Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder

Ana Hagström, Christina Högberg, Henry Ascher, Lau Dahlgren Ekegren, Lina Lönnberg, Sofia Nilsson
Torsdag 13:00 - 14:30 Verdefoajén
Rosengrenska stiftelsen och Svenska Röda Korset

Sedan 2013 har papperslösa lagstiftad rätt till subventionerad vård. Erfarenheter från Rosengrenska och Röda Korset visar dock att påtagliga vårdhinder kvarstår.Okunskap om lagen och tolkningen av begreppet ”vård som inte kan anstå” är två orsaker. Under seminariet kommer riskerna för människor som inte ges tillgång till vård att belysas samt hur idéburna- / frivilligorganisationer och regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa.

100

Hur kan du motverka diskriminering med aktiva åtgärder på jobbet? Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO.

19. Rätten till hälsa för urfolk med särskilt fokus på samerna

Kristina Sehlin Macneil, Marit Myrvoll, Per Axelsson, Peter Johansson, Petter Stoor
Torsdag 13:00 - 14:30 Operetten
Göteborgs universitet och Umeå universitet

Vi diskuterar urfolks hälsa samt hälsoforskningens och hälso- och sjukvårdens kunskap om urfolks hälsa. Panelen kommer att problematisera frågan om urfolks rätt till hälsa är likställd rätten till västerländsk vård på kolonisatörens språk, eller om det även är rätten till vård på exempelvis samiska, från ett samiskt perspektiv. Fokus ligger på situationen i Sápmi men internationella jämförelser kommer att göras.

100

20. Mental health, destructive milieus, and working preventively

Anette Pettersson Faye, Jane Braden-Golay, Robert Örell, Valerie DeMarinis
Torsdag 13:00 - 14:30 Solot
Institutet för demokrati & dialog (IDEDI) en del av Fryshuset

Why do young people seek out and engage in violent extremism, and how can we prevent this as well as promote resilience to it? How can we, as professionals, be better equipped?The public mental health promotion perspective is the starting point for this seminar. In the seminar, we highlight protective factors (health promotion) and risk factors (poor mental health) in a broad sense, and in relation to how one can work against destructive milieus. 

100

21. Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande?

Alma Basic, Länsstyrelsen Östergötland
Torsdag 13:00 - 14:30 Duetten
Länsstyrelsen Östergötland

Genom att utgå från Länsstyrelsen Östergötlands olika verksamheter ger vi exempel på hur vi arbetar, eller skulle kunna arbeta, för att bidra till ökad hälsa på lika villkor för länets invånare. Verksamheten analyseras utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill så ett frö och engagera kring hur olika verksamheter kan arbeta hälsofrämjande, även när det inte finns ett uttalat uppdrag inom hälsa eller mänskliga rättigheter. 

100

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?

Max Stockman, Petter Jakobsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor -- på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld -- det kräver religiös läskunnighet. 

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Linn Karlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

VISA - Varaktig Inkludering i Samhälle och ArbetsmarknadDet finns individer som fastnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och vägen till egen försörjning kan vara otydlig och svår att följa. VISA syftar till att stötta individer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd närmare självförsörjning och även till att öka kunskapen om målgruppen. Linn Karlsson berättar om projektet som också har forskning knutet till sig.

Spelvärlden på nätet - gemenskap vs kränkningar

Anna-Carin Wettefors, Max Horttanainen
Torsdag 14:00 - 14:30
Stiftelsen Friends

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. För de allra flesta unga betyder spelens värld underhållning, vänskap och gemenskap, men det finns också en mörkare baksida som innebär kränkande ord och en tuff jargong. Friends och Svenska E-sportsförbundet samtalar om hur vi ska förhålla oss till båda delarna.

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

Hur lyckas vi minska könsstympning?

, Anne Charlotte Ringquist, Karin Strömstedt Johansson
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
UNICEF Sverige

Ungefär 3,5 miljon flickor utsätts varje år för könsstympning. Det är en djupt rotad tradition i många länder, men den går att minska. Många insatser görs i de områden där fenomenet är vanligast och antalet flickor som könsstympas minskar stadigt. I detta seminarium berättar företrädare för Tostan Sverige och UNICEF Sverige hur deras organisationer arbetar för ett slut på sedvänjan i Afrika och varför de lyckas.  

Svensk utvecklingspolitik prioriterar rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och arbetar för aborträtten globalt. Samtidigt har vi utmaningar hemma då abortlagstiftningen ibland ifrågasätts. RFSU:s internationella partners jobbar för att göra abort tillgänglig, säker och laglig i sina länder. Vad kan Sverige lära sig av dem och andra som kämpat för aborträtten? María Teresa Rivera har själv suttit i fängelse på grund av strikta abortlagar.

