Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Intagnas rätt till frihet – utmaningar vid utslussning

Intagnas rätt till frihet – utmaningar vid utslussning Har passerat

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30 4

Utställare: Civil Rights Defenders

Föreläsare: Malin Bergman, Åsa Frodlund, Åsa Wallengren

Ingen person ska vara frihetsberövad längre än nödvändigt. Detta är en utmaning då det många gånger är flera olika myndigheter, lagar, regelverk som styr och det är inte ovanligt att individerna har en komplex problembild. Det ställer krav på samverkan och tidig planering mellan alla inblandade parter.


Inom Rättspsykiatrin finns det en uppenbar risk att personer som bedöms vara utskrivningsklara fortsatt vårdas i slutenvården på grund av brist på bostad och adekvat stöd, vilket också beskrivs i Årsrapporten 2018 för det Nationella Kvalitetsregistret Rättspsykiatrisk Vård, Rättspsyk. Ytterligare ett exempel lyfts fram i en undersökning genomförd av Socialstyrelsen om vård och unga i HVB-hem, som visar att andelen barn och unga med en mer komplex problembild har ökat markant. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn och de rapporterar även att det de senaste åren har skett en påtaglig ökning av antalet barn med autism som tvångsvårdas. Det finns även här en risk att personer vårdas med tvång längre tid än nödvändigt i om det brister samverkan och samordning av insatser mellan inblandade parter. Rapporterna visar att det finns både strukturella och organisatoriska hinder som riskerar att leda till inskränkningar av personens rätt till frihet


Civil Rights Defenders – Annika Åkerberg och Adrian Forsgren

SiS – Åsa Frodlund, Malin Bergman, Åsa Wallengren

SKR – Mikael Malm och Zophia Mellgren

Rättspsykiatrisk förening - Per-Axel Karlsson

Enskilda individer inom tvångsvården

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Tjänstepersoner vid kommun
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Microsoft Teams - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Malin Bergman Föreläsare

Statens institutionsstyrelse

Utredare

Åsa Frodlund Föreläsare

Statens institutionsstyrelse

Utredare

Åsa Wallengren Föreläsare

Statens institutionsstyrelse

Projektledare