Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Catarina Nylund, socionom Bris, Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet
Onsdag 16:30 - 17:30
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

I choose peace: youth stories from the Horn of Africa to Sweden

Onsdag 16:30 - 17:30
Life & Peace Institute (LPI), the Swedish Development Forum (FUF), the National Council of Swedish Youth Organizations (LSU)

Through inspirational stories we would like to invite you to an hour focused on the role that young people play in contributing to peaceful societies. This despite the fact that many young people - often due to where in the world, or in Sweden, they live - have personal experiences of violence in their local environment. Come and listen to young changemakers, from the Horn of Africa to Sweden, who choose peace instead of violence and challenge yourself by asking the question: how can I contribute to a more peaceful society where I live?

Kvinnors deltagande i politiska processer - en fråga om var du bor?

, Mikaela Engwall
Onsdag 16:30 - 17:30
Svenska FN-förbundet

I detta panelsamtal berättar X på FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo hur gräsrotsrörelser arbetar för att främja politiskt deltagande för kvinnor som lever i marginaliserade områden i DRK och vikten av utbildning. X från FBA berättar vilken roll Sveriges biståndsstrategi och arbete har för ökad inkludering av kvinnor i politiska processer i DRK, särskilt för kvinnor som lever i marginaliserade områden.

Mina ord, mina möjligheter - en workshop om hur kulturen implementerar demokratiska verktyg i ungdomarnas vardag

Janya Cambronero Severin
Onsdag 16:30 - 17:30
Kulturparken och Teater Aros

Kulturparken och Teater Aros vill tillsammans med våra unga medskapare, berätta genom korta scener hur barn och ungdomar upplever sin bostadssituation, vad de söker för stöd och vad de har att erbjuda vuxenvärlden. En interaktiv workshop med övningsexempel från våra verksamheter.

Murar, vägspärrar och husrivningar – ickevåldsmotstånd, preventiv närvaro och hopp

Följeslagare från Ekumeniska följeslagarprogrammet, Personer drabbade av ockupationen på Västbanken, Någon från Följeslagarprogrammets styrgrupp, Eventuellt folkrättsjurist
Onsdag 16:30 - 17:30
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Husrivningar, rörelserestriktioner, landkonfiskering och
tvångsförflyttning. Det är verklighet för många palestinier på Västbanken. Det
här är ett seminarium om hinder och problem, men också om hopp. Vi får möta
människor som vill förändra, som kräver sina rättigheter – med ickevåldsliga
medel. Vi får också kunskap om hur vi genom följeslagarmetoden kan vara med och
göra skillnad.

När pandemin slår mot de redan utsatta

Illyas Hassan, Irene Molina, Karen Austin
Onsdag 16:30 - 17:30
Ibn Rushd studieförbund

År 2020 har präglats av en pandemi och ett samhällsklimat som varit väldigt polariserat. Många utsatta grupper i samhället har påverkats starkt av pandemin utifrån den bostadssituation som råder. Panelsamtalet utgår från COVID-19s påverkan på boendesegregation. Där utgångspunkten är att diskutera ekonomiskt och socialt utsatta gruppers utsatthet under Corona-krisen utifrån boendesituation och dess påverkan på ojämlikhet långsiktigt. Panelsamtalet kommer att lyfta fyra olika perspektiv i debatten utifrån paneldeltagarnas olika expertområden.

Är mänskliga rättigheter är en självklarhet oavsett vart du bor?

Maj Petterson, Sarah Dolah, Shade Amao, Zozan Inci
Onsdag 16:30 - 17:30
Fryshuset

Stadens språkliga landskap - med namnbruket i fokus

Uppsala Kommun, Annette Torensjö, Helen Lind
Onsdag 15:30 - 16:00
Uppsala kommun

Namnbruket i en dynamisk urban miljö präglas av mångfald och flerspråkighet. Ortnamnens roll är viktig för oss som vistas i stadens språkliga landskap, men vi är inte alltid medvetna om hur vi använder namnen. Vi blandar friskt de officiellt beslutade gatunamnen med inofficiella namn, som ibland kan jämföras med smeknamn. Vilken identitet skapar namnbruket, och vad signalerar detta? Vem och vad synliggörs genom namngivningen? Hur ser det ut där du bor? I en urban miljö kan vi skapa de språkliga landskap vi själva vill ha och för olika syften. Genom en medveten namngivning kan de som beslutar om namnen styra upplevelsen av staden och dess namn. Namngivaren kan också skapa delaktighet om namngivningen sker med en medvetenhet om namnens identitetsskapande funktion, valet av namn kan alltså ses som en form av ideologiskt ställningstagande.

