Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i februari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar och miniseminarier krävs ingen biljett men en registrering. Registreringen till de kostnadsfria ytorna öppnar i samband med att arrangemanget drar igång den 19 april. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Invigning

Måndag 10:00 - 12:00
Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information kommer...

Avbrutna jordbruksprojekt – hur påverkas människorna som bor där?

Linda Engström
Måndag 13:00 - 13:30
Expertgruppen för biståndsanalys

Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanligt inom bistånd till Afrika. Linda Engström har undersökt konsekvenserna för människor på platser där projekt utlovats men aldrig förverkligats, med hjälp av en fallstudie från ett sockerplantage i Tanzania.

Barnhälsovården och lokalsamhället - tillsammans för barns rätt till hälsa och utveckling

Måndag 13:00 - 14:00
Sveriges Kommuner och Regioner

Platsen där
barn lever och bor på är en viktig faktor för deras hälsa och möjligheter till
utveckling. I seminariet får vi ta del av exempel på hur barnhälsovården
tillsammans med lokalsamhället kan jobba för att nå ut brett och anpassa sina
insatser utifrån behoven som finns lokalt. Seminariet tar också upp barnkonsekvensanalys
och frågan om hur barnkonventionen som lag kan stärka samverkan och barnets
rätt till likvärdig hälsa och vård. 

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Elena Namli, Sofia Näsström
Måndag 13:00 - 14:00
Uppsala universitet

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa. Seminariet modereras av Johanna Romare.

Får vi också finnas här? Om hot och hat mot religiösa minoriteter och möjligheten att utöva sin religionsfrihet i Sverige – var man än bor

Måndag 13:00 - 14:00
Myndigheten för stöd till trossamfund

I utrikesdeklarationen 2020 slog utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män­niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor. Det gäller både här hemma och i andra länder. Ingen ska behöva se sig oroligt över axeln på väg hem från skolan eller arbetet.” Trots detta så hör vi på Myndigheten för stöd till trossamfund inte sällan att man kan känna sig otrygg som medlem i ett trossamfund i Sverige. 

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Christina Jönsson, Mats Hammarstedt , Anna Ericsson
Måndag 13:00 - 14:00
Diskrimineringsombudsmannen

När kan det uppstå problem? Vad måste bostadsbolag och hyresvärdar uppmärksamma i sitt arbete? Och vilka åtgärder leder egentligen till minskad segregation?

På flykt i sitt eget land

Måndag 13:00 - 14:00
Internationella Kvinnoförbundet för Fred and Frihet

Konflikt och inbördeskrig påverkar ofta människor inom landet olika, med hänsyn till geografiskt område, minoritetstillhörighet, makt och pengar och kön. Det leder ofta till stora strömmar av internflyktingar. Diana Salcedo, IKFF Colombia, och Guy Feugap, IKFF Kamerun, diskuterar internflyktingar med fokus på mänsklig säkerhet, krympande demokratiskt utrymme, rättigheter, identitet och vägen till hållbar fred. Diskussionen tar avstamp i deras feministiska fredsarbete, med aktuella analyser och exempel från rådande situation i Colombia respektive Kamerun.

Samiska marker och geografisk diskriminering

Peter Johansson , Anders Rimpi, Anneli Jonsson , Katarina Pirak Sikku , Lena Maria Nilsson
Måndag 13:00 - 14:00
Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Dagens nyliberala syn på urfolks marker hotar hela kulturers existens. Panelen har fokus på urfolk, särskilt samer, och ställer frågor som: Vad är boende? Hur relaterar boende till upplevelser och kulturella föreställningar om samhörighet med mark, djur, natur och tidigare generationer? Hur har urfolks rättigheter tillgodosetts eller inte historiskt och idag? Hur blir det när en stark koppling mellan folk och marker bryts?

Vilken framtid har funktionsrättsfrågor och etiska värden där du bor?

