Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Våldets konsekvenser för hälsan

Elisabeth Algborn, Katarina Strömfelt
Fredag 13:00 - 13:30 Stora scen
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata möter varje dag våldsutsatta kvinnor. Vi får ta del av kvinnors erfarenheter, konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa och på lång sikt hur deras livskvalitet minskar på grund av det våld de utsatts för. Vi frågar oss varför dessa kvinnor och våldet blir osynliggjort inom vården och övriga samhället  

Att odla sig ur arbetslöshet

Johanna Hedberg, Louise Ridderström
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

Drivbänk är en verksamhet för personer som är arbetssökande och intresserad av att arbeta inom odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete, där innehållet utgår från individuell utveckling. Deltagaren får göra studiebesök och praktik på olika företag som verkar från jord till bord. Som deltagare i projektet ökar möjligheterna att nå anställning eller studera vidare. Projektet drivs av Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ. Du får lyssna till Louise Ridderström och Johanna Hedberg som berättar om projektet.

Hungerspelet

Fredag 13:30 - 15:00 Fredstorget
Hungerprojektet

Hungerspelet är ett spel och ett utbildningsmaterial framtaget av Hungerprojektet, en ideell global organisation som driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom.

100

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Ikhlas Mahmoud
Fredag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

After decades of oppressive laws that prevented women to act and dress freely in Sudan, it was the women of Sudan who stood at the center of the peaceful protests against Sudan’s dictator Omar al-Bashir. Sudanese women mobilized the protests that eventually also led to the removal of Omar al-Bashir as president after 30 years in power. Although women played a significant role in ending the oppressive dictatorship, women were left behind when it came to negotiating the future of Sudan. This illustrates how women still face obstacles to their involvement in political and peace processes.
Ikhlas Mahmoud, president of International Women’s league for Peace and Freedom Sudan, (WILPF Sudan) will discuss the current situation in Sudan, as well as the challenges women face during the transitional period that will uphold the country for 39 months.

Företräder du en ideell organisation som vill arbeta för att stärka tillit, demokrati och mänskliga rättigheter, men mot rasism och exkludering?Då vill vi från Forum – idéburna organisationer med social inriktning gärna träffa dig under MR-dagarna!På fredagen klockan 14 träffas civilsamhällets antirasistiska nätverk för att knyta nya kontakter och göra en workshop kring vilket stöd våra organisationer behöver för att bättre kunna arbeta med frågorna, i våra egna organisationer och i samhället i stort.Träffen riktar sig främst till organisationsföreträdare och andra som aktivt arbetar med att organisera människor mot rasism. Träffen i Linköping arrangeras i samarbete med IM, individuell människohjälp och deras projekt för antirasistiska samtalsplattformar. Med stöd från MUCF.

Självupplevd reproduktiv hälsa och vårdbehov bland gravida kvinnor med romsk bakgrund i Arad, Rumänien.

Solvig Ekblad
Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood

Social marginalisering och rätten till hälsa samt den roll som sjukvården spelar för att forma kvinnors hälsa behöver ytterligare uppmärksamhet när det gäller att få tillgång till mödravård. Syftet är att utforska självupplevd reproduktiv hälsa och vårdbehov bland gravida kvinnor med romsk bakgrund i Arad, Rumänien, ett av de fattigaste områdena i Europa och där mödradödligheten är jämförbar med länder i Afrika söder om Sahara och Asien. Projektet under fyra år ingår i WRA-Sveriges tvärvetenskapliga svensk-rumänska projektkonsortium för säker mödravård bland romer.

100

Ökar livskvaliteten om man går i studiecirkel?

Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Folkbildningsrådet

Varje år deltar 700000 personer med olika bakgrund, ålder och förutsättningar i en studiecirkel. Vad ger det deltagarna och hur påverkas samhället?

100

72. Racism in Healthcare

Beth Ahlberg, Elias Ibrahim, Hannah Bradby, Sarah Hamed, Stephani Hatch
Fredag 14:30 - 16:00 Crusellhallen
Swedish Forum for Human Rights

Racism is a serious breach of quality and accessibility of healthcare and is a problem for both patients and professionals, both when it is experienced and anticipated. Despite evidence of discrimination, racism is extraordinarily difficult to discuss and monitor in Swedish healthcare encounters. Why is there so little research into racism in Swedish healthcare? What lessons can be learnt from how racism is tackled in the UK health care system?

73. Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter?

Anke Samulowitz, Annika Olsson, Goldina Smirthwaite, Ingrid Osika Friberg, Lars-Gunnar Engström, Åsa Lindhagen
Fredag 14:30 - 16:00 Musikalen
Jämställdhetsmyndigheten

Vad är ojämställd hälsa i dag och vad får det för effekter för samhället och enskilda individer? Det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Både forskning och studier visar att så inte är fallet och att det berör flera olika områden. Välkommen till ett samtal kring dessa frågor och dess utmaningar.

74. Climate change, Displacement and the Effects on Human Rights

Christina Daszkiewich, Emmanuel Raju, Jan C. Semenza, Karen Da Costa
Fredag 14:30 - 16:00 Operan
Göteborgs universitet

This panel discusses the notion of climate change, the displacement of people linked to climate change, and the impacts on human rights, including on the right to health. The effects these issues have on different populational groups will also be discussed, especially on women and children. The panel will then consider different international initiatives aiming to tackle human displacement linked to climate change

100

75. Utifrån mitt perspektiv! Barns, ungas och patienters perspektiv på frågor om asyl, psykisk (o)hälsa och kränkningar i vården.

