Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Våld mot barn - ett folkhälsoproblem?

Erica Mattelin
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Barnafrid

Många barn är med om våld under sin uppväxt både i Sverige och internationellt. Forskningen och debatten har dock ofta slutat i att beskriva våldets påverkan enbart på individnivå. Barn ofta kommit att beskrivas som passiva, vittnen och offer för våldet. Detta seminarie syftar till att koppla samman folkhälsa, mänskliga rättigheter och våld men tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Med utgångspunkt att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation, med exempel på hur man bör inkludera barn i forskning och för att beskriva hur våld är att beteckna som ett folkhälsoproblem.

12. Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige

, Melody Farshin, Irene Molina, Örjan Hemström
Torsdag 13:00 - 14:30 Crusellhallen
Ibn Rushd Studieförbund

Kan segregation vara hälsofarligt? Varför spelar platsen du bor på roll för din hälsa och din livslängd? Hur påverkar faktorer som etnisk tillhörighet, kön och boende din tillgång till god hälsa och vård? En lägesrapport från dagens Sverige där vi inte bara tittar på hur det ser ut idag, utan också de bakomliggande faktorerna samt vägar framåt.  

13. Förbättra transvården och minska lidandet

Alfie Martins, Marvin Horvat, Vierge Hård, Ulrika Westerlund
Torsdag 13:00 - 14:30 Musikalen
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg, Lokalgruppen Transammans Väst, FPES Göteborg, Mänskliga Rättighetsdagarna

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut.  Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare tillsammans förbättra deras livsvillkor?Seminariet består av två panelsamtal där deltagarna diskuterar ämnet utifrån olika perspektiv: Representanter från vård och politik respektive från transcommunityt: RFSL, FPES och Transammans.Dessutom hörs röster från transpersoner med erfarenhet av den könsbekräftande vården i Sverige.Välkomna!

14. Ökad jämställdhet genom alliering och samtal män emellan

Ida Östensson, Kristina Wicksell Bukhari, Maria Johansson, Thor Rutgersson
Torsdag 13:00 - 14:30 Operan
Make Equal

Vi vet att sexism och grövre sexuellt våld leder till oerhörda konsekvenser på samhälls- men framförallt individnivå. Kvinnor har kämpat länge för att skapa ett jämställt samhälle fritt från alla former av förtryck. Mycket har förändrats. Men för att komma hela vägen behöver män bli en del i kampen. Föreläsningen kommer förmedla två nycklar för detta: alliering med de som utsätts och samtal män emellan.

15. Olika kritiska perspektiv på vård, hälsa & samhällets ansvar

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, Elena Namli, professor i etik, Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt, Johanna Ohlsson, TD etik, projektledare regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter
Torsdag 13:00 - 14:30 Spegelsalen
Uppsala universitet

Detta samtal diskuterar vad som menas med vård och hälsa i MR-sammanhang. Ohälsa kräver medicinsk hälso- och sjukvård men hälsa påverkas av många olika saker.

16. Könsnormer som hinder för hälsa

Goldina Smirthwaite
Torsdag 13:00 - 14:30 Studion
Sveriges Kommuner och Landsting

Rätten till hälsa gäller oavsett människors kön. Ett av de nationella jämställdhetspolitiska målen är jämställd hälsa. Men fortfarande finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män. Förväntningar på kvinnor och män, normer för kvinnlighet och manlighet, påverkar människors livsvillkor och beteenden, men också hur de bemöts inom hälso- och sjukvården. Efter en inledande föreläsning av Goldina Smirthwaite, som har skrivit SKL:s rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård, diskuterar vi tillsammans i grupper hur könsnormer kan vara ett hinder för hälsa och hur vi kan arbeta för en jämställd hälsa.

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder

Ana Hagström, Christina Högberg, Henry Ascher, Lau Dahlgren Ekegren, Lina Lönnberg, Sofia Nilsson
Torsdag 13:00 - 14:30 Verdefoajén
Rosengrenska stiftelsen och Svenska Röda Korset

Sedan 2013 har papperslösa lagstiftad rätt till subventionerad vård. Erfarenheter från Rosengrenska och Röda Korset visar dock att påtagliga vårdhinder kvarstår.Okunskap om lagen och tolkningen av begreppet ”vård som inte kan anstå” är två orsaker. Under seminariet kommer riskerna för människor som inte ges tillgång till vård att belysas samt hur idéburna- / frivilligorganisationer och regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa.

18. För en arbetsplats fri från diskriminering

Eva Nikell, Ann-Kristin Sandberg, Bojan Brstina, Linn Gulbrandsen, Louise Lindquist, Olof Ambjörn
Torsdag 13:00 - 14:30 Sonaten
Diskrimineringsombudsmannen

Hur kan du motverka diskriminering med aktiva åtgärder på jobbet? Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO.

