Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Tillgång till hyresbostad utan diskriminering

Anna Eriksson
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Hyresvärdar får inte diskriminera när de hyr ut bostäder. Hur kan urvalet av bostadssökande gå till? När kan uthyrningskriterier vara diskriminerande?

100

Regnbågsbibliotek Västerbotten

Christer Edeholt
Torsdag 16:00 - 16:30 Stora scen
Regionbibliotek Västerbotten

I seminariet lyfter jag hbtq-personers hälsosituation i Sverige men även globalt. Hbtq-personers hälsosituation är ofta sämre än för andra, eftersom det råder en stor okunskap om hbtq och även fientlighet mot hbtq-personer världen över. 
Jag tänker presentera metoder för hur bibliotek kan motverka diskriminering av hbtq-personer och arbeta aktivt mot hbtq-fobi, genom att lyfta hbtq-perspektivet. Regnbågshyllor, normkritiskt bemötande och strävan efter att kunna erbjuda trygga rum är exempel på arbetsmetoder. Att lyfta hbtq-perspektivet och markera allas rätt att vara den de är, och älska vem de vill, är ur ett hälsoperspektiv gynnande för alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Det skapar ett öppnare, tryggare och mer tillåtande samhälle.

100

Visa civilkurage - lär dig agera

Sandra Eriksson
Torsdag 16:00 - 16:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda

Civilkurage innebär att ha mod att stå upp för sin mening
även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå upp för sina
värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen.Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? Miniseminariet presenterar nya perspektiv och ger verktyg för att ingripa mot
orättvisor och kränkningar i vardagen genom praktiska övningar. Med små medel
kan man stoppa vardagskränkningar som rasism,
sexism, homofobi och religionshat. 

100

33. Diskriminerad i vården- för tidig död för psykiskt sjuka

Annika Åkerberg, Inger Torpenberg, Åsa Höij
Torsdag 16:30 - 17:30 Musikalen
Civil Rights Defenders, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

50 procent av personer med psykisk ohälsa har upplevt sig orättvist behandlade i den kroppsliga sjukvården. Det handlar många gånger om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Under detta seminariet diskuteras orsak, konsekvens och lösning på den diskriminering personer med psykisk ohälsa upplever i kroppssjukvården.

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid, konflikthantering och hatbrott.

35. Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld

Ifrah Ismail , Joel Halldorf , Kamila Abdullah, Simon Wiebe, Yasri Shamsudin Khan
Torsdag 16:30 - 17:30 Spegelsalen
Sensus studieförbund och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Ofta lyfts frågor om psykisk ohälsa bland unga, men väldigt sällan talas det om de andliga dimensionernas påverkan på detta trots att forskning visar att de andliga och existentiella frågorna har en stor påverkan på människors välmående. Yasri Khan och Joel Halldorf, två tänkare och profiler med ursprung från olika religiösa traditioner i Sverige kommer prata om andlig och existentiell hälsa utifrån ett islamiskt respektive kristet perspektiv.

36. Poddsamtal: Skola och rasism - konsekvenser för ungas hälsa

Hanna Wallensteen, Magnus Loftsson, Marie Ahlén, Nantale Kitali, Patrick Konde
Torsdag 16:30 - 17:30 Studion
Stiftelsen Friends

Friends spelar in ett samtal om rasismen och hälsokonsekvenser för barn och unga. Begrepp som mikroaggressioner och gaslighting reds ut med paralleller till mobbning och psykisk ohälsa. Samtalet syftar till att förstå orsaker till barn och ungas ohälsa. Avslutningsvis kommer konkreta förslag på hur vi kan säkerställa barns rätt till hälsa och en inkluderande och trygg inlärningsmiljö i skolan.

37. Rätten till hälsa som arbetsmiljöfråga

Caroline Forssbaeck, Christina Thordén, Magdalena Zeijlon
Torsdag 16:30 - 17:30 Verdefoajén
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg

Många ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förverkligas för invånare genom det kommunala uppdraget men kommunen har även ett ansvar som arbetsgivare. Seminariet fokuserar på arbetsmiljöarbetet som en del i förverkligandet av rätten till hälsa. Vi reflekterar kring möjligheter och utmaningar som finns med att anlägga ett rättighetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet och delar med oss av våra erfarenheter från arbetet i Östra Göteborg.

Vad vet vi från forskning om vilka insatser som främjar respektive hämmar ensamkommande barns hälsa och utveckling i det nya landet? Seminariet redovisar en systematisk litteraturgenomgång från SBU och kompletteras med kommentarer från Ensamkommandes Förbund.

39. Protection of Persons with Disabilities during Armed Conflict

Stephen Wilkinson
Torsdag 16:30 - 17:30 Operetten
Diakonia

Around 500 million people with disabilities live in states affected by armed conflict. Persons with disabilities are often the forgotten victims of armed conflict. They are at higher risk of injury or death during periods of armed conflict, either as specific targets or through abuse, neglect and abandonment. An expert panel discussion will address the issue of protection of persons with disabilities during armed conflict.