Anette Wickström, Benjamin Fayzi, Jelmer Brüggemann, Jonathan Josefsson, Nero F Enquist, Silje Lundgren, Therese Björnstam
Fredag 14:30 - 16:00 Spegelsalen
Linköpings universitet, Institutionen för Tema och Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Forskare från Tema vid Linköpings universitet presenterar ny och pågående forskning utifrån de berördas perspektiv. Vi presenterar och diskuterar: barn och unga i asylprocesser, hur ungdomar tolkar frågor i studier som syftar till att undersöka psykisk ohälsa och kränkningar mot patienter i vården. Forskningen sker i samverkan med berörda, som deltar i seminariet. Medarrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

100

76. Skuggsyskon - en gripande pjäs av Östra Teatern

Joakim Sikberg, Maria Lindström, Petter Billengren
Fredag 14:30 - 16:00 Studion
Östra Teatern

Två män och en kvinna är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna…

77. Human Rights in Refugee Camps – Whose Responsibility?

Alexandra Bousiou, Bridget Sleap, Joseph Anderson, Marianthi Karakoulaki
Fredag 14:30 - 16:00 Verdefoajén
Swedish Forum for Human Rights and University of Gothenburg

From the  neglected ISIS-camp Al hol, in Syra, the Southern gate of Europe and the US and the hotspot camps in the Greek islands to the Nordic deportation centers and make shift migrant workers’ camps -   refugees and migrants are subjected to multiple, severe human rights violations. In this panel we engage in a discussion of how the lack of a legal status, an unacknowledged legal status or a temporary precarious status can affect the possibility of having access to basic human rights, and the health complications of this perpetual uncertainty. Who is responsible to protect, respect and fulfil the right to health for those more than 2,6 million people living in camps today?

78. What Can a Company do to Strengthen the Right to Health?

Bengt Stavenow, Edith Bahmanyar, Gabriella Brunlid, Jonas Eberhard, Morten Kjaerrum
Fredag 14:30 - 16:00 Sonaten
Raoul Wallenberg Institute

What can a company do to strengthen the right to health? How can companies and the public sector work together towards a common goal? The participants will give concrete examples of collaboration between companies and the public sector to strengthen the right to health of individuals. The debate will raise potentials but also challenges with technological innovations and human rights. Novo Nordisk will talk about diabetes free cities. Ferring will present a heat stabile drug that that can save thousands of lives in connection to child birth. Innovation Skåne will give several examples from cooperation between companies and the public sector.

79. Om religion, andlig vård och existentiell hälsa

Anna Lindman, Cecilia Melder, Eivor Blomqvist, Ola Sigurdson, Smajo Sahat
Fredag 14:30 - 16:00 Operetten
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda

Rätten till en god hälsa innefattar också psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Vilken plats har religionen i detta? Ibland ses den som en hälsorisk – samtidigt visar forskning att religiös tro och utövning kan ge bättre psykisk hälsa och en hälsosam livsstil. Hur bör vi se på förhållandet religion och hälsa? När blir religion en risk? Mår troende bättre än icke-troende? Behövs trossamfundens själavårdare på våra sjukhus?

80. Ett självvalt liv fritt från våld - en förutsättning för en god hälsa

Mariet Ghadimi, Serine Gunnarsson , Sofia Venemalm
Fredag 14:30 - 16:00 Solot
Uppsala kommun och TRIS - Tjejers Rätt i Samhället

Vad har hedersrelaterat våld och förtyck för inverkan på ungas hälsa och utveckling? Hur påverkar ofriheten att välja sin framtida partner en ung persons risk att utsättas för fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt våld – och därmed förlora rätten till hälsa? En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala visar att flickor och pojkar med ett upplevt krav att vara oskuld tills de gifter sig i större utsträckning blir utsatta för begränsningar, kränkningar och våld jämfört med jämnåriga som inte har ett sådant oskuldskrav.  

100

81. Barnets rätt att leva i existentiell trygghet

Elias Aguirre, Helena Sederström, Maria Klasson Sundin, Pia Strömqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Duetten
Svenska kyrkan, Linköpings stift och Linköpings Domkyrkopastorat

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Hur kommer Sverige
säkerställa att barnet får sin rätt till andlig utveckling tillgodosedd? I
artikel 27 står det att ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn
till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och
sociala utveckling". 

100

Diskriminering - vad ska skolan göra?

Gustav Staaf, Sara Lemouré
Fredag 14:30 - 15:00 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Vilka är skolans skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering? Vilken är elevens roll i arbetet?

Du är inte sjuk, bara gammal – Rätten till hälsa även för äldre i världen.God hälsa är en grundläggande rättighet för alla människor och gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt liv och behålla en god hälsa längre i livet. I Agenda 2030 är hälsa är en central fråga ffa mål 3: ”Säkerställa god hälsa och välbefinnande för alla åldrar”.     Vi samtalar om ett globalt äldreperspektiv på hälsa, diskriminering och jämställdhet. 

Flyg betyder liv för människor i många områden bl.a. i Kongo

Eva Jonson, Lars-Erik Wallhagen, Samuel Belter
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
MAF Sweden

MAF i samverkan med lokala sjukhus och organisationer i D.R Kongo möjliggör ett effektivare arbete för att nå utsatta människor vilket är en förutsättning för att  nå FN-målen.