Header image for Vitalis 2022
Profile image for Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt Passed

Wednesday May 18, 2022 11:30 - 12:00 F3

Lecturers: Anne-Charlotte Hansson , Irene Svenningsson, Sarah Samuelson

Närhälsan Färgelanda vårdcentral startade 2019 upp testbädd i primärvård med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.  Utgångspunkten för detta arbete var den utmaning som hälso- och sjukvården står inför beroende på demografiska förändringar med en åldrande befolkning samt en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar.  Denna utmaning kräver nytänkande i arbetssätt och att nya tjänster och produkter tas i användning. Primärvården är basen i vården och ingången i vårdsystemet och för att kunna möta de ökande kraven krävs omställning i arbetssätt och att personalens kunnande och kreativitet tas till vara.

Testning av nya produkter och innovationer har inte varit ett prioriterat områden inom primärvården utan fokus har varit produktivitet, tillgänglighet och en ekonomi i balans.  Genom att bygga en testbädd som utgår från primärvårdens behov skapas möjlighet att pröva nya produkter och tjänster som utvecklas vidare av personal och patienter/invånare. Vid uppstart av projektet fanns begränsad erfarenhet av testbädd i primärvård både regionalt och nationellt.

Detta pilotprojekt görs i samverkan med Högskolan Väst och finansieras med Interregionala medel från EU. Genom samverkan med Högskolan Väst ges möjlighet  vetenskapligt utvärdera nya arbetssätt och produkter.

Projektet har pågått i snart tre år och under dessa år har nya erfarenheter skapats. Samarbete har initierats bland annat med regionens Innovationsplattform avseende exempelvis IT och juridik.  Samverkan har startats med ett antal företag som har behov av att pröva produkter och tjänster i primärvårdsmiljö. I testbädden har utvecklats ett tydligt och transparant arbetssätt när företagsförfrågningar inkommer. Erfarenheterna visar att det behöver finnas en tydlig väg för företag som önskar testa produkter och tjänster och där riskvärdering avseende patientsäkerhet är en viktig del. För att få en hållbar testbädd är involvering av personalen viktig samt stöd från politik och ledning.

Language

Svenska

Topic

Hälsotjänster

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning

Lecturers

Anne-Charlotte Hansson Lecturer

Psykoterapeut

Profile image for Irene Svenningsson

Irene Svenningsson Lecturer

Docent, Foustrateg
Västra Götalandsregionen

Foustrateg och projektledare

Profile image for Sarah Samuelson

Sarah Samuelson Lecturer

distriktssköterska doktorand
Närhälsan Färgelanda Vårdcentral

Distriktssköterska och tredjeparts doktorand inom arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst.