Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Svensk utvecklingspolitik prioriterar rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar för aborträtten globalt. Samtidigt har vi utmaningar hemma då abortlagstiftningen ibland ifrågasätts. RFSU:s internationella partners jobbar för att göra abort tillgänglig, säker och laglig i sina länder. Vad kan Sverige lära sig av dem och andra som kämpat för aborträtten? María Teresa Rivera har själv suttit i fängelse på grund av strikta abortlagar.

23. Ojämlik vård – Orsaker och lösningar

Kjell Lindström, Lisbeth Segerlund, Michaela Prochazka , Susanne Rolfner Suvanto
Torsdag 15:00 - 16:00 Musikalen
Göteborgs universitet

Ska din ålder påverka den vård du får? Det svarar kanske de flesta nej till, men verkligheten är en annan. Äldre är en grupp vars rätt till hälsa inte alltid tillgodoses ofta på grund av särskilda behov, t ex multisjukdom eller demens, men också av socio-ekonomiska eller geografiska skäl. En allt äldre befolkning presenteras ibland också som ett hot mot samhällets vårdresurser. Det är några av de frågor som ska diskuteras under detta seminarium.

24. Hur skapas rättvisa villkor för alla barns idrottande?

Linnéa Björndahl, Malin Andersson, Max Bergander, Pernilla Baralt, Peter Mattsson, Selma Snelder
Torsdag 15:00 - 16:00 Operan
UNICEF Sverige

Alla barn har inte möjlighet att delta i idrottsverksamhet och från 11 års ålder slutar många barn att idrotta. För att fler barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap måste idrottsverksamheten utvecklas med ett tydligt barnrättsperspektiv. Hur kan detta göras och vem är ansvarig för att skapa rättvisa villkor för barns idrottande?

25. Jag vill slippa se det religiösa! Ett seminarium om den negativa religionsfriheten

Katherine Cash, Kavot Zillén, Max Stockman
Torsdag 15:00 - 16:00 Spegelsalen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Rätten att slippa se, höra och uppleva religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i svensk offentlighet. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om detta? Och hur ser diskussionen t ut idag om denna fråga - hur långt ska den sekulära principen sträcka sig? Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar religionens möjligheter - och begränsningar - att ta plats i vårt samtida Sverige.

26. Barnrättsperspektiv behövs på skyddade boenden

Caroline Stridh, Malin Rekke
Torsdag 15:00 - 16:00 Studion
Bris - Barnens rätt i samhället

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna - ungefär 3000 barn. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. I ett samverkansprojekt har Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Bris utformat ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassat stöd utifrån sina rättigheter och sitt eget behov.

100

27. Lägesbilder om mänskliga rättigheter

Torsdag 15:00 - 16:00 Verdefoajén
Länsstyrelserna

Under hösten 2019 lanseras en uppföljning på länsstyrelsernas pilotstudie På tal om mänskliga rättigheter. Uppföljningen fördjupar den internationella granskningen av Sverige med regionala lägesfakta om indelningsgrunder, inflytande, levnadsförhållanden, personlig säkerhet och rätten till liv. Lägesfaktan bygger på offentlig statistik, täcker 10 års utveckling och syftar till att vara ett stöd för utvecklingen av regionala och lokala insatser på områden
som FN:s granskningsorgan uppmärksammat i sina rapporter om svensk
konventionsefterlevnad.  

Under 2019 genomför det fristående forskningsinstitutet Emerga Institute ett forsknings- och utvecklingsprogram för att utveckla arbetet med rätten till bästa möjliga psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen. Det övergripande syftet med FoU-programmet är att bidra med ny kompetens kring hur verksamheterna kan utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter, och framförallt rätten till hälsa. 

29. Lättillgänglig socialtjänst - rättighet eller lagbrott?

Ann-Sofie Anlén, Elisabeth Ulvenäs, Ingalill Thor, Sofia Åström-Lindholm
Torsdag 15:00 - 16:00 Operetten
Linköping kommun

Att ta hänsyn till individens rätt till medbestämmande, delaktighet och människors förmåga att ta ansvar för sin livssituation är centrala delar i kommunens uppdrag. Vi delar erfarenheter kring Linköpingsmodellen – en modell för att erhålla socialtjänst utan utredning, bedömning och beslut.

30. Rätten till en hälsosam arbetsmiljö

Björn Cardenas, Frida Dollsén, Malin Wettre
Torsdag 15:00 - 16:00 Solot
Vision

En god arbetsmiljö har nära samband med hälsa. Vilka strukturella skillnader i svensk arbetsmarknad finns och varför har kvinnodominerande branscher större problem? Björn Cárdenas arbetsmiljöstrateg på fackförbundet Vision ger en översikt över arbetsmiljöförhållanden på svensk arbetsmarknad. En av landets mest attraktiva arbetsplatser, bostadsföretaget i Linköping Stångastaden, berättar även hur det arbetar framgångsrikt för en god arbetsmiljö.

100

31. Suicidprevention och ungas psykiska ohälsa

Anders Facks, Frida Carlsson
Torsdag 15:00 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Den som lider av psykisk ohälsa eller har självmordstankar har ofta stora existentiella behov. Dessa har kyrkan unika resurser att möta. Vi berättar om vårt arbete med ungas psykiska hälsa och suicidprevention.

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Torsdag 15:00 - 17:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Säkerhet för dig och dina medarbetare på riskfyllda reportage och resor

Joakim Medin, Magdalena Lind, Martin Schibbye
Torsdag 15:00 - 15:30 Globala scenen
BlankSpot

Blankspot och Metis delar sin erfarenhet och kunskap om personlig säkerhet på farliga uppdrag. Kunskaper av stort värde som är direkt applicerbara även för lokala journalister och nätverk.

100

Tillgång till hyresbostad utan diskriminering

Anna Eriksson, Cecilia Asklöf
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Hyresvärdar får inte diskriminera när de hyr ut bostäder. Hur kan urvalet av bostadssökande gå till? När kan uthyrningskriterier vara diskriminerande?

100

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

Funk i ett globalt perspektiv - FN frågor och arbete mot diskriminering

Jamie Bolling, Ola linder
Torsdag 15:30 - 16:00 Globala scenen
Independent Living Institute

Independent Living - en världs rörelse för människor med normbrytande funktionalitet arbetar med FN-frågor och alternativrapportering samt för mänskliga rättigheter

100

Regnbågsbibliotek Västerbotten

Christer Edeholt
Torsdag 16:00 - 16:30 Stora scen
Regionbibliotek Västerbotten

I seminariet lyfter jag hbtq-personers hälsosituation i Sverige men även globalt. Hbtq-personers hälsosituation är ofta sämre än för andra, eftersom det råder en stor okunskap om hbtq och även fientlighet mot hbtq-personer världen över. 
Jag tänker presentera metoder för hur bibliotek kan motverka diskriminering av hbtq-personer och arbeta aktivt mot hbtq-fobi, genom att lyfta hbtq-perspektivet. Regnbågshyllor, normkritiskt bemötande och strävan efter att kunna erbjuda trygga rum är exempel på arbetsmetoder. Att lyfta hbtq-perspektivet och markera allas rätt att vara den de är, och älska vem de vill, är ur ett hälsoperspektiv gynnande för alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Det skapar ett öppnare, tryggare och mer tillåtande samhälle.

100

Visa civilkurage - lär dig agera

Sandra Eriksson
Torsdag 16:00 - 16:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda

Civilkurage innebär att ha mod att stå upp för sin mening
även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå upp för sina
värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen.Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? Miniseminariet presenterar nya perspektiv och ger verktyg för att ingripa mot
orättvisor och kränkningar i vardagen genom praktiska övningar. Med små medel
kan man stoppa vardagskränkningar som rasism,
sexism, homofobi och religionshat. 

32. Closing the Gap in One Generation

Lena Hallengren, Lisa Pelling, Margareta Kristensson, Sir Michael Marmot
Torsdag 16:30 - 17:30 Crusellhallen
The Swedish Forum for Human Rights

It can be described as the paradox of global health; the fact that we statistically are healthier and have longer life expectancy than ever but at the same time health is more unevenly distributed. In short, there is a growing gap between those who access the right to health and those who don’t. This is true not only on a global scale but also within most societies, including the Nordic welfare states.Why is this and how can the universal right to health become available to all? 

100

33. Diskriminerad i vården - för tidig död för psykiskt sjuka

Annika Åkerberg, Inger Torpenberg, Pebbles Karlsson Ambrose
Torsdag 16:30 - 17:30 Musikalen
Civil Rights Defenders, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

50 procent av personer med psykisk ohälsa har upplevt sig orättvist behandlade i den kroppsliga sjukvården. Det handlar många gånger om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Under detta seminariet diskuteras orsak, konsekvens och lösning på den diskriminering personer med psykisk ohälsa upplever i kroppssjukvården.

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid, konflikthantering och hatbrott.