Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Elena Namli, Sofia Näsström
Tisdag 12:00 - 13:00
Uppsala universitet

Normaliseringen av populism och relaterade former av nationalism påverkar demokratiska institutioner och praktiker i flera europeiska länder, inte minst i Sverige. Vilken bild av demokrati har den som menar att ett ”enat folk” har suveränens rätt att begränsa minoriteters och individers rättigheter? Vilka strategier är rimliga om demokratin som respekterar minoriteter ska ha en framtid? Dessa frågor diskuteras och relateras till samtida utmaningar såsom olika former av social orättvisa. Seminariet modereras av Johanna Romare.

Därför är hemlöshet vanligt bland personer med psykisk ohälsa

Anna Langseth, Marika Sellgren, Politiker, Ulrika Fritz
Tisdag 12:00 - 13:00
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

När en person med långvarig psykisk ohälsa hamnar i en djup kris behöver hon ofta utökade insatser i hemmet. Men idag ger psykiatrin och socialpsykiatrin ofta för lite stöd. Det leder till att vräkningar är vanligare för personer med psykisk ohälsa än andra. Glappet för att kvala in till ett boende med särskilt stöd 24 timmar om dygnet är ofta för stort. Människor hamnar mellan stolarna och blir hemlösa.

Får vi också finnas här? Om hot och hat mot religiösa minoriteter och möjligheten att utöva sin religionsfrihet i Sverige – var man än bor

Tisdag 12:00 - 13:00
Myndigheten för stöd till trossamfund

I utrikesdeklarationen 2020 slog utrikesminister Ann Linde fast att: ”Alla män­niskor har rätt att leva i trygghet oavsett var man bor. Det gäller både här hemma och i andra länder. Ingen ska behöva se sig oroligt över axeln på väg hem från skolan eller arbetet.” Trots detta så hör vi på Myndigheten för stöd till trossamfund inte sällan att man kan känna sig otrygg som medlem i ett trossamfund i Sverige. 

Kan insatser mot segregerade bostadsområden leda till diskriminering?

Anna Ericsson , Christina Jönsson, Roger Andersson
Tisdag 12:00 - 13:00
Diskrimineringsombudsmannen

När kan det uppstå problem? Vad måste bostadsbolag och
hyresvärdar uppmärksamma i sitt arbete? Vi belyser olika bilder av förhållandet mellan segregation
och diskriminering. Vi inleder med en kort närhistorisk betraktelse över segregationen på bostadsmarknaden. Presentationerna avslutas med ett framåtblickande panelsamtal.

På flykt i sitt eget land

Tisdag 12:00 - 13:00
Internationella Kvinnoförbundet för Fred and Frihet

Konflikt och inbördeskrig påverkar ofta människor inom landet olika, med hänsyn till geografiskt område, minoritetstillhörighet, makt och pengar och kön. Det leder ofta till stora strömmar av internflyktingar. Diana Salcedo, IKFF Colombia, och Guy Feugap, IKFF Kamerun, diskuterar internflyktingar med fokus på mänsklig säkerhet, krympande demokratiskt utrymme, rättigheter, identitet och vägen till hållbar fred. Diskussionen tar avstamp i deras feministiska fredsarbete, med aktuella analyser och exempel från rådande situation i Colombia respektive Kamerun.

Samiska marker och geografisk diskriminering

Peter Johansson , Anders Rimpi, Anneli Jonsson , Katarina Pirak Sikku , Lena Maria Nilsson
Tisdag 12:00 - 13:00
Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Dagens nyliberala syn på urfolks marker hotar hela kulturers existens. Panelen har fokus på urfolk, särskilt samer, och ställer frågor som: Vad är boende? Hur relaterar boende till upplevelser och kulturella föreställningar om samhörighet med mark, djur, natur och tidigare generationer? Hur har urfolks rättigheter tillgodosetts eller inte historiskt och idag? Hur blir det när en stark koppling mellan folk och marker bryts?

Humanium Metal - nedsmälta illegala vapen ger bistånd och fredliga samhällen

Simon Marke Gran
Tisdag 12:30 - 13:00
IM, Individuell Människohjälp

Med nyproducerad film från El Salvador presenteras Humanium Metal by IM - ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till en ny råvara. Humanium Metal är ett innovativt projekt som kombinerar ickevåldsarbete med bistånd och företagssamarbeten, dessutom kreativt paketerat och kommunicerat.

Vem betalar för omställningen till hållbarhet?