23. Ojämlik vård – Orsaker och lösningar

Kjell Lindström, Lisbeth Segerlund, Michaela Prochazka
Torsdag 15:00 - 16:00 Musikalen
Göteborgs universitet

Ska din ålder påverka den vård du får? Det svarar kanske de flesta nej till, men verkligheten är en annan. Äldre är en grupp vars rätt till hälsa inte alltid tillgodoses ofta på grund av särskilda behov, t ex multisjukdom eller demens, men också av socio-ekonomiska eller geografiska skäl. En allt äldre befolkning presenteras ibland också som ett hot mot samhällets vårdresurser. Det är några av de frågor som ska diskuteras under detta seminarium.

24. Hur skapas rättvisa villkor för alla barns idrottande?

Ansvarig politiker, Christina Heilborn, Idrottsprofil , Malin Andersson, Representant Riksidrottsförbundet, Selma Snelder
Torsdag 15:00 - 16:00 Operan
UNICEF Sverige

Alla barn har inte möjlighet att delta i idrottsverksamhet och från 10 års ålder slutar många barn att idrotta. För att fler barn ska ges möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap måste idrottsverksamheten utvecklas med ett tydligt barnrättsperspektiv. Hur kan detta göras och vem är ansvarig för att skapa rättvisa villkor för barns idrottande?

25. Jag vill slippa se det religiösa! Ett seminarium om den negativa religionsfriheten

Katherine Cash, Kavot Zillén, Max Stockman, Take Aanstoot, Widar Andersson
Torsdag 15:00 - 16:00 Spegelsalen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Rätten att slippa se, höra och uppleva religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i svensk offentlighet. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om detta? Och hur ser diskussionen t ut idag om denna fråga - hur långt ska den sekulära principen sträcka sig? Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar religionens möjligheter - och begränsningar - att ta plats i vårt samtida Sverige.

26. Barnrättsperspektiv behövs på skyddade boenden

Caroline Stridh, Malin Rekke
Torsdag 15:00 - 16:00 Studion
Bris - Barnens rätt i samhället

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna - ungefär 3000 barn. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. I ett samverkansprojekt har Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Bris utformat ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassat stöd utifrån sina rättigheter och sitt eget behov.

100

27. Lägesbilder om mänskliga rättigheter

Torsdag 15:00 - 16:00 Verdefoajén
Länsstyrelserna

Under hösten 2019 lanseras en uppföljning på länsstyrelsernas pilotstudie På tal om mänskliga rättigheter. Uppföljningen fördjupar den internationella granskningen av Sverige med regionala lägesfakta om indelningsgrunder, inflytande, levnadsförhållanden, personlig säkerhet och rätten till liv. Lägesfaktan bygger på offentlig statistik, täcker 10 års utveckling och syftar till att vara ett stöd för utvecklingen av regionala och lokala insatser på områden
som FN:s granskningsorgan uppmärksammat i sina rapporter om svensk
konventionsefterlevnad.  

100

28. Nytt forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på rätten till bästa möjliga psykiska hälsa

Charlotte Axelsson, Else-Marie Törnberg, Åsa Banic Pedersen
Torsdag 15:00 - 16:00 Sonaten
Emerga Institute

Under 2019 genomför det fristående forskningsinstitutet Emerga Institute ett forsknings- och utvecklingsprogram för att utveckla arbetet med rätten till bästa möjliga psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen. Det övergripande syftet med FoU-programmet är att bidra med ny kompetens kring hur verksamheterna kan utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter, och framförallt rätten till hälsa. 

29. Lättillgänglig socialtjänst - rättighet eller lagbrott?

Elisabeth Ulvenäs, Ingalill Thor, Marie Daun, Sofia Åström-Lindholm
Torsdag 15:00 - 16:00 Operetten
Linköping kommun

Att ta hänsyn till individens rätt till medbestämmande, delaktighet och människors förmåga att ta ansvar för sin livssituation är centrala delar i kommunens uppdrag. Vi delar erfarenheter kring Linköpingsmodellen – en modell för att erhålla socialtjänst utan utredning, bedömning och beslut.

30. Rätten till en hälsosam arbetsmiljö

Björn Cardenas, Frida Dollsén, Malin Wettre
Torsdag 15:00 - 16:00 Solot
Vision

En god arbetsmiljö har nära samband med hälsa. Vilka strukturella skillnader i svensk arbetsmarknad finns och varför har kvinnodominerande branscher större problem? Björn Cárdenas arbetsmiljöstrateg på fackförbundet Vision ger en översikt över arbetsmiljöförhållanden på svensk arbetsmarknad. En av landets mest attraktiva arbetsplatser, bostadsföretaget i Linköping Stångastaden, berättar även hur det arbetar framgångsrikt för en god arbetsmiljö.

100

31. Suicidprevention och ungas psykiska ohälsa

Anders Facks, Frida Carlsson
Torsdag 15:00 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift

Den som lider av psykisk ohälsa eller har självmordstankar har ofta stora existentiella behov. Dessa har kyrkanunika resurser att möta. Vi berättar om vårt arbete med ungas psykisk hälsa och suicidprevention.