Banner
100

96. Existentiell hälsa - en rättighet för alla Har passerat

Lördag 16 november 2019 14:30 - 15:30 Studion

Moderator: Jenny Ehnberg
Paneldeltagare: Cecilia Melder, Fredrik Modéus, Helen Larsson, Maria Olander, Thomas Sjöberg

Att hälsa också handlar om livets existentiella dimension är något som alltfler aktörer i samhället tar fasta på. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att möta människors existentiella frågor och arbeta med olika former av andlig utveckling och fördjupning. Det sker exempelvis genom sjukhuskyrkan, fängelsesjälavården och jourhavande präst i olika kanaler.


Rätten till hälsa, inklusive existentiell och andlig hälsa, gäller alla människor. Ett tydligt problem i relation till detta är dock att det saknas tydliga direktiv för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas så att det främjar den existentiella aspekten. Vad kan vi lära oss av de initiativ som bedrivs på området idag? Flera viktiga erfarenheter ryms inom olika samarbeten i vården, både hur arbetet kan utformas och kännedom om olika hinder. En utmaning som lyfts är bristande kunskap kring praktiska tillvägagångssätt och på sina håll en slags ”beröringsskräck” för frågor som har med religiös tro eller andlighet att göra.  


I detta seminarium lyfts goda exempel på arbete med existentiell hälsa, samt utmaningar och hinder för att alla människor ska få sin rätt till existentiell hälsa respekterad. Vilken roll kan Svenska kyrkan, tillsammans med andra religiösa traditioner, spela i detta arbete? Vad behöver förändras och vilket ansvar faller på olika samhällsaktörer?

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Taggar

Folkhälsa, Religion och övertygelsefrihet, Sjukvård, Själslig/existentiell hälsa

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Jenny Ehnberg Moderator

Svenska kyrkan

Forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Cecilia Melder Paneldeltagare

Enskilda Högskolan Stockholm

Teol. dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, Enskilda Högskolan Stockholm

Fredrik Modéus Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Biskop i Växjö stift, Svenska kyrkan

Helen Larsson Paneldeltagare

Västra götalandsregionen

Enhetschef Mobila Vårdteamet i Uddevalla

Maria Olander Paneldeltagare

För Samverkan Kyrka – Vård Svenska Kyrkan Uddevalla

Diakon/verksamhetschef vid Sjukhuskyrkan Uddevalla sjukhus. Arbetar även med intitiativet "För Samverkan Kyrka – Vård".

Thomas Sjöberg Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Thomas Sjöberg, sjukhuspräst Svenska kyrkan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.