Genom att mäta och analysera går det att bevisa effekten av ett event.Genom att mäta och analysera går det att bevisa effekten av ett event.

Hur kan jag följa upp mitt event och mäta effekten?

Genom att mäta och analysera går det att bevisa effekten av ett event. Det gör det enklare att motivera kostnader, planera för framtida aktiviteter och förbättra eventet. Att mäta behöver inte vara så svårt. Med rätt verktyg går det att samla in, hantera och analysera data på ett effektivt sätt.

Att mäta resultatet av ett event är viktigt för att kunna bevisa vilken effekt det ger. Rätt analys kan ge värdefulla insikter om målgruppen och deras beteende före, under och efter eventet. Det kan även ge insikter om målgruppens köpresa, deras inställning till företaget och upplevelse av eventet. Med hjälp av analysverktygen i din eventplattform går det att förbättra eventet i realtid, men även ta med sig insikter till nästa event.

Att mäta och analysera effekten av ett event handlar inte bara om att räkna antalet deltagare, det är en viktig grundpelare för att skapa event som deltagarna är nöjda med. Vilken data som ska samlas in beror på vad som ska analyseras, mätningen behöver knyta an till de mål som finns kopplade till eventet. Därför är det viktigt att skapa en process som är effektiv, enkel att använda och som går att använda flera gånger om.

Skapa en process och jobba strukturerat

Hur ska ni mäta och analysera resultatet? Avgränsa mätningen till olika delar; vilken information ska samlas in före, under och efter eventet? Bestäm er för hur data ska samlas in och var respektive fråga ska ställas. Genom att samla allt i ett verktyg så börjar data samlas in redan vid inbjudan och registrering.

Under eventets gång mäts deltagarnas aktivitet och i efterhand går det att få en helhetsbild över eventets utfall. Med automatiserade insamling i ett system undviker ni att data hamnar på olika ställen och det blir enkelt att analysera. Genom att analysera vissa värden vid flera tillfällen, så blir det lättare att jämföra resultat mellan olika event. Planera uppföljande aktiviteter redan före eventet, så att de kommer inom en rimlig tid efter eventets avslut. 

Mät rätt – inte allt

Det ger ingen, eller dålig, effekt att mäta fel värde och det blir lätt överväldigande att mäta allt. Välj ut några mätpunkter som är relevanta för ert event och säkerställ att de knyter an till målet. Respektera besökarnas tid genom att endast ställa de frågor ni behöver ha svar på, så att deltagarna upplever att frågorna de får besvara är relevanta. Fundera över hur frågorna upplevs från deltagarnas håll; är de lätta att förstå, relevanta för eventet eller upplevs de som påträngande? 

Använd mätningen som ett stöd

Fungerar inbjudningarna, hittar deltagarna till sina programpunkter och hur många ska ni planera för vid respektive aktivitet? Använd analysverktyget som ett verktyg för att förbättra eventet i planeringsfasen och under genomförandet. Genom att följa data i realtid kan ni tidigt upptäcka vilka programpunkter som kommer att bli populära, se om inbjudningarna leder till bokningar och om deltagarna bokar möten.

Mer om InvitePeople statistik och analysmodul.

Värna deltagarnas integritet

Använd en plattform där ni kan samla in, hantera och analysera data på ett säkert sätt. Använd endast den data ni behöver och undvik att samla in uppgifter som inte är relevanta. Var särskilt försiktig med känsliga personuppgifter. Informera deltagarna om hur deras information kommer att användas och hur länge den sparas. Om datan ska delas med en tredje part är det viktigt att deltagarna förstår vad det innebär och att er partner hanterar er data på ett säkert sätt.  

 

Checklista för att mäta eventeffekt

Vi har sammanställt en lista med förslag på mätpunkter för att hjälpa dig komma igång med att mäta effekten av era event och möten. Fyll i din epost så skickar vi den till dig.

Ladda hem checklista