Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Bostad sist? Om bosättningslagen och nyanländas boendesituation.

Annelie Rostedt, Elin Blomberg , Tim Holappa
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelsen i Stockholms län

2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla kommuner ska dela på ansvaret att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att förbättra och skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Fördelningen är också tänkt att vara mer proportionerlig i förhållande till kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända, vilket resulterar i att Stockholms län tar emot ungefär en tredjedel av alla nyanlända som årligen anvisas enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Stockholm har med utgångspunkt i FN:s ramverk för en lämplig bostad följt upp bosättningslagen och nyanländas boendesituation i länet och sammanställt resultaten i en rapport som släpps våren 2020.   Under seminariet visar vi att både tidsbegränsade kontrakt – som i hög utsträckning tillämpas i länet – samt bostadens kvalitet är av betydelse för nyanländas boendesituation och möjligheter att tillgodogöra sig andra rättigheter. Vi bestyrker FN:s konstaterande att en lämplig bostad är mer än endast tak över huvudet och bekräftar med tydlighet betydelsen av ett boende som passar hushållets behov för ett fungerande vardagsliv och för välmående, för möjligheten att fokusera på arbete och studier, för trygghet och för att främja tillhörighet och inkludering. Även barns rättigheter påverkas negativt, till exempel rätt till lek och vila, samt en levnadsstandard som tillgodoser flickor och pojkars utveckling i bred mening. Vi visar även hur nyanlända personer kan vara extra utsatta i sin boendesituation utifrån individuella faktorer som till exempel sin sexualitet, sitt kön och sin könsidentitet eller funktionsförmåga. Några av de resultat som presenteras under seminariet visar att många nyanlända hushåll har lämnat sin anvisningskommun drygt två år efter mottagandet, framförallt kommuner som tillämpar strikta tidsbegränsade kontrakt om två år. 40 procent av de som lämnat sin kommun är barn under 18 år. Det innebär ytterligare uppbrott från trygghet, vänner, familj, skola och arbete för människor som ofta redan upplevt flera uppbrott. Rapporten bygger på en enkät till kommunerna respektive till det civila samhällets organisationer, på nyanlända vuxna och barns egen expertis och erfarenheter genom intervjuer, samt på specialbeställd statistik över nyanländas flyttmönster. Under seminariet kommer nyanländas egen expertis och erfarenheter av sin boendesituation i Stockholms län att presenteras på ett kreativt och spännande sätt. Seminariet inbegriper även en diskussion om utvecklingsmöjligheter för att förbättra nyanländas boendesituation och därmed främja att även andra rättigheter tillgodoses. Seminariet leds av Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
 

100

Leave no one behind – Hur vet vi vem som lämnas utanför utan statistik?

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy (TBC), Gäst från partnerorganisation (TBC), Joakim Stymne (TBC), Representant från Flowminder (TBC)
Fredag 15:30 - 16:30
Forum Syd

Ett av de viktigaste åtagandena i Agenda 2030 handlar om att ingen ska lämnas utanför. När tillgänglig statistik för de Globala målen visualiseras blir det tydligt att möjligheten att åtnjuta sina mänskliga rättigheter avgörs av var du bor. Men i många länder saknas tillräcklig statistik. Välkommen till ett samtal om hur vi förbättrar och använder statistik för att fatta beslut som leder till att de Globala målen uppnås för alla.

100

Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår

Tobias Rahm
Fredag 15:30 - 16:30
Länsstyrelserna

Hur uppfylls de mänskliga rättigheterna i kris? Länsstyrelserna bjuder in till ett panelsamtal om den regionala och lokala krishanteringen under coronapandemin och dess olika konsekvenser för de mänskliga rättigheterna.

100

Platsens betydelse: kulturarv som metod i förändringsprocesser

Adam Norman, Tina Lindström, Gulshera Khan , Mildred Ayere, Stephen Labarakwe
Fredag 15:30 - 16:30
Kalmar läns museum

Cultural heritage can be used to maintain structural discrimination. In this seminar, Kalmar County Museum instead will highlight the positive power of cultural heritage for the development of society. With examples from collaborative projects from i.e. South Africa and Kenya we show how place, cultural heritage and human rights together can create room for reflection and positive change in issues related to land ownership, xenophobia and racism.

100

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

Alexandra Valdez
Lördag 11:30 - 12:30
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band i den hårdnande kampen om Latinamerikas jordbruksmark.   

