Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 13:30 A4

Föreläsare: Lars Gustafsson, Thomas Wallenfeldt

Spår: Patientdelaktighet / UX

Region Halland inför patientrapporterat .hälsoutfall och upplevelse av vården i syfte att:

öka förmåga att förstå vilken nytta vårdens samlade insatser gör för patienten ur patientens perspektiv.

kunna utvärdera förändringar i vården och följa utvecklingen av den skapade nyttan över tid.

kunna ställa den patientupplevda nyttan i relation till vårdens samlade insatser

kunna beskriva patientnyttan på ett faktabaserat och validerat sätt.


Ett pilotprojekt genomförs med start hösten 2022 där arbetssätt och teknik testas för ett begränsat antal patientgrupper som i nästa steg skalas upp till att omfatta regionens alla patienter. Region Halland realiserar nu det som ”alla är överens om” är en av de viktigaste nycklarna för att verkligen kunna förstå värdet av olika interventioner och för att realisera patientcentrerad vård. Regionen har sedan tidigare ett väl strukturerat datalager som möjliggör både strategiska analyser av effekten av vårdinsatser för olika patientgrupper och prediktiva kliniska beslutsstöd, exempelvis genom att väva samman patientrapporterad data med klinisk data och med hjälp av AI tidigt upptäcka risker i vårdleveransen.


Ta del av regionens visioner och erfarenheter om hur datamängderna kan bidra till vårdutvecklingen och hur vårdpersonalen ser på  beslutsstöd som ger ökad kunskap om patienternas livskvalitet i samband med intervention.

Ämne

Patientgenererade hälsodata

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Innovativ/forskning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Lars Gustafsson Föreläsare

Lars har varit konsult inom verksamhet och IT i drygt 30 år. Under de senaste 10 åren har Lars i huvudsak arbetat med verksamhetsutveckling och digitalisering inom hälso- och sjukvårdssektorn, både inom primärvård och specialistvård.

Thomas Wallenfeldt Föreläsare

C
CGI AB

Thomas är ansvarig för området Datadriven Hälso- sjukvård på CGI. Thomas har över 25 års erfarenhet av Data Management samt lång och gedigen erfarenhet att agera rådgivare inom datadriven organisations- och verksamhetsutveckling samt har specialkompetens inom styrning och uppföljning