Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?

Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R24-25

Moderator: Lars Grimbeck
Paneldeltagare: Andréas Alderblad, Daniel Godman, Elin Vikström, Jonathan Leman, Malin Almroth

Kulturdepartementets skrivelse ”Till det fria ordets försvar” publicerades 2017. Här slår regeringen fast att hoten mot den fria åsiktsbildningen är ett hot mot vår demokrati. Yttrandefriheten finns inskriven i Europakonventionen om mänskliga rättigheter och rätten att yttra sina åsikter, påverka samhället och delta i det öppna samtalet är en förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling. I skrivelsen pekas förtroendevalda politiker, journalister och konstnärer ut som tre grupper som är viktiga aktörer i den demokratiska debatten och som därför särskilt skall värnas.

Polismyndighetens roll i arbetet mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen lyfts i ”Till det fria ordets förvar” fram som extra viktig, och Demokrati- och hatbrottsgrupperna nämns som en del av polismyndighetens resursförstärkning i detta arbete. Representanter från Demokrati- och hatbrottsgrupperna vill därför bjuda in till samtal kring den demokrathotande problematik som upplevs av politiker, journalister och konstnärer, där vi vet att det finns ett stort mörkertal idag. Varför väljer många att inte anmäla och hur kan vi förbättra samarbetet mellan polisen och de utsatta branscherna?

Programpunktens delar kommer att vara:

Vi inleder med en presentation av deltagarna med bakgrund och beskrivning av grunduppdraget, med syfte att ge åhörarna förståelse för kontexten och området och skapa en gemensam grundförståelse för det arbete som pågår idag. 

Tillsammans för vi ett samtal där deltagarna diskuterar de egna erfarenheterna av området demokratibrott, och resonerar kring dess konsekvenser. 

Deltagarna för även samtal med publiken där åhörarna får ställa frågor, föra fram synpunkter och komma med kritik och förslag på förbättringar angående polismyndighetens demokratibrottsarbete och samverkan med utsatta grupper. 

Till detta samtal välkomnar vi speciellt förtroendevalda politiker, journalister och konstnärer men även andra opinionsbildare samt dem som vill bidra till ett konstruktivt samtal kring hur polisen och samhället kan förbättra arbetet och samarbetet. 

Arrangör(er)

Polismyndigheten i region Västs Demokrati- och hatbrottsgrupp

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Lars Grimbeck Moderator

Polismyndigheten

Lars Grimbeck är Kommunikationsstrateg på polisens Kommunikationsavdelning med gedigen erfarenhet av att leda panelsamtal.

Profilbild för Andréas Alderblad

Andréas Alderblad Paneldeltagare

Öckerö Kommun

Andréas Alderblad arbetar som Säkerhetssamordnare i Öckerö kommun med ansvar för bl.a. krishantering, säkerhetsskydd, civilt försvar, risk- och sårbarhetsanalyser samt brottsförebyggande arbete.
Han har tidigare arbetat flertalet år inom Polismyndigheten.

Daniel Godman Paneldeltagare

Polismyndigheten

Daniel Godman är ansvarig för demokrati- och hatbrottsfrågor inom polisen på Nationella Operativa Avdelningen/Utvecklingscentrum Stockholm.

Elin Vikström Paneldeltagare

Polismyndigheten

Elin Vikström arbetar i Demokrati- och hatbrottsgruppen i region Väst med särskilt ansvar för frågor gällande samverkan och utbildning.

Profilbild för Jonathan Leman

Jonathan Leman Paneldeltagare

Stiftelsen Expo

Jonathan Leman är researcher på Stiftelsen Expo med särskilt fokus på dokumentation och analys av extremhögerns aktivism, propaganda och brottslighet.

Profilbild för Malin Almroth

Malin Almroth Paneldeltagare

Brottsofferjouren Storgöteborg

Malin Almroth är samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg med ansvar för rekrytering, utbildning och den brottsofferstödjande verksamheten. Brottsofferjouren Storgöteborg ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga inför, under och/eller efter rättsprocessen.