Header image for Vitalis 2022
Profile image for Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala

Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala Passed

Wednesday May 18, 2022 09:30 - 10:00 A6

Lecturers: Annica Abrahamsson, Pia Leierdahl

Track: Införande / förändringsledning

Äldre med komplexa behov är en målgrupp med stort behov av vård och omsorg som hälso- och sjukvårdssystemet kommer att få svårt att klara av i framtiden. Systemet behöver därför ställas om i syfte att bättre tillmötesgå de utmaningar och behov som förväntas och få ett bättre omhändertagande av målgruppen. Projektet med äldremottagningar syftar till att identifiera individer som är 75 år eller äldre med risk för stora vårdbehov och utveckla ett riktat arbetssätt som kan bidra till bättre liv och hälsa för målgruppen samt minska kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Under 2021-2022 testas äldremottagningar på 17 vårdcentraler i Region Uppsala och målet är att påbörja bredinförandet på samtliga vårdcentraler i slutet av 2022.

Införandet är helt digitalt fram tills nu. Vi har haft digitala nätverksträffar för äldremottagningar men även samlat information i nyhetsbrev samt haft handledning i from av öppna forum varje vecka. 

Vi arbetar även mycket med utdata från vårt journalsystem. Med hjälp av utdata hoppas vi kunna identifiera äldre med komplexa behov samt att verktyget ska vara ett stöd i arbetet. Vi är även på gång att skapa en rapport för att kontinuerligt kunna följa det arbete som görs på vårdcentralen.

Det vi redan idag kan se är patienter som efter besöket på äldremottagningar är mycket nöjda med de besök de får samt den hjälp de får vid besöket. 

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering

Lecturers

Profile image for Annica Abrahamsson

Annica Abrahamsson Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Nära vård och hälsa primärvård Region Uppsala

Hej!
Jag heter Annica Abrahamsson och arbetar som verksamhetsutvecklare för primärvård i Region Uppsala. I min roll arbetar jag till stor del med två områden:
- Pilotprojektet äldremottagningar som är en del i omställningen till Effektiv och Nära vård. Min kollega Pia Leierdahl och jag kommer under konferensen att berätta om vårt digitala arbetssätt som vi tillämpat under projekttiden.
- Väntetider i vården som innefattar vårdgaranti och tillgänglighetsfrågor i primärvården.

Jag ser med förväntan framemot Vitalis som jag tror både kommer ge inspiration men också möjlighet till att nätverka med likasinnade deltagare.

Profile image for Pia Leierdahl

Pia Leierdahl Lecturer

Projektledare Äldremottagningar i Region Uppsala
Region Uppsala

Jag började mitt arbete inom vården som sjuksköterska 1998 och vidareutbildade mig senare till distriktssköterska. De är nu nästan 10 år sedan jag arbetade kliniskt. Jag började istället att arbeta med vårdsystem och support vilket senare ledde mig in på arbetet som projektledare. Som projektledare har jag arbetat med införande av vårdsystem, uppdatering av vårdsystem och digitalisering av verksamheten. Jag har även arbetat på ett företag som har vårdsystem och arbetade där som teknisk projektledare med kopplingar mellan systemen.
Sedan hösten 2020 arbetar jag på hälso- och sjukvårdsavdelningen i Region Uppsala som utredare och projektledare. Här projektleder jag arbetet som benämns "Bättre omhändertagande av äldre med komplexa behov" som mynnar ut i införandet av äldremottagningar på vårdcentral. Ett mycket roligt och viktigt projekt då vi behöver bli bättre på att ta hand om äldre personer.