Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Invigning

Torsdag 08:45 - 09:30
Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information kommer...

Hemlöshet och metoder

Karin Timm Östlund, Pernilla parding
Torsdag 10:00 - 11:00
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner

I Sverige finns 10 Stadsmissionen som alla arbetar med hemlöshet. Vi tar fram en hemlöshetsrapport varje år och har metoder för att arbeta för att människor ska få bostad ex Bostad först.Seminariet tar upp stadsmissionerna syn på hemlöshet och metoder för att minska hemlösheten så människor får egna bostäder.
I november 2020 kommer Sveriges stadsmissioner med en ny hemlöshetsrapport för Sverige. Rapporten kommer presenteras.Vi diskuterar just nu hur vi ska göra upplägget för semiaret, vilka som ska vara med osv. Vi vill lyfta bostad som mänsklig rättighet och vad som behövs för att fler ska få tillgång till bostad. Ett alternativ är att visa med story telling kring olika målgrupper för att belysa flera dimensioner av hemlöshet. Vi inom Sverigs 10 Stadsmissioner fort sätter med arbetet för seminariet.

Human rights and safety – starting from where you live: Examples from, and links between, Sweden and Eastern Europe

Torsdag 10:00 - 11:00
Forum Syd, Fryshuset, RFSL, Nordic Ukraine Forum, Utrikespolitiska förbundet

This session is focused on how the political reaction to the COVID-19 pandemic has affected the physical health and economic situation differently depending on where and how you live, with linkages to rural or urban areas, class and age in the Eastern Partnership region (Moldova, Ukraine, Belarus, Georgia, Azerbaijan and Armenia). The session also aims to emphasis youth and how they face long-term consequences in terms of closed schools and high unemployment rate and connect to how the outcome of this situation affect segregation in the societies.

Hur kan kommuner och regioner stärka språk och kultur för nationella minoriteter?

Kirsi Lagerdahl, Viktoria Björklund, Björn Kullander
Torsdag 10:00 - 11:00
Sveriges Kommuner och Regioner

Kommuner och regioner har ett stort ansvar i genomförandet av Sveriges nationella minoritetspolitik. Under seminariet går vi igenom vad det innebär utifrån ett människorättsperspektiv och tar del av lärande exempel. I Luleå har barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med de nationella minoriteterna, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt, processat fram vision och strategier för att stärka språk och kultur i förskola och skola.

Utbildning och samhällsbyggande är avgörande delar av mänskliga rättigheter och arbetet med hållbar utveckling. Skolmiljön kan förbättras för att värna tryggheten hos eleverna, med och utan funktionsnedsättning. Vi vill visa hur skolor kan effektivisera trygghetsarbetet genom att utgå från elevernas mångfald och involvera eleverna själva i arbetet.

100

Urfolkens roll i klimatkampen

Alex Brekke
Torsdag 10:00 - 11:00
Amazon Watch Sverige

Detta seminarie kommer att beskriva de problem och utmaningar urfolken i Amazonas står inför, och även förklara hur urfolken besitter kunskaper och lösningar för att bekämpa klimatförändringarna. Urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter är också en kamp i att försvara Amazonas från industriell exploatering. Seminariet kommer även att titta på exempel utanför Amazonas där urfolk har kämpat för sina rättigheter som t ex i Nordamerika och Sverige. Grunden i denna kamp urfolken för är rätten till den plats de bor på, platser som tillhört dem historiskt sett mycket längre än länderna de befinner sig i har existerat. Problem urfolken kämpar mot är bland annat systematisk och institutionell rasism, kolonialisering, kulturellt och historiskt folkmord samt brott mot deras mänskliga rättigheter. Urfolken utger bara några få procent av mänskligheten men de skyddar 80 % av vår planets biologiska månfald. Genom att stödja urfolken skyddar vi naturen.

Allas rätt att delta i kulturlivet – i hela Uppsala län

Johannes Ehnsmyr, Mireya Monserrat, Åsa Norling, Eva Olsson
Torsdag 11:30 - 12:30
Region Uppsala

Att delta i samhällets kulturliv är en mänsklig rättighet. Konst och kultur bidrar till att skapa ett demokratiskt samhälle genom att utgöra mötesplats för olika perspektiv, utmana invanda föreställningar och lyfta fram nya möjligheter på kreativa vis. Men vad innebär denna rättighet, beroende på var du bor i Uppsala län? Region Uppsala lyfter i detta seminarium fram olika perspektiv, utmaningar och goda exempel.

Barnets rättigheter: Hur påverkar dagens regionala skillnader barns liv?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Åsa Ekman, sakkunnig barnkonventionen
Torsdag 11:30 - 12:30
Bris

I Barnkonventionen, som nu har nu varit svensk lag i nästan ett år, fastslås att alla barn har samma rättigheter. Men trots detta finns skillnader gällande tillgången till dessa rättigheter och hur kommuner lever upp till barnkonventionen, beroende på var i landet barnet bor. Hur ser dessa skillnader ut? Hör Bris berätta utifrån sin senaste årsrapport ”Hållbara liv – om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar” och resultaten från den barnrättsenkät som Bris under hösten genomför runt om i Sveriges kommuner. Du får också ta del av exempel på hur kommuner kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

100

Bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden

Johan Ekblad, Marian Wydow, Mujo Halilovic
Torsdag 11:30 - 12:30
Malmö mot Diskriminering

Hur kan vi synliggöra och minska romers utsatthet på bostadsmarknaden? Hur kan vi förändra den här situationen på inte minst diskursiv och strukturell nivå?  Malmö mot Diskriminering och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad har båda under lång tid på olika sätt och många gånger tillsammans arbetat med frågan bostadsdiskriminering och romers utsatthet på bostadsmarknaden. I vårt gemensamma seminarium lyfter vi det vi ser, hur vi har arbetat med frågan och inte minst hur viktigt det har varit för våra respektive verksamheter att ha stöd av varandra och möjligheterna som skapas av det samarbetet.

Land rights – what is the responsibility of investors?

Torsdag 11:30 - 12:30
Forum Syd, Swedwatch, Naturskyddsföreningen

Investments in large scale commercial agriculture often mean that people already living in poverty lose their land. Human rights are violated, the environment is destroyed and small holders cannot sustain themselves anymore. In many countries women are particularly affected. How can small holders’ right to their land be ensured? What is the responsibility of investors? An invited guest from Liberia discusses with investors and decision makers.

Respekt för funktionsrätt?

Torsdag 11:30 - 12:30
Funktionsrätt Sverige

Den 3 december är den internationella dagen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samma dag förra året lanserades civilsamhällets granskning av rättigheterna. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer står bakom visar bland annat att din bostadsort kan vara avgörande för om du får dina rättigheter tillgodosedda. Tillsammans med experter och rättighetsbärare berättar vi om vad som behöver förändras.

Trygghetsfrågan leder ofta till en problematisering av framförallt ungdomar i grupp. Både platsen vi bor på och hur vi bor kan bidra till vår känsla av trygghet. Vad är trygghet för ungdomar i svenska förorter? Vilka element bidrar till otrygghet? Hur kan ungdomar tillsammans med lokala myndigheter skapa trygga områden?Vi vill arrangera ett möte mellan lokalpolis, tjänstemän och politiker som utfrågas av ungdomar från vår verksamhet i Rinkeby. Panelens huvudmål och syfte är att trygghetsfrågan inte ska ägas av den äldre målgruppen endast.

Platsen där
barn lever och bor på är en viktig faktor för deras hälsa och möjligheter till
utveckling. I seminariet får vi ta del av exempel på hur barnhälsovården
tillsammans med lokalsamhället kan jobba för att nå ut brett och anpassa sina
insatser utifrån behoven som finns lokalt. Seminariet tar också upp barnkonsekvensanalys
och frågan om hur barnkonventionen som lag kan stärka samverkan och barnets
rätt till likvärdig hälsa och vård. 

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Elena Namli, Sofia Näsström
Torsdag 13:30 - 14:30
Uppsala universitet

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa.

100

Därför är hemlöshet vanligt bland personer med psykisk ohälsa

Anna Langseth, Marika Sellgren, Politiker, Ulrika Fritz
Torsdag 13:30 - 14:30
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

När en person med långvarig psykisk ohälsa hamnar i en djup kris behöver hon ofta utökade insatser i hemmet. Men idag ger psykiatrin och socialpsykiatrin ofta för lite stöd. Det leder till att vräkningar är vanligare för personer med psykisk ohälsa än andra. Glappet för att kvala in till ett boende med särskilt stöd 24 timmar om dygnet är ofta för stort. Människor hamnar mellan stolarna och blir hemlösa.

100

I utrikesdeklarationen 2020 slog utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män­niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor. Det gäller både här hemma och i andra länder. Ingen ska behöva se sig oroligt över axeln på väg hem från skolan eller arbetet.” Trots detta så hör vi på Myndigheten för stöd till trossamfund inte sällan att man kan känna sig otrygg som medlem i ett trossamfund i Sverige. 

Kan insatser mot segregerade bostadsområden leda till diskriminering?

Anna Ericsson , Christina Jönsson, Roger Andersson
Torsdag 13:30 - 14:30
Diskrimineringsombudsmannen

När kan det uppstå problem? Vad måste bostadsbolag och
hyresvärdar uppmärksamma i sitt arbete? Vi belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation
och diskriminering. Vi inleder med en kort närhistorisk betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden. Presentationerna avslutas med ett framåtblickande panelsamtal.

På flykt i sitt eget land

Torsdag 13:30 - 14:30
Internationella Kvinnoförbundet för Fred and Frihet

Konflikt och inbördeskrig påverkar ofta människor inom landet olika, med hänsyn till geografiskt område, minoritetstillhörighet, makt och pengar och kön. Det leder ofta till stora strömmar av internflyktingar. Diana Salcedo, IKFF Colombia, och Guy Feugap, IKFF Kamerun, diskuterar internflyktingar med fokus på mänsklig säkerhet, krympande demokratiskt utrymme, rättigheter, identitet och vägen till hållbar fred. Diskussionen tar avstamp i deras feministiska fredsarbete, med aktuella analyser och exempel från rådande situation i Colombia respektive Kamerun.

Samiska marker och geografisk diskriminering

Peter Johansson , Anders Rimpi, Anneli Jonsson , Katarina Pirak Sikku , Lena Maria Nilsson
Torsdag 13:30 - 14:30
Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Dagens nyliberala syn på urfolks marker hotar hela kulturers existens. Panelen har fokus på urfolk, särskilt samer, och ställer frågor som: Vad är boende? Hur relaterar boende till upplevelser och kulturella föreställningar om samhörighet med mark, djur, natur och tidigare generationer? Hur har urfolks rättigheter tillgodosetts eller inte historiskt och idag? Hur blir det när en stark koppling mellan folk och marker bryts?

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

, Sofia Oreland, Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala
Torsdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Utifrån erfarenheterna av det Uppsalabaserade projektet Emmaus visar vi på hur samhällsaktörer kan samverka på ett nytt sätt för att öka en utsatt målgrupps sociala hållbarhet och tillgång till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om behovet av en lokalpolitisk diskussion om ansvar för denna mycket utsatta målgrupp som saknar flera grundläggande mänskliga rättigheter. Vi jämför också projektets upplägg med erfarenheter från andra kommuner.