Header image for Vitalis 2023
Profile image for Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer

Tillsammans - ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer Passed

Wednesday May 24, 2023 14:10 - 14:40 A1

Lecturers: Elin Fernholm, Göran Henriks, Margareta Haag
Moderator: Helena Conning

Track: Egenmonitorering

Allt fler överlever och lever med cancer. Cancer ses därmed allt oftare som en kronisk sjukdom. Men i jämförelse med andra kroniska sjukdomar mår de som lever med cancer relativt dåligt. Det förefaller som att vårdens resurser inte räcker till för de nya behov som uppstår när allt fler lever med kronisk cancer. Det finns potentialer i att erbjuda personer med cancer samma möjligheter till egenmonitorering som inom andra kroniska sjukdomar.

Egenmonitorering erbjuder värden för flera aktörer. Snabba nyttor för enskild individ, vårdgivare och vårdsystemet genom ego presensanvändning. Långsiktiga nyttor för forskning, industri och svensk life science genom retrospektiva populationsanalyser och prospektiv användning av system för egenmonitorering.

Det finns flera utmaningar i användningen av egenmonitorering det kopplar bland annat till:

  • Medicin: de medicinska vinsterna är oklara; ej evidensbaserat; inte patientsäkert
  • Teknik: misstro mot digitala lösningar som inte är integrerade i befintliga system; oro för en informationsvåg
  • Organisation: ansvaret för patienten oklart, saknas kapacitet, tröghet i att ändra roller och relationer i organisationen, oklart ägarskap av systemet egenmonitorering- tekniken, vårdprocessägaren och medicinskt innehåll, oklara mandat och beslutsvägar
  • Ekonomi: olika organisatoriska system försvårar användning t.ex. ersättningssystem som premierar fysiska möten, oklart om investeringen ”betalar sig”, olika plånböcker för investering och vinst
  • Utvecklingsarbete: historik med andra misslyckade satsningar och svårigheter att skala upp piloter som inte är designade för skalfördelar

En bred samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan förmera och fokusera resurser. Samverkan inom området egenmonitorering skapar förutsättningar för att aktörernas kortsiktiga och långsiktiga behov ska uppfyllas. Framgångsrik samverkan i ett bredare ekosystem kan underlättas av en intermediär aktör som ombesörjer att allas behov, kunskap och resurser tas tillvara på lika villkor och som säkrar att arbetet styrs mot gemensamma mål.

På seminariet presenteras en ny genomlysning av egenmonitoreringen utveckling på cancerområdet. Rapporten är framtagen i samverkan mellan Nätverket mot cancer; Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland och
Region Kronoberg; Linköpings universitet; Swedish medtech och Lif; Abbvie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb och Janssen. Processen inleddes våren 2022 och avslutades våren 2023. Arbetet har samordnats av Tamro.Topic

Patient Generated Health Data

Language

Swedish

Seminar type

Live broadcast

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians

Keyword

Management
Follow-up/Report of current status

Conference

Vitalis

Lecturers

Elin Fernholm Lecturer

AstraZeneca

Göran Henriks Lecturer

Senior rådgivare Hälso- och sjukvårdsfrågor
Region Jönköpings län

Margareta Haag Lecturer

Nätverket mot cancer

Profile image for Helena Conning

Helena Conning Moderator

Patientföreträdare
Care of Conning