Header image for Vitalis 2023
Profile image for En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten

En nationell samlingspunkt för utbyte av kodverk - en inspirationsföreläsning om informatiknavet Terminologitjänsten Passed

Wednesday May 24, 2023 15:30 - 16:00 A5

Lecturers: Erik TainioLagusson, Lars Börjeson, Sara Meunier

Track: Informatik/semantik

I takt med att vårdsverige digitaliseras skapas ett behov av gemensamma standarder och begrepp. Det är en viktig förutsättning för att vårdinformation ska kunna förstås av både människa och maskin, oberoende av organisation och system. Inom vården finns stora mängder ostrukturerad information, bland annat journalanteckningar som är svåra att tolka när de skickas mellan olika vårdsystem. Gemensamma terminologier och kodverk är en viktig del av lösningen för att kunna uppnå en strukturerad journal och semantisk interoperabilitet, vilket i sin tur är en förutsättning för att vinsterna med digitaliseringen ska uppnås. Idag saknas ett gemensamt och effektivt stöd för att skapa, kvalitetssäkra och distribuera kodverk och terminologier som används inom vården. Istället används bland annat Excel-ark vilket gör det svårt att få en samlad bild över vilka kodverk som används i olika nationella och lokala tillämpningar. Det är tidsödande att reda ut vilka kodverk som ska användas när man tar fram nya tillämpningar.

Nu bygger vi en nationell terminologitjänst.

Tjänsten ska

• utgöra en entydig referenskälla för kodverk och urval inom hälso- och sjukvården

• stödja regionernas arbete med att skapa, samordna och styra val av kodverk och urval i samband med utveckling och förvaltning av vårdinformationssystem

• stödja regionernas samverkan kring kodverk och urval i syfte att bidra till en mer enhetlig begreppsanvändning och standardiserade informationsstrukturer

• underlätta utveckling och förvaltning av nationella tjänster och arbete med kodverk i nationella tjänstekontrakt samt

• underlätta regionernas bidrag till att skapa en modern nationell samverkansarkitektur för informationsutbyte inom hälso- och sjukvården. Tjänsten kommer initialt att enbart erbjuda funktionalitet för hantering av kodverk och urval. Funktionalitet för hantering av andra närliggande objekt, exempelvis terminologier, kan tillkomma i ett senare skede förutsatt att anslutna regioner prioriterar detta.


Den första versionen kommer hantera kodverk, urval och mappningar. Arbetet med att ta fram den första versionen pågår i samverkan med 18 regioner och förväntas bli tillgänglig senare under våren.

Topic

Technology

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals

Keyword

Welfare development

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Erik TainioLagusson

Erik TainioLagusson Lecturer

Terminologi- och kodverksstrateg
Region Skåne

Erik Tainio Lagusson arbetar som terminologi- och kodverksstrateg med de övergripande frågorna avseende standardiserade mängder och hur de kan förbättra verksamheten och uppföljning. Han har det övergripande ansvaret för Region Skånes terminologitjänst och TIRS, Terminologi- och informatikportalen i Region Skåne, som är vår utforskare av kunskapsresurser. Han representerar även Region Skåne o olika forum, som t.ex. den nationella arbetsgruppen för SNOMED-användning.

Profile image for Lars Börjeson

Lars Börjeson Lecturer

Informationsarkitekt
Inera AB

Jobbar som informationsarkitekt på Inera. Förvaltar kodverk som ingår i de nationella tjänstekontrakten samt i andra tjänster inom Inera. Arbetar med att ta fram en nationell terminologitjänst och adressboken för SDK. Har utbildning inom hälso- och sjukvård samt systemvetenskap.

Profile image for Sara Meunier

Sara Meunier Lecturer

CTO/Avdelningschef
Inera AB

Sara Meunier är CTO och avdelningschef för Arkitektur och digital infrastruktur på Inera. Hon har varit ansvarig för stora nationella strategiska satsningar, framtagandet av nationell IT-arkitektur och uppbyggnad av samhällsviktig nationell IT-infrastruktur för informationsutbyte.