Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Hälsa som strategi i Uppsala län

Helen Askebro, Åsa Himmelsköld
Onsdag 09:00 - 10:00
Region Uppsala

I Uppsala län pågår ett omställningsarbete ”Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030”. Detta för att få ett hälsosystem som är likvärdigt för länets invånare och långsiktigt hållbart utifrån målen om hälsa och minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Region Uppsala genomför nu tillsammans med Uppsala- och Tierps kommun en pilotstudie för att ta fram ett arbetssätt för att genomföra hälsofrämjande insatser för länets invånare.    

Livet i en LSS-bostad

flera, se kort beskrivning, Michael Jestin, ombudsman HSO Uppsala, Bengt Eliasson, riksdagspolitiker (L), Eva Borgström, ombudsman riksförbundet FUB, Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och aspergerförbundet
Onsdag 09:00 - 10:00
Autism- och aspergerföreningen Uppsala län, FUB Uppsala, Kulturparken Uppsala, Studiefrämjandet Uppsala

20 minuter. Personer som bor i en gruppbostad enligt LSS, beskriver i korta scener och med korta berättelser ur sitt liv hur det är att bo där. De visar exempel på de begränsningar i frihet och självständighet, som råder. Det handlar om            personaltäthet, personalkompetens, ledsagare, kontaktperson som allt kan kopplas till hur ekonomin fördelas i kommunerna.  
40 minuter. Därefter följer en paneldebatt med politiker och tjänstepersoner

Rehabilitering för torterade – en rättighet i praktiken?

Niklas Möller
Onsdag 09:00 - 10:00
Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset anordnar ett seminarium för att uppmärksamma rätten till rehabilitering för tortyröverlevare. Tillsammans med myndigheter lyfts behovet av rehabilitering och utmaningen i att denna rättighet idag inte säkerställs överallt i Sverige utan är beroende av var man bor, ens rättsliga status i Sverige etc. Seminariet varvar beskrivning av Röda Korsets verksamhet med diskussion och frågor.

Vad kan leda till diskriminering när hyresvärdar förmedlar bostäder?

Anna Ericsson, Christina Jönsson, Karin Backvall , Martin Grander
Onsdag 09:00 - 10:00
Diskrimineringsombudsmannen

Trots att det är förbjudet att diskriminera inom
bostadsområdet förekommer diskriminering av bostadssökande idag. Vilka är
problemen? Hur ska hyresvärdar agera?I detta seminarium belyser vi hur diskriminering vid förmedling av bostäder kan se ut och hur hyresvärdar kan identifiera uthyrningskriterier som kan riskera att leda till diskriminering och på andra sätt arbeta för en bostadsförmedling fri från diskriminering.

Var ska vi bo? Ett regionalt perspektiv på strukturell hemlöshet och barns rätt till bostad

Göran Enander, landshövding, Länsstyrelsen Uppsala län, Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län, Representanter från offentlig sektor och civilsamhälle
Onsdag 09:00 - 10:00
Länsstyrelsen Uppsala län

Den strukturella hemlösheten och antalet vräkta barnfamiljer har ökat de senaste åren, trots att rätten till bostad gradvis ska förverkligas. Hur ser situationen ut i Uppsala län och vad kan vi göra åt de utmaningar som finns? Länsstyrelsen Uppsala län presenterar årets regionala bostadsmarknadsanalys och leder ett panelsamtal med aktörer i länet för att ytterligare belysa aktuella utmaningar och framgångsfaktorer inom området.
 
 

Orädd demokrati - en levande demokrati?


Onsdag 09:30 - 10:00
Brottsofferjouren Sverige

Vari ligger värdet av att stå upp för vår demokrati och vad är priset vi riskerar att betala för vårt ställningstagande i ett allt mer polariserat samhälle? Det ökade hatet och hoten som drabbar aktiva inom det civila samhället är en utveckling åt fel håll. Vad vi kan göra och vilket stöd finns att få när man utsätts för hat- och demokratibrott?

Stenar faller från skyn - om utvinning av jade i Myanmar

Therese Sjöström, Stefan Håkansson, Anna-Maria Sandström, Aron Lindblom
Onsdag 09:30 - 10:00
Act Svenska kyrkan

Hur drabbas människor som lever kring världens största fyndighet av jade? Vad kan företag göra för att värna deras mänskliga rättigheter?Samtal om de negativa konsekvenserna av den okontrollerade gruvindustrin i Myanmar mellan Therese Sjöström (Swedwatch) och Stefan Håkansson (Act Svenska kyrkan) utifrån rapporten "Still Overlooked – Communities affected by jade mining operations in Myanmar, and the responsibilities of companies providing machinery".

Hur skyddar vi barn och unga på nätet?

Patrick Konde, Friends, Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT, Maja Franke, Friends, Olga Persson, Unizon
Onsdag 10:00 - 10:30
Stiftelsen Friends

Coronapandemin innebar en hastig digitalisering av Sverige och världen med följden att trakasserier och kränkningar via internet ökade. Hör tre av civilsamhällets viktigaste aktörer ge sin lägesbild och diskutera förslag till åtgärder hur barnskyddet på internet kan stärkas. Ett samtal mellan Maja Frankel, Friends, Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT, och Olga Persson, Unizon. Moderator Friends Patrick Konde

Unga kvinnor motverkar konflikt och extremism

Sofia Nordenving
Onsdag 10:00 - 10:30
Operation 1325

Polarisering, segregation och minskad tilltro till demokrati bland unga är grogrunder för konflikt, våld och extremism. Lokalt och globalt ser vi ett krympande demokratiskt utrymme där ökat hat och hot drabbar särskilt kvinnor. Samtidigt ser vi resultat när kvinnor och ungas deltagande ökar i fredsprocesser och konfliktförebyggande åtgärder. Runt omkring konflikt och extremism finns unga kvinnor som vill motverka utvecklingen i världen och Sverige. Genom vår verksamhet för unga kan vi tala med några av dessa som här vill dela med sig av sitt arbete och engagemang.

Diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Onsdag 10:30 - 11:30
Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och Boverket

Det finns en utbredd antiziganism och diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Sverige har återkommande fått kritik av flera FN-kommittéer för att inte göra tillräckligt inom området. Vi lyfter problematiken och visar exempel på hur aktörer kan arbeta på nationell, regional och kommunal nivå.

Hur förändrar jag världen genom strategiskt ickevåld? Möt aktivister från hela världen!

Kristna Fredsrörelsen, Sandra Eriksson Ickevåld och fredsbyggare
Onsdag 10:30 - 11:00
Kristna Fredsrörelsen

Hur skapar vi en social samhällsförändring och en fredskultur där vi tillsammans, varje dag, verkar för ett öppet, mer inkluderande och tryggare samhälle genom ickevåld?  Genom att arbeta med de strategiska ickevåldet och alliera sig med andra aktörer för social förändring kan vi uppnå hållbar och kraftfull förändring. Möt ickvåldsaktivister och röster från hela världen!

Lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter

Lena Langlet
Onsdag 10:30 - 11:30
Sveriges Kommuner och Regioner

Vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt som har till syfte att motverka konflikter och möjliggöra samexistens genom ett starkt lokalsamhälle. Utgångspunkter för arbetet att förverkliga målen i Agenda 2030 och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. SKR driver ett utvecklingsnätverk tillsammans med kommuner för att ta fram lokala samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter, under seminariet delas erfarenheter från arbetet.

Modernare byggregler - men hur ser vi till att ingen lämnas utanför?

Emil Erdtman, Tiina Nummi- Södergren, Tor Gustafsson, Diana Chafik
Onsdag 10:30 - 11:30
Funktionsrätt Sverige / Rätt från början

Det behövs innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen, men hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla? I det här seminariet diskuteras möjligheterna till en samskapande process för ett mer inkluderande bostadsbyggande. Utgångspunkten är Universell utformning - ett centralt begrepp i Funktionsrättskonventionen och ett tänkesätt där den mänskliga mångfalden tas med i kalkylen redan från början.

Möt oss där vi är - Kvinnornas Bildningshus i Huddinge

Ines Merai
Onsdag 10:30 - 11:00
Ibnrushd studieförbund

Filmvisning och efterföljande samtal med verksamhetsutvecklaren och eldsjäl, Ines Merai om mötesplatsen, Kvinnornas Bildningshus i Huddinge (KBH). KBH är en verksamhet som startades 2018, av boende, för boende i Flemingsberg, Huddinge kommun. Här får du en unik inblick i en verksamhet som stärkt människor i lokalområdet att komma samman och skapa en social mötesplats utifrån egna behov. Den visar också den oerhört viktiga rollen mötesplatser har i våra ytterstadsområden.

Rätten till bostad: Hemlöshet och sociala bostäder

Urban Strandberg, Anders Leitzinger , Erik Elmgren , Marcus Knutagård, Marika Markovits, Rickard Stark
Onsdag 10:30 - 11:30
Göteborgs universitet

Stadsmissionens nionde rapport: ’Hemlös 2019 Sociala bostäder kan lösa hemlösheten’ inbjuder politiker, civilsamhälle, fastighetsbolag och andra intressenter för att utveckla en svensk modell för sociala bostäder. Denna panel inspireras av Stadsmissionens hemlöshetspolitiska strävan och diskuterar byggnadsmässiga, ekonomiska och politiska premisser för att tillgodose rätten till bostad även för människor med svagare ekonomi.

Why we need a just transition - for a sustainable planet

Samantha Smith, Sofia Östmark
Onsdag 10:30 - 11:30
Union to Union

This session will be a conversation on Just transition within the field of international development cooperation.  It will discuss how we can move towards a formula that combines decent work, social justice and climate-resilient and low-carbon economy while minimizing hardships for workers and their communities.The new report from Union to Union on Just transition in the developing countries context will be the starting point for the conversation.

Våldsutsatta kvinnor i bostadskris

Kvinnoboendet Siri, Kvinnobyrån, Nexus resurscentrum, Uppsala Kvinnojour
Onsdag 10:30 - 11:30
Uppsala Kvinnojour

En ny bostad är en förutsättning för att kunna lämna en våldsutövande man, men i den pågående bostadskrisen drabbas våldsutsatta kvinnor och deras barn särskilt hårt. Kvinnor nekas bostad till följd av låga inkomster, kort tid i bostadskö och skulder till följd av ekonomiskt våld. Många flyttas runt mellan olika otrygga boenden, t.ex. vandrarhem och andrahandsuthyrningar, och faller mellan stolarna de flyttas mellan kommuner. Uppsala Kvinnojour, Nexus resurscentrum, Kvinnoboendet Siri och Kvinnobyrån ger en föreläsning om bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. Med representanter från både kommunala och ideella aktörer ges flera viktiga perspektiv på kvinnors utsatthet på bostadsmarknaden.

Hur formas en människa av att växa upp i en “no-go-zone”?

Amnesty International Sverige, Joanna Backman, Sara Bessa, Josef Farhan, Sakariya Hirsi
Onsdag 11:00 - 11:30
Amnesty International Sverige

Hur formar det en människa att växa upp i ett område som kallas för “no-go-zone”? Zakariya Hirsi och Josef Farhan berättar om sina erfarenheter av arbetet med “Kollektiv Sorg”, en kampanj som lyfter upp gatuvåld och skjutningar. Kampanjen humaniserar människor i orten som påverkas av våldet - och lyfter upp hur psykisk ohälsa blir en produkt som ingen tar på allvar. Samtalet modereras av Amnesty.

Varför måste vi kunna något om religion för att jobba med mänskliga rättigheter?

Onsdag 11:30 - 12:00
Svenska Missionsrådet o Islamic relief

Svenska Missionsrådet och Islamic relief driver tillsammans med lokala organisationer utvecklingssamarbete i några av de svåraste situationerna i världen. Om arbetet ska var effektivt måste man kunna den lokala situationen och kunna samarbeta med de aktörer som finns på plats. Ett svenskt sekulärt perspektiv räcker inte till för att analysera och bedöma situationen. det krävs en religiös läskunnighet i en värld där religion spelar stor roll för människors handlande, drömmar och hopp. i seminariet vill vi ge exempel på hur religiös läskunnighet har bidragit till bättre arbete för mänskliga rättigheter men också behovet av religiös läskunnighet för att navigera i komplicerade situationer.

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

, Alexandra Valdez, Oscar Barajas, Elsa Hellqvist
Onsdag 12:00 - 13:00
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band. Utifrån ett systemkritiskt perspektiv vill vi öppna för ett samtal om dagens utvecklingsparadigm och hur det bidrar till att minska utrymmet för civilsamhället, inte bara i Latinamerika utan globalt.