19. Rätten till hälsa för urfolk med särskilt fokus på samerna

Peter Johansson, Britt Sparrock, Christina Mienna, Ellacarin Blind, Kristina Sehlin Macneil, Lena Maria Nilsson
Torsdag 13:00 - 14:30 Operetten
Göteborgs universitet och Umeå universitet

Vi diskuterar urfolks hälsa samt hälsoforskningens och hälso- och sjukvårdens kunskap om urfolks hälsa. Panelen kommer att problematisera frågan om urfolks rätt till hälsa är likställd rätten till västerländsk vård på kolonisatörens språk, eller om det även är rätten till vård på exempelvis samiska, från ett samiskt perspektiv. Fokus ligger på situationen i Sápmi men internationella jämförelser kommer att göras.

20. Mental health, destructive milieus, and working preventively

Jane Braden-Golay, Robert Örell, Valerie DeMarinis, Anette Pettersson Faye
Torsdag 13:00 - 14:30 Solot
Institutet för demokrati & dialog (IDEDI) en del av Fryshuset

Why do young people seek out and engage in violent extremism, and how can we prevent this as well as promote resilience to it? How can we, as professionals, be better equipped?The public mental health promotion perspective is the starting point for this seminar. In the seminar, we highlight protective factors (health promotion) and risk factors (poor mental health) in a broad sense, and in relation to how one can work against destructive milieus. 

21. Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande?

Länsstyrelsen Östergötland, Aleksander Gabelic, Alma Basic
Torsdag 13:00 - 14:30 Duetten
Länsstyrelsen Östergötland

Genom att utgå från Länsstyrelsen Östergötlands olika verksamheter ger vi exempel på hur vi arbetar, eller skulle kunna arbeta, för att bidra till ökad hälsa på lika villkor för länets invånare. Verksamheten analyseras utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill så ett frö och engagera kring hur olika verksamheter kan arbeta hälsofrämjande, även när det inte finns ett uttalat uppdrag inom hälsa eller mänskliga rättigheter.

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?

Max Stockman, Petter Jakobsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor -- på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld -- det kräver religiös läskunnighet. 

Hungerspelet

Torsdag 13:00 - 14:30 Fredstorget
Hungerprojektet

Hungerspelet är ett spel och ett utbildningsmaterial framtaget av Hungerprojektet, en ideell global organisation som driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom.

Kvinnors ledarskap i katastrofer

Mina Jhowry, Andreas Bergfeldt
Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
ActionAid

Vad har katastrofer med kvinnors rättigheter att göra?Traditionellt sätt så beskrivs kvinnor som offer vid katastrofer. Vilken roll spelar kvinnor i katastrofdrabbade områden och varför är deras ledarskap viktigt?

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Linn Karlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

VISA - Varaktig Inkludering i Samhälle och ArbetsmarknadFör individer i behov av ett långvarigt ekonomiskt bistånd kan vägen till egen försörjning vara otydlig och svår att följa. VISA syftar till att stötta individer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd närmare självförsörjning och även till att öka kunskapen om målgruppen. Linn Karlsson berättar om projektet som också har forskning knutet till sig.

Att kämpa mot diskriminering och fattigdom

Mats Hårsmar, Nina Solomin, Wilson de los Reyes Aragon
Torsdag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Expertgruppen för Biståndsanalys

Åtgärder mot diskriminering leder även till att fattigdom minskar, visar en ny EBA-rapport. Hur bedrivs antidiskrimineringsarbete inom svenskt bistånd idag?

Spelvärlden på nätet - gemenskap vs kränkningar

Anna-Carin Wettefors, Max Horttanainen
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Stiftelsen Friends

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. För de allra flesta unga betyder spelens värld underhållning, vänskap och gemenskap, men det finns också en mörkare baksida som innebär kränkande ord och en tuff jargong. Friends och Svenska E-sportsförbundet samtalar om hur vi ska förhålla oss till båda delarna.

Transspecific health care a pipe dream for Trans people in Africa

Gavin Carlsson
Torsdag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Queerstion Media

The right to Healthcare is a universal human right yet for the many Transgender people living in Sub Sharan Africa  remains a pipedream. 32 countries in Sub Saharan Africa have draconian laws that criminalise same sex consensual acts. These laws perpetuate violence discrimination and stigma by both state and non state actors further pushing Trans minorities underground to the detriment of their health and wellbeing.

BB-krisen

Lisa Bjurwald, Anna Wigenmark
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Föreningen Ordfront

Ett samtal med Lisa Bjurwald, författare och journalist om den svenska förlossningsvården.

Hur lyckas vi minska könsstympning?

Anna Bellman, Anne Charlotte Ringquist, Karin Strömstedt Johansson
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
UNICEF Sverige

Ungefär 3,5 miljon flickor utsätts varje år för könsstympning. Det är en djupt rotad tradition i många länder, men den går att minska. Många insatser görs i de områden där fenomenet är vanligast och antalet flickor som könsstympas minskar stadigt. I detta seminarium berättar företrädare för Tostan Sverige och UNICEF Sverige hur deras organisationer arbetar för ett slut på sedvänjan och varför de lyckas.