Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 16. Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige?

16. Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 13:00 - 14:00 Handskmakaren

Moderator: Johanna Westeson
Paneldeltagare: Annette Löf, Brittis Edman, Matti BlindBerg, Sara-Elvira Kuhmunen

En av de grupper som drabbas mest direkt av klimatförändringarna i dag i Sverige är urfolket samerna. Renskötande samer, liksom samer som ägnar sig åt jakt, fiske och andra traditionella näringar, vittnar om att den globala uppvärmningen både försvårar livsvillkoren och gör dessa mer oförutsägbara. Eftersom de traditionella näringarna, och livet i samklang med naturen på de traditionella markerna, är så intimt förknippade med den samiska kulturen finns stor oro för att kulturen och den samiska identiteten inte ska överleva i ett drastiskt uppvärmt klimat. Samtidigt påverkas samer i hög grad av de insatser som görs som en del av den gröna omställningen på traditionell samisk mark. När markerna hotas av vindkraft, gruvor och skogsskövling ökar lokala konflikter – vilket leder till hat och hot mot urfolkens representanter.

Urfolksrätten, med dess starka fokus på att urfolk har rätt till konsultation och samtycke, kan ge nycklar till hur en långsiktigt hållbar och rättvisebaserad klimatomställning kan se ut. Men urfolksrätten har en traditionellt svag ställning i Sverige. Hur kan vi ändra på detta? Vad måste till för att omställningen i Sverige sker med, och inte mot, urfolket samerna?

Arrangör(er)

Amnesty International Sverige

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Minoriteter

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Johanna Westeson Moderator

Folkrättsjurist och tidigare policyrådgivare i frågor som rör samers rättigheter och klimaträttvisa på Amnesty

Annette Löf Paneldeltagare

Dr i statsvetenskap och forskare i miljökommunikation vid SLU samt Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute. Annette forskar bland annat kring skärningspunkterna mellan klimatanpassning, urfolksrättigheter samt förvaltning och konflikter kring mark- och naturresursanvändning i Sápmi.

Brittis Edman Paneldeltagare

Institutet för mänskliga rättigheter

Utredare vid MR-institutet och fokalpunkt för samers rättigheter och klimat

Matti BlindBerg Paneldeltagare

Förbundsordförande Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund

Sara-Elvira Kuhmunen Paneldeltagare

Förbundsordförande Sáminuorra