100

Var på jorden du bor spelar en stor roll för vilka rättigheter du kan åtnjuta. Under denna praktiska träning fokuserar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal och tränar vårt eko-civilkurage. Deltagarna tränar praktiskt på olika samtalstekniker där vi fokuserar på klimaträttvisa, ekologisk hållbarhet, mänskliga rättigheter, samt kritiska- och visionära klimatsamtal. Genom samtal skapar vi nya normer och bygger förutsättningar för handling.  

Att vara bostadslös och maktlös, att inte ha tillgång till hälso- och sjukvård och att inte ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid, det är verkligheten för miljontals barn. Varje dag berövas miljontals barn på åtminstone en av de grundläggande rättigheter som de behöver för att överleva, utvecklas och må bra. Det handlar om att vara undernärd, att inte få gå i skolan, att bli sjuk av förorenat vatten.Detta blir särskilt uppenbart i Coronapandemin fotspår.  

Kvinnors deltagande i politiska processer - en fråga om var du bor?

, Mikaela Engwall
Lördag 11:30 - 12:30
Svenska FN-förbundet

I detta panelsamtal berättar X på FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo hur gräsrotsrörelser arbetar för att främja politiskt deltagande för kvinnor som lever i marginaliserade områden i DRK och vikten av utbildning. X från FBA berättar vilken roll Sveriges biståndsstrategi och arbete har för ökad inkludering av kvinnor i politiska processer i DRK, särskilt för kvinnor som lever i marginaliserade områden.

Var ligger Centrum - Periferin?

Ännu ej klart, Ännu ej klart , Ännu ej klart
Lördag 11:30 - 12:30
Svenska kyrkan

Det finns en i dag en föreställning om att centrum ligger i våra städer, särskilt våra storstadsregioner. Här finns arbeten, möjligheter, och en chans att göra sin röst hörd. Här är samhällsservicen är fullt utbyggd och människor upplever att här kan man utkräva sina mänskliga rättigheter.Landsbygden porträtteras istället ofta som periferin. Här finns marginalisering, utanförskap och hopplöshet. Här lever man med ständiga nedskärningar i välfärden och samhällsservicen är minimal, för att inte säga obefintlig på många plaster. På landsbygden minskar tilliten till demokratin, populism frodas och samhällstilliten undermineras. Möjligheten att utkräva sina mänskliga rättigheter upplevs som begränsad.Detta seminarium undersöker denna beskrivning och vill visa på behovet att lyfta blicken och vidga diskussionen kring var Centrum och Periferi ligger, och vad som betecknar dem, samt hur samtidens utmaningar kan mötas. Dessa båda, periferi och centrum finns överallt i Sverige.Vi undersöker de utmaningar som tydliggjorts de senaste decennierna och som accentuerats under Coronapandemin; En ökad polarisering ekonomiskt och socialt genom en kraftigt ökad arbetslöshet och ekonomisk försvagning av socioekonomiskt redan utsatta grupper, den växande protektionismen som göds av populismen som växer sig starkare. Vidare undersöks även den s.k post-truth och patriarkatets del i att denna utveckling.Vad innebär dessa fem P:n för samhällsutvecklingen framåt? Vad innebär det att leva i centrum respektive i periferin på landsbygden eller i staden? Hur säkerställer vi att Mänskliga rättigheter aldrig får vara en fråga om var du bor?

Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld

Jenny Westerstrand, Maja Ahrman
Lördag 11:30 - 12:30
Roks

Roks kvinno- och tjejjourer möter varje år tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns och killars våld, ofta i hemmet. För att få skydd och ett andrum finns kvinnojourer och tjejjourer som erbjuder en plats där de får stöd och berätta sin historia. Vilken betydelse har ett tryggt rum för att kvinnor, tjejer och barn ska kunna lämna en våldsam man? Hur påverkar bostadsmarknaden hennes möjligheter och vilka har tillgång till den?

Artificiell Intelligens och övervakningssamhället

Jenny Wiik , Anna-Sara Lind
Lördag 13:00 - 14:00
Seminariet arrangeras i samarbete mellan Göteborgs universitet och plattform Medier- och demokrati på Lindholmen Science Park

Utvecklingen av automatiserad övervakning av medborgare riskerar att forma ett samhälle där det inte går att gömma sig alls. I Kina har ett system av AI-styrd ansiktsigenkänning, samkörning av register och censur redan sjösatts, och delar av tekniken implementeras även i västvärlden. Panelen diskuterar denna utveckling utifrån ett MR-perspektiv: Hur påverkas människors rörelsefrihet och rättigheter? Vilka utmaningar finns och hur angriper vi dem?

Familjehemsplacering - hur påverkar det barnets tillgång till sina mänskliga rättigheter?

Emma Bennwik, barnrättsspecialist och påverkansansvarig Bris , Representant från stöd och utbildning, Bris
Lördag 13:00 - 14:00
Bris

Hör Bris berätta om hur familjehemsplacering kan påverka barnets liv och möjligheterna att få ta del av sina rättigheter i barnkonventionen. Hur påverkar föräldrars rättigheter familjehemsplacerade barn och barnets möjligheter att till exempel göra sin röst hörd gällande sitt familjehem? Du får också ta del av familjehemsplacerade barns röster om sin situation.

Kulturparken och Teater Aros vill tillsammans med våra unga medskapare, berätta genom korta scener hur barn och ungdomar upplever sin bostadssituation, vad de söker för stöd och vad de har att erbjuda vuxenvärlden. En interaktiv workshop med övningsexempel från våra verksamheter.

I Ibn Rushd studieförbund (Distriktet i Stockholm, GSU) har vi på nära håll följt de konsekvenser som Covid.-19 fått vad gäller spridningen och de tragiska dödsfallen i Järva-området. Orsakerna till spridningen är inte vetenskapligt klarlagd, men flera läkare i den somaliska gruppen pekar på faktorer som trångboddhet, dålig information på andra språk än svenska och socioekonomisk sämre standard. Det här kommer vi att belysa på ett seminarium under MR-dagarna med expertis av läkare, som varit aktuella i debatten i massmedia.

100

Ett folk som tvingats itu. Avdelade av en obarmhärtig öken, en militariserad mur och omvärldens tystnad. Hur ser människorättssituationen ut för de västsaharier som blivit kvar under marockanskt förtryck i sitt ockuperade hemland och för de som sedan 45 år bor i flyktingläger i Algeriet? Vems är egentligen ansvaret för att mänskliga rättigheter ska bli verklighet för alla västsaharier?  

Är mänskliga rättigheter är en självklarhet oavsett vart du bor?

Maj Petterson, Sarah Dolah, Shade Amao, Zozan Inci
Lördag 13:00 - 14:00
Fryshuset

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet?

GLAPPET

Lördag 14:30 - 15:30
Institutet för bostads- och urbanforskning

I ett konkret och framåtsyftande panelsamtal synliggör vi ett upplevt glapp mellan politikers beslut och den verklighet vi lever i. Som praktiker, boende, forskare och föreningsaktiva i Uppsala lyfter vi fram exempel på upplevda glapp mellan teori och praktik i Uppsala, och resonerar kring ”Hur kan vi få kommunen att lyssna? Hur skulle det kunna vara i stället? Hur gör vi om vi gör det själva?”. GLAPPET samarrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning, BoiU, Starka Tillsammans, Rädda Eriksbergs Skogar, Hyresgästföreningen, Jagvillhabostad.nu och Hållbar Levande Stad.

100

Hemlöshet: Vem får plats och vem inte i den moderna staden?

Johanna Westeson, Joshua Levy, Sarah Britz
Lördag 14:30 - 15:30
Amnesty International Sverige

Hur är det att vara hemlös i den moderna staden? Att leva mitt i offentligheten, där andra människor shoppar, äter och umgås - utan att kunna dra sig undan? Våra storstäder gentrifieras och blir samtidigt allt mer kosmopolitiska. Personer i hemlöshet lever i akut fattigdom mitt i dessa tekniskt avancerade hypermoderna rum. Finns det ens plats för dem där? Vart ska de ta vägen? Välkommen till ett samtal om hemlöshet, modernitet och rättigheter.

I choose peace: youth stories from the Horn of Africa to Sweden

Lördag 14:30 - 15:30
Life & Peace Institute (LPI), the Swedish Development Forum (FUF), the National Council of Swedish Youth Organizations (LSU) (möjligen också FUF och LSU - väntar på bekräftelse)

Through inspirational stories we would like to invite you to an hour focused on the role that young people play in contributing to peaceful societies. This despite the fact that many young people - often due to where in the world, or in Sweden, they live - have personal experiences of violence in their local environment. Come and listen to young changemakers, from the Horn of Africa to Sweden, who choose peace instead of violence and challenge yourself by asking the question: how can I contribute to a more peaceful society where I live?