja Fjaestad, Rickhard Broman, Nasim Farrokhnia, Jakob Tellgren, Martin Ingels, Niklas Tiedje
Onsdag 14:20 - 15:20 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

”Engelskans healthcare heter sjukvård på svenska – och traditionsenligt är vi i vården bäst på att behandla och laga när människor gått sönder. Modern, digital teknik vore ett viktigt (och idag naturligt) stöd för vården att evolutioneras till mera hälsofrämjande och förebyggande.Distanslösningar kan tillgängliggöra vård bortanför fysiska gränser, och stötta individer i egenvård: i hantering av kroniska tillstånd, i livsstilsförändringar och psykisk ohälsa. All data som genereras kan både samlas in och analyseras mer strukturerat – för att fortsätta utveckla och förädla. På så vis kan vi också vinna mer skräddarsydda vårdplaner och smartare nyttjande av våra gemensamma resurser.”

Att leda innovation inom omsorg, hälso- och sjukvård

Helena Strandberg, Katarina Nordin Kajblad
Onsdag 14:00 - 14:30 Välfärdsteknik
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Vägen från produktutveckling till nyttiggörande hos användaren är ofta allt för lång. Innovationsledning är centralt för implementeringsprocessen och inom hjälpmedelsverksamheten i Dalarna arbetar vi aktivt med att utifrån forskningsbaserad kunskap utveckla berörda organisationers förmåga att driva och implementera innovationer. Vi delar med oss av våra lärdomar och reflektioner av det arbetet.

Connecting dental care to healthcare

Peder Remman, Theodor Remman
Onsdag 14:00 - 14:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

How can healthcare take advantage of the information that the dental care possesses? Is it possible to detect risk for cardiovascular diseases based on standard dental x-rays? And is the silent epidemic osteoporosis a matter for dental care?

Digifysisk vårdgaranti – när digitalt är normalt

Daniel Forslund, Lena Furmark
Onsdag 14:00 - 15:00 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Region Stockholm har som första region i Sverige beslutat att den regionala vårdgarantin blir ”digifysisk” och om att ställa krav på obligatoriska digitala förmågor för ökad delaktighet och tillgänglighet i vårdavtalen. Föredraget ger både en bild av den politiska visionen och av konsekvenserna – det vill säga av hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm planerar att jobba med kravställning kring digitalisering i avtal.