Svenska kyrkan, Mikael Klein, Christina Heilborn, Jenny Ehnberg, Jonas Franksson, Malin Ekman Aldén, Maria Persdotter , Ola Linder
Måndag 13:00 - 13:30
Svenska kyrkan

Vi är alla beroende av att det finns någon som skyddar oss människor när vi är som allra svagast. Corona-pandemin har påverkat alla samhällsgrupper men förutsättningarna och motståndskraft att hantera krisen har sett olika ut. Ett demokratiskt samhälle bygger på respekt och delaktighet där man kan är trygg där man bor och att man får den vård och omsorg man behöver också vid extraordinära händelser som vid en pandemi.För den som är särskilt sårbar på grund av en funktionsnedsättning och dess familj finns en oro hur man försvarar människovärdet och vilka etiska principer som skall råda under en pandemi. Inte minst när det gäller boende och vårdinsatser.Under pandemin har etiska överväganden och hur grundläggande mänskliga värden genomsyrat vård och boende för de mest sårbara i vårt samhälle väckt många frågor. Inte minst hur vi kan säkerställa att människovärdesprincipen ledsagar kommuners och regioners agerande och beslut i framtiden.Regionernas olika tillämpningar av Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden har väckt oro. Är mänskliga rättigheter och etiska värden ett postnummerlotteri vid en pandemi?Vilka lärdomar tar vi med oss av pandemins påverkan på olika rättighetsbärares liv och vilka etiska värden och principer skall gälla?

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

, Alexandra Valdez, Oscar Barajas, Elsa Hellqvist
Måndag 14:30 - 15:30
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band. Utifrån ett systemkritiskt perspektiv vill vi öppna för ett samtal om dagens utvecklingsparadigm och hur det bidrar till att minska utrymmet för civilsamhället, inte bara i Latinamerika utan globalt.   

För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?


Måndag 14:30 - 15:30
SOBOPOL-forskargruppen


För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?
Hur vi bor i Sverige idag har i stor utsträckning påverkats av bostadspolitikens utformning under en längre period. Den moderna svenska bostadspolitiken som utarbetades från 1940-talet och framåt kom att präglas av ideal om generella lösningar på bostadsmarknaden, snarare än selektiva och riktade enbart  till de allra mest behövande. 
Idag står den svenska bostadspolitiken återigen vid ett vägskäl. Boendesegregation, trångboddhet och osäkert boende samt en växande ojämlikhet mellan dem som hyr och dem äger sitt boende eller vilka som bor trångt och osäkert, har under de senaste decennierna kommit att sätta en tydlig prägel på den svenska bostadsmarknaden. Det råder dessutom oenighet om vad som bör göras, men de flesta verkar hålla med om att något måste ske.
Eftersom Sverige återigen genomgår en bostadskris, och vi vet att stora bostadspolitiska förändringar alltid följt på perioder av bostadskris, bör ingen bli förvånad om det igen blir stora förändringar i politiken under de kommande åren. Men vilken väg ska vi välja?

Föräldraskap - en fråga om var du bor och hur ditt barn har tillkommit

RFSU, Anna Nordqvist, Emmi Kjälled, Hanin Shakrah
Måndag 14:30 - 15:30
RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Dagens lagstiftning på det familjepolitiska området skapar svårigheter för många familjer som faller utanför normen. I föräldrabalken finns specialparagrafer för personer som har ändrat juridiskt kön, och när samkönade par med barn flyttar mellan olika länder kan det innebära att den ena föräldern förlorar sitt juridiska föräldraskap.  Här belyser vi problemen och ger förslag till förbättringar. 

Intagnas rätt till frihet – brist på bostad och adekvat stöd utmaningar vid utslussning

Måndag 14:30 - 15:30
Civil Rights Defenders

För personer som vårdas på landets tvångsvårdsinstitutioner är det viktigt att beakta de mänskliga rättigheterna så ingen hålls frihetsberövad om det inte är absolut nödvändigt. I detta seminarium diskuteras orsak, utmaningar och konsekvensen av att intagna inte kan lämna institutioner samt vilka åtgärder som behöver tas och hur vi tillsammans kan verka för en förbättrad möjlighet för intagna att bo och leva ett liv i frihet.

Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld

Malin Rekke, Sara Liljegren
Måndag 14:30 - 15:00
Sveriges Stadsmissioner och Bris

Sverige sägs ofta vara ett av de bästa länder för barn att växa upp i och har varit pionjärer i arbetet för att skydda barn från våld. Ändå osynliggörs barns behov och rättigheter när de flyr till skyddat boende, trots att barnkonventionen nu blivit lag. Vad händer när ett barn som upplevt våld får skydd och hur påverkar det barnets liv? I rapporten Min tur att berätta har Sveriges Stadsmissioner och Bris pratat med barn som upplevt våld och som vistats i ett eller flera skyddade boenden.

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Måndag 14:30 - 15:30
Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Frågan om mångfald förenar folkbildningspolitiken och kulturpolitiken. De gemensamma ambitionerna handlar om allas tillgång till kultur och kulturell delaktighet och om ett mångfaldigt utbud. Men vilken betydelse har folkbildningen – Sveriges största kulturarena - för mångfalden inom kulturområdet?

Stökig förort och avfolkad landsbygd – hur påverkas vi av mediernas berättelser?

Karin Backvall, Lotta Svensson, Representant från Delegationen mot segregation, Anna Malmström, Filippa Rosenberg, Medverkan från Gottsunda fritidsgård, Pontus Gunnarsson
Måndag 14:30 - 15:30
Uppsala kommun

I media används ofta ett tillspetsat språk om en avvecklande landsbygd och en våldsam förort. Båda platser konstrueras, som oattraktiva och utan framtidstro. Platserna stigmatiseras och boende framställs antingen som offer eller skapare av problem. Hur påverkas platserna av medias rapportering och allmänhetens bild? Vad gör stigmatiseringen med människorna som bor där? Hur påverkar viljan att bo kvar och engagera sig för platsens utveckling?

Where you live and who you are determines climate crisis effect

Christian Dymén, Francesca de Gasparis , Magnus Ek, Mattias Söderberg , Nathalie Töpperwien Blom, Anna Enarsson, Margareta Koltai, Maria Löfgren Gernes
Måndag 14:30 - 15:30
Act Svenska kyrkan

People most vulnerable to the effects of climate change and extreme weather are those living in housing areas that are not disaster proof and without early warning systems. Factors, such as gender, age and disability determine how exposed an individual is to the effects of disasters. Why and what can be done? Welcome to a discussion hosted by ACT Church of Sweden on the right to safe housing and life in dignity when climate disasters strike. 

Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

Mänskliga Rättighetsdagarna, Per Bolund
Måndag 16:00 - 17:00
Delmos och Mänskliga Rättighetsdagarna

Rätten till bostad innebär mer än enbart tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Men bostad som en rättighet nämns idag alltför sällan när byggande och bostadspolitik diskuteras. Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden.  Hur kan dagens bostadspolitik reformeras så att allas grundläggande rättigheter i högre grad respekteras? Vem är ansvarig? Är  social bostadspolitik vägen dit? För närvarande arbetar bostadsminister Per Bolund fram en ny politik inom området och regeringen har tillsatt en kommission på ämnet. Vad innehåller den och vilka politiska åtgärder behövs för att alla ska kunna ta del av en bra bostad?

Ett annat centrum - rätten till kultur i ett avlångt land

David Oest, Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert
Tisdag 09:00 - 10:00
Sensus studieförbund

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig
rättighet, men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor.
Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i
hela landet?

Hemlöshet och metoder

Karin Timm Östlund, Pernilla parding
Tisdag 09:00 - 10:00
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner

I Sverige finns 10 Stadsmissionen som alla arbetar med hemlöshet. Vi tar fram en hemlöshetsrapport varje år och har metoder för att arbeta för att människor ska få bostad ex Bostad först.Seminariet tar upp stadsmissionerna syn på hemlöshet och metoder för att minska hemlösheten så människor får egna bostäder.
I november 2020 kommer Sveriges stadsmissioner med en ny hemlöshetsrapport för Sverige. Rapporten kommer presenteras.Vi diskuterar just nu hur vi ska göra upplägget för semiaret, vilka som ska vara med osv. Vi vill lyfta bostad som mänsklig rättighet och vad som behövs för att fler ska få tillgång till bostad. Ett alternativ är att visa med story telling kring olika målgrupper för att belysa flera dimensioner av hemlöshet. Vi inom Sverigs 10 Stadsmissioner fort sätter med arbetet för seminariet.