Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg Passed

Monday December 6, 2021 15:30 - 16:30 G4

Moderator: Stina Hansson
Panelists: Annika Lindström, Hans Abrahamsson, Mariya Voyvodova, Pia Emanuelsson

Inflytande och delaktighet är en mänsklig rättighet och grundläggande i en välfungerande demokrati. Under detta seminarium vill vi utifrån olika perspektiv möjliggöra ett fördjupat samtal om olika principer för inflytande och delaktighet i Göteborgs Stads råd. I detta samtal möts perspektiv och erfarenheter från forskning, politik, civilsamhälle och rådsrepresentant för att bland annat diskutera vilka former och förutsättningar behövs för att möjliggöra inflytande och delaktighet? Hur vet vi när vi lyckas skapa inflytande och delaktighet? Hur kan formerna utvecklas och vad är i så fall nästa steg? 

Organizer

Göteborgs Stad

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Metod

Lecturers

Stina Hansson Moderator

Göteborgs stadsledningskontor

Stina Hansson är planeringsledare inom Göteborgs Stad och är bland annat samordnare för rådet för den nationella minoriteten romer. Stina är även forskare och Dr i Freds- och utvecklingsforskning. Stina har exempelvis forskat om hinder och möjligheter för att skapa tillit mellan offentlig förvaltning och befolkning i stadsdelen Angered i Göteborg.

Profile image for Annika Lindström

Annika Lindström PanelistExhibitor

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Annika Lindström är verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån i Väst som jobbar mot strukturella hinder kopplat till diskriminering och mänskliga rättigheter. De erbjuder bland annat juridisk rådgivning för personer som utsatts för diskriminering men arbetar även med opinionsbildning och utbildningar. Antidiskrimineringsbyrån i Väst har över 20 st medlemsorganisationer knutna till sig.

Hans Abrahamsson Panelist

Hans Abrahamsson är Docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. Hans har en lång erfarenhet av att studera områden såsom tillit, delaktighet och hur medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Hans har nyligen på uppdrag av SKR skrivit en forskningsessä som utforskar behovet av och förutsättningarna till ett nytt omförhandlat samhällskontrakt för att värna lokal demokrati och social hållbarhet.

Mariya Voyvodova Panelist

Mariya Voyvodova har sedan 2010 suttit som ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg. Mariya har under dessa år bland annat varit med och tagit fram strukturen för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt suttit som ordförande för Göteborgs Stads HBTQ-råd.

Profile image for Pia Emanuelsson

Pia Emanuelsson Panelist

Funktionsrätt Göteborg

Pia Emanuelsson jobbar som ombudsman på Funktionsrätt Göteborg. Pia sitter även med som rådsledamot i både Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor samt Göteborgs Stads HBTQ-råd, och har därigenom mångårig erfarenhet av att bedriva påverkansarbete utifrån stadens rådsstruktur.