Samiska marker och geografisk diskriminering

Måndag 19 april 2021 13:00 - 14:00

Utställare: Göteborgs Universitet

Moderator: Peter Johansson
Paneldeltagare: Anders Rimpi, Anneli Jonsson , Katarina Pirak Sikku , Lena Maria Nilsson

Begreppet geografisk diskriminering syftar på olika samverkande faktorer som bidrar till att urfolk inte får sina rättigheter tillgodosedda. Begreppet inkluderar distans till besluts- och lagstiftande makt och som innebär sämre tillgång till samhällsresurser såsom sjukvård, infrastruktur etc. Det inkluderar också brist på skydd av urfolks markrättigheter. Renskötseln ses exempelvis som en näring och ett intresse som ska vägas mot andra intressen, såsom gruv- och skogsnäring, och inte som en rättighet. Geografisk diskriminering aktualiseras också för samer som inte bor inom samernas traditionella områden och yttrar sig i svårigheter att få tillgång till modersmålsundervisning, deltagande i samiskt kulturliv etc. Panelen problematiserar dagens nyliberala syn på urfolks marker som hotar hela kulturers existens. Fokus ligger på urfolk, särskilt samer, och ställer frågor som: Vad är boende? Hur relaterar boende till upplevelser och kulturella föreställningar om samhörighet med andra människor, mark, djur, natur och tidigare generationer? Hur har urfolks rättigheter tillgodosetts eller inte historiskt och idag? Vad händer när en stark koppling mellan folk och marker bryts?


Panel arrangeras i samarbete med Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborgs universitet. 


Arrangör(er)

Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda, Media

Språk

Svenska

Föreläsare

Peter Johansson Moderator

Globala studier, Göteborgs universitet

Anders Rimpi Paneldeltagare

Språkaktivist, konstnär och vice ordförande i Sameföreningen i Göteborg

Anneli Jonsson Paneldeltagare

Ordförande i Slow Food Sàpmi och renägare i Idre sameby

Katarina Pirak Sikku Paneldeltagare

Konstnär

Lena Maria Nilsson Paneldeltagare

Forskningssamordnare och biträdande föreståndare, Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet