Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Måndag 19 april 2021 13:00 - 13:30

Utställare: Svenska kyrkan

Moderator: Mikael Klein
Paneldeltagare: Christina Heilborn, Jenny Ehnberg, Jonas Franksson, Malin Ekman Aldén, Maria Persdotter , Ola Linder

Vi är alla beroende av att det finns någon som skyddar oss människor när vi är som allra svagast. Corona-pandemin har påverkat alla samhällsgrupper men förutsättningarna och motståndskraft att hantera krisen har sett olika ut. Ett demokratiskt samhälle bygger på respekt och delaktighet där man kan är trygg där man bor och att man får den vård och omsorg man behöver också vid extraordinära händelser som vid en pandemi.

För den som är särskilt sårbar på grund av en funktionsnedsättning och dess familj finns en oro hur man försvarar människovärdet och vilka etiska principer som skall råda under en pandemi. Inte minst när det gäller boende och vårdinsatser.

Under pandemin har etiska överväganden och hur grundläggande mänskliga värden genomsyrat vård och boende för de mest sårbara i vårt samhälle väckt många frågor. Inte minst hur vi kan säkerställa att människovärdesprincipen ledsagar kommuners och regioners agerande och beslut i framtiden.

Regionernas olika tillämpningar av Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden har väckt oro. Är mänskliga rättigheter och etiska värden ett postnummerlotteri vid en pandemi?

Vilka lärdomar tar vi med oss av pandemins påverkan på olika rättighetsbärares liv och vilka etiska värden och principer skall gälla?

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid region, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Mikael Klein Moderator

Intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige

Christina Heilborn Paneldeltagare

Förbundssekreterare för Riksförbundet FUB

Jenny Ehnberg Paneldeltagare

Forskare vid svenska kyrkans forskningsenhet och präst.

Jonas Franksson Paneldeltagare

Ordförande STIL

Malin Ekman Aldén Paneldeltagare

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Maria Persdotter Paneldeltagare

Ordförande RBU

Ola Linder Paneldeltagare

Jurist och MR-specialist, Independent living