Agera lokalt – gör skillnad globalt. Ett samtal om Fairtrade.

Uppsala Fairtrade City , Lisa Thörn, Hewan Temesghen, Mohamad Hassan
Onsdag 15:00 - 15:30
Uppsala Fairtrade City i samarbete med Fairtrade Sverige

Möjligheten för de som plockar kaffebönorna att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda är många gånger helt annorlunda än för de som köper kaffet gjort på samma bönor.  I ett moderatorlett samtal talar Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande i Uppsala Fairtrade City, och Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige, om hur lokal konsumtion kan bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor på andra sidan jorden.

En stad för alla. Hur kan vi arbeta för allas rätt till användning av våra städer?

, Emma Shepherdson, Jennie Björstad
Onsdag 15:00 - 15:30
Living Cities

Ambitionen är att en stad ska vara till för alla. Men vilka är egentligen ”alla”?  Staden som den ser ut idag planeras, byggs och förvaltas ur ett normativt perspektiv som utestänger vissa grupper, oftast grupper och individer vilkas rättigheter redan är utsatta. För att uppnå mer jämlika stadsmiljöer behövs en mångfald av röster. Invånardrivna processer och inkluderande planering bidrar till att utveckla platser som är välkomnande för alla.

Har du makt över ditt liv? En fråga om var och hur du bor.

, Ola Linder, Erika Wermeling
Onsdag 15:00 - 16:00
STIL och Independent Living Institute

Möjligheten att beviljas personlig assistans beror på var i landet du bor och påverkar självbestämmandet. Ett delat ansvar för kostnader och genomförande skapar dessutom osäkerhet för individen. Responsen på corona-pandemin visar på behovet av ett stärkt rättighetsperspektiv i samhället. På seminariet presenterar vi hur staten bättre kan organiseras för att säkra allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett var du bor.

Klimaträttvisa och rättighetsperspektiv – praktisk träning i att klimatprata

Onsdag 15:00 - 16:00
Vardagens civilkurage

Var på jorden du bor spelar en stor roll för vilka rättigheter du kan åtnjuta. Under denna praktiska träning fokuserar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal och tränar vårt eko-civilkurage. Deltagarna tränar praktiskt på olika samtalstekniker där vi fokuserar på klimaträttvisa, ekologisk hållbarhet, mänskliga rättigheter, samt kritiska- och visionära klimatsamtal. Genom samtal skapar vi nya normer och bygger förutsättningar för handling.  

Krigshärdar, flyktingläger och kåkstäder- svårt att sätta sig i karantän om man inte har tak över huvudet?

UNICEF Sverige
Onsdag 15:00 - 16:00
UNICEF Sverige

Att vara bostadslös och maktlös, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och att inte ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, det är verkligheten för miljontals barn. Varje dag berövas miljontals barn på åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra. Det handlar om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att bli sjuk av förorenat vatten.Detta blir särskilt uppenbart i Coronapandemin fotspår.  

Var ligger Centrum - Periferin?

Ännu ej klart, Ännu ej klart , Ännu ej klart
Onsdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan

Det finns en i dag en föreställning om att centrum ligger i våra städer, särskilt våra storstadsregioner. Här finns arbeten, möjligheter, och en chans att göra sin röst hörd. Här är samhällsservicen är fullt utbyggd och människor upplever att här kan man utkräva sina mänskliga rättigheter.Landsbygden porträtteras istället ofta som periferin. Här finns marginalisering, utanförskap och hopplöshet. Här lever man med ständiga nedskärningar i välfärden och samhällsservicen är minimal, för att inte säga obefintlig på många plaster. På landsbygden minskar tilliten till demokratin, populism frodas och samhällstilliten undermineras. Möjligheten att utkräva sina mänskliga rättigheter upplevs som begränsad.Detta seminarium undersöker denna beskrivning och vill visa på behovet att lyfta blicken och vidga diskussionen kring var Centrum och Periferi ligger, och vad som betecknar dem, samt hur samtidens utmaningar kan mötas. Dessa båda, periferi och centrum finns överallt i Sverige.Vi undersöker de utmaningar som tydliggjorts de senaste decennierna och som accentuerats under Coronapandemin; En ökad polarisering ekonomiskt och socialt genom en kraftigt ökad arbetslöshet och ekonomisk försvagning av socioekonomiskt redan utsatta grupper, den växande protektionismen som göds av populismen som växer sig starkare. Vidare undersöks även den s.k post-truth och patriarkatets del i att denna utveckling.Vad innebär dessa fem P:n för samhällsutvecklingen framåt? Vad innebär det att leva i centrum respektive i periferin på landsbygden eller i staden? Hur säkerställer vi att Mänskliga rättigheter aldrig får vara en fråga om var du bor?

Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld

Jenny Westerstrand, Maja Ahrman
Onsdag 15:00 - 16:00
Roks

Roks kvinno- och tjejjourer möter varje år tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och killars våld, ofta i hemmet. För att få skydd och ett andrum finns kvinnojourer och tjejjourer som erbjuder en plats där de får stöd och berätta sin historia. Vilken betydelse har ett tryggt rum för att kvinnor, tjejer och barn ska kunna lämna en våldsam man? Hur påverkar bostadsmarknaden hennes möjligheter och vilka har tillgång till den?

Västsahara - två dimensioner av att leva under ockupation

Onsdag 15:00 - 16:00
Emmaus Stockholm

Ett folk som tvingats itu. Avdelade av en obarmhärtig öken, en militariserad mur och omvärldens tystnad. Hur ser människorättssituationen ut för de västsaharier som blivit kvar under marockanskt förtryck i sitt ockuperade hemland och för de som sedan 45 år bor i flyktingläger i Algeriet? Vems är egentligen ansvaret för att mänskliga rättigheter ska bli verklighet för alla västsaharier?  

Bris innovationslabb – områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris, Lisa Bragée, projektledare Bris
Onsdag 14:00 - 14:30
Bris

Ett barns bostadsort eller område påverkar många gånger barnets möjligheter att få sina rättigheter i barnkonventionen tillgodosedda. Exempelvis rätten att vara trygg i sitt eget närområde, att fritt kunna delat i fritidsaktiviteter och få göra sin röst hörd i beslut som handlar om ens egna liv.  Hör Bris berätta om sitt arbete med Bris Innovationslabb, ett projekt som under två år genomfördes i Tynnered, ett socioekonomiskt utsatt område i Göteborg. Syftet med projektet var att bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan hos barn och unga i området. Detta genom att få olika samhällsaktörer och berörda barn att tillsammans hitta lösningar och modeller för att stärka barnets rättigheter. Som grund i projektet låg Bris metod Expertgrupp barn. En metod som skapar möjligheter för barn till inflytande på riktigt i beslutsprocesser som rör dem själva och som i projektet bidrog till konkreta åtgärder för att utveckla bostadsområdet ur ett barnrättsperspektiv.

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Elin Blomberg, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, Tim Holappa, doktorand offentlig rätt Stockholms universitet och knuten till den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Barnrättscentrum
Onsdag 13:30 - 14:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

Det innovativa verktyget som uppmärksammar människorättskränkningar

Onsdag 13:30 - 14:00
Civil Rights Defenders

Hur kan ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma brister inom svensk tvångsvård? Detta seminarium fokuserar på utmaningar med insamling och spridning av information inom svensk tvångsvård samt presenterar verktyget Defenders’ Database. 

GLAPPET

Onsdag 13:30 - 14:30
Institutet för bostads- och urbanforskning

I ett konkret och framåtsyftande panelsamtal synliggör vi ett upplevt glapp mellan politikers beslut och den verklighet vi lever i. Som praktiker, boende, forskare och föreningsaktiva i Uppsala lyfter vi fram exempel på upplevda glapp mellan teori och praktik i Uppsala, och resonerar kring ”Hur kan vi få kommunen att lyssna? Hur skulle det kunna vara i stället? Hur gör vi om vi gör det själva?”. GLAPPET samarrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning, BoiU, Starka Tillsammans, Rädda Eriksbergs Skogar, Hyresgästföreningen, Jagvillhabostad.nu och Hållbar Levande Stad.