100

40. Romska perspektiv på inkludering och hälsa

Diana Bogelund, Marian Wydow, Mujo Halilovic, Renata Andersen
Torsdag 16:30 - 17:30 Solot
Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad

Hundratals år av exkludering –
hur påverkas hälsan? Fortfarande väljer många romer att inte
vara öppna med sin etnicitet. Studier visar att brist på erkännande, inflytande
och egenmakt kan bidra till sämre hälsa och kan leda till kortare genomsnittlig
livslängd. Seminariet lyfter konkreta exempel på inkluderingsarbete med den romska minoriteten utifrån individuella, strukturella och diskursiva perspektiv. 

100

41.Funktionshinder, fattigdom och ohälsa

Elisabeth Wallenius, Finn Bengtsson, Lina Stenberg, Mats Jansson, Mikael Klein, Thomas Hammarberg
Torsdag 16:30 - 17:30 Duetten
Funktionsrätt Sverige

Den som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ha en egen
arbetsinkomst lever med en månadsinkomst under 10.000 kr, varje månad hela
livet.  Risken för fattigdom bland personer med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med övriga Europa. Livslång fattigdom får allvarliga konsekvenser för den enskildes hälsa och förkortar livslängden. Den som inte har en trygg försörjning, har mycket svårt att leva ett gott liv.

100

Om HBTQI personers rättigheter och hälsa i Turkiet

Erdal Demirdağ, Zarathustra Acat
Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Amnesty International

I Turkiet förföljs och trakasseras människor pga sin könsidentitet. Sedan kuppförsöket i Turkiet 2015 infördes förbjöds Istanbul Pride. HBTQI aktivister begränsas i sin yttrande-och organisationsfriheten. HBTQI rörelsen i Turkiet behöver omvärldens stöd nu mer än någonsin.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

Cecilia Fredlund, Roger Petersson, Sari Asa Nikolaisen, Sari Asa Nikolaisen
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Region Östergötland

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av
fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till
alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor har rätt att fatta
beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra
hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.Vi berättar hur vi arbetar inom området och Cecilia
Fredlund berättar om forskningen om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och
sex som självskada.
 

100

Att jobba med Traumarehabilitering utifrån ett Rättighetsperspektiv (Human Rights Approach)

Cristian Peña
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Rädda Barnens Centrum för Stöd och Behandling

Att ha ett rättighetsperspektiv innebär att erkänna våra
patienter, bland andra papperslösa, som rättighetsbärare och det offentliga som
skyldighetsbärare. Ett rättighetsperspektiv är en moralisk och politisk
hållning (icke partipolitiskt men ändå inte neutral när det gäller brott mot
mänskliga rättigheter eller mot barnkonventionen) som omorienterar vår
psykologiska praxis i vårt arbete med bland andra papperslösa ungdomar. 

Psychosocial Wellbeing - Experiences of being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden

Anna Carin P Stenbeck, Görel Byström Janarv - Journalist and Pastor within Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden), Hasnain Govani - Desk Officer Religious Minorities at The Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST), Jennifer Jag Jivhan - Director of Christian Study Center in Pakistan
Torsdag 17:00 - 17:30 Globala scenen
Equmeniakyrkan i samverkan med Svenska Missionsrådet (SMC)

A meeting with a woman from Pakistan and a man from Sweden who will share their experiences of vulnerability of being in a minor group in the society. How is their psychosocial wellbeing affected by this? What are the challenges and what are the coping strategies for individuals, families and organizations? How are people motivated to become human rights defenders and peacebuilders and how can they practice their religion even if it might challenge their psychosocial wellbeing?Organizer: Equmeniakyrkan in cooperation with Sweden Mission Council (SMC) 

100

43. Människorättsbaserad vård i psykiatrin – går det?

Agneta Persson, Anna Jacobson, Anna-Karin Engqvist Jonsson, Annika Åkerberg, Emma Broberg
Fredag 09:00 - 10:00 Musikalen
Civil Rights Defenders, Västra Götalandsregionen, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Västra Götalandsregionen har sedan år 2013 utvecklat människorättsbaserat arbete inom delar av psykiatrin. Vid de avdelningar som prövat arbetssättet har tvångsåtgärder och vårdskador minskat. Under seminariet belyses den kritik Sverige fått, brukarnas/rättighetsbärarnas erfarenheter och Västra Götalandsregionens nya arbetssätt.

Fonden för mänskliga rättigheter och SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, samproducerar en paneldiskussion med tillhörande presentationer på ämnet universal health coverage, UHC, ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Ett globalt angreppssätt på lokala utmaningar och förbättringsåtgärder.
Seminariet kommer att skrivtolkas.

45. Ensamhet i skolan. Konsekvenser för barn och unga i skolan

Anna-Carin Wettefors, Maria Loodberg
Fredag 09:00 - 10:00 Spegelsalen
Stiftelsen Friends

Barn utan socialt umgänge på rasterna löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Ensamma elever är i högre grad också utsatta för kränkningar och mobbning. Att vara del av gemenskap och få godkända betyg är två viktiga faktorer för god hälsa. Med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet undersöker vi risk- och friskhetsfaktorer i skolan. Vad krävs för ett hållbart och långsiktigt elevhälsofrämjande arbete? 

100 do logo svart rgb

Det finns skillnader mellan olika grupper när socialtjänsten ger insatser till barn och unga. Kan det vara diskriminering? Vad får det för konsekvenser?