Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Föreläsare: Eva Estling, Helena Palm, Kerstin Petersson, Lisa Ryding

Under 2019 blev Sveriges kommuner och Regioner (SKR) kontaktade av representanter för de nationella nätverken för mödrahälsovård (samordningsbarnmorskor och mödrahälsovårds-överläkare) och Innovation Skåne. Önskemålet var att få en överblick över olika digitala lösningar i mödrahälsovård i olika delar av landet. Det fanns även en önskan om hjälp med en större nationell samordning av det digitala utvecklingsarbetet. Kartläggningens övergripande frågeställningar var: vilka behov hos kvinnor och verksamheter kan mötas av digitala lösningar, vilka lösningar finns idag, vilka lärdomar kan dras från införandet av digitala lösningar, vilka effekter kan uppnås av digitalisering och vilka strategier kan användas för att accelerera arbetet med digitala lösningar? Mödrahälsovården har unikt goda förutsättningar att förverkliga digitala möjligheter. Både kvinnor och vårdpersonal har överlag högre förväntningar på digitala lösningar än vad mödrahälsovården erbjuder idag. Trots goda förutsättningar och många lovande initiativ går utvecklingen (för) långsamt. Den genomförda kartläggningen berör främst mödrahälsovården, men kartläggningsmetodik, resultat och slutsatser är sannolikt tillämpbara även i andra områden inom vården. Rapporten pekar på fyra vägar framåt: 1.Nyttja mödrahälsovårdens unika förutsättningar att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 2.Utveckla vårdprocesser utifrån patienternas behov och förutsättningar för en mer personcentrerad och jämlik vård. 3.Säkerställ en bättre styrning, ansvarsfördelning och samordning vid utveckling av digitala lösningar 4.Koordinera kravställning av nya vårdinformationssystem

Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Eva Estling

Eva Estling Föreläsare

Samordnare för kvinnors hälsa, avdelningen för vård och omsorg, SKR

Helena Palm Föreläsare

Kerstin Petersson Föreläsare

Barnmorska, sakkunnig
Sveriges Kommuner och Regioner

Barnmorska och sakkunnig SKR, Kvinnors hälsa

Profilbild för Lisa Ryding

Lisa Ryding Föreläsare

Verksamhetschef, Objektledare
Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Barnmorska, verksamhetschef inom primärvården Stockholms Läns Sjukvårdsområde och objektledare för den digitala appen Alltid Öppet