Lunds universitet, Emelie Lantz, Eric Brandstedt, Lena Halldenius
Tisdag 13:00 - 13:30
Lunds universitet

De globala målen i Agenda 2030 kräver stora och genomgripande förändringar. Att bekämpa klimatförändringar och minska den globala ojämlikheten kräver en form av systemskifte, som riskerar att slå ojämnt och mest drabba de som redan har det sämst. Hur skiljer vi legitima från illegitima protester mot omställning till hållbarhet? Seminariet presenterar forskning om rättviseaspekter på omställning till fossilfria bränslen och kontantlös ekonomi.

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

, Sofia Oreland, Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala
Tisdag 13:30 - 14:30
Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Utifrån erfarenheterna av det Uppsalabaserade projektet Emmaus visar vi på hur samhällsaktörer kan samverka på ett nytt sätt för att öka en utsatt målgrupps sociala hållbarhet och tillgång till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om behovet av en lokalpolitisk diskussion om ansvar för denna mycket utsatta målgrupp som saknar flera grundläggande mänskliga rättigheter. Vi jämför också projektets upplägg med erfarenheter från andra kommuner.

En värld där inget barn utsätts för mobbning. Det ska inte handla om var du bor

Frida Warg, Björn Johansson, Friends Barn & Ungdomsråd
Tisdag 13:30 - 14:30
Stiftelsen Friends

Mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesbild och att synliggöra utmaningar och lösningar. Hur ska vi leva upp till Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Friends presenterar ny antologi där den främsta forskningen i världen varvas med barns och ungas egna berättelser om mobbning. Möt bokens skribenter i ett spännande samtal med internationellt perspektiv.  

Gaza – occupation, blockade, Covid and human rights

Tisdag 13:30 - 14:30
Diakonia

De mänskliga rättigheterna är universella. Men i praktiken beror dina rättigheter på vem du är, var du bor och vilken regim du lever under. I det ockuperade och blockerade Gaza är övergrepp på de mänskliga rättigheterna omfattande och vanliga. Den pågående COVID19-pandemin visar därutöver på avsaknaden av grundläggande sjukvårdsutrustning Ansvaret för civilbefolkningen är dessutom delat mellan Hamas de-facto regim och ockupationsmakten Israel. Medan aktörerna skyller på varandra drabbas civila generellt och speciellt kvinnor, barn och politiska fångar.  

Geografiskt lotteri? Om tillgång till stöd och behandling för sexualbrottsutsatta i Sverige

Eva Estling , Ami Hedenborg, Eva Estling, Gita Rajan, Katarina Bergehed
Tisdag 13:30 - 14:30
Amnesty International Sverige

Varje år utsätts tiotusentals personer för allvarliga sexualbrott i Sverige som kan ge upphov till psykologiska skador och trauman. Med rätt stöd och insatser kan den som utsatts få hjälp att läka. Men många får inte den vård och behandling de har rätt till och är i behov av. Ett samtal om hur situationen ser ut idag och vad som måste till för att alla som utsätts får tillgång till stöd och behandling - oavsett vem de är och var i landet de bor.

Hur försvarar vi demokratin genom OSSE under och efter Coronakrisen?

Anders Bjurner
Tisdag 13:30 - 14:00
OSSE-nätverket

Under det kalla kriget bidrog OSSE till att sprida kännedom om mänskliga rättigheter som blev en kraft att frigöra Östeuropa och främja frihet och  demokrati. Ä det dags igen, som en följd v Coronakrisen, att ledare i öst och väst på nytt drar år tumskruvarna och tar chansen att sätta demokratin ur spel. Kan stater och civilsamhällen utnyttja de åtaganden som gjorts inom OSSE för att motverka en fortsatt negativ utveckling och samtidigt minska sårbarheten i våra samhällen?

Max 4 lax - coliving för äldre ensamstående kvinnor

Anna Sundman, Beatrice Nordling, Elin Blumé, Kenny Jansson , Kerstin Kärnekull
Tisdag 13:30 - 14:30
Uppsala kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen, Uppsalahem och Theory Into Practice (TiP) arkitektkontor.

Går det att skapa en ny typ av boende som riktar sig till äldre kvinnor som vill bo tillsammans? Vinnovaprojektet Max 4 lax har undersökt hur coliving bostäder kan utformas för en målgrupp som har råd med en hyra om max 4 000 kr per månad samt söker sätt att bryta en ofrivillig ensamhet i boendet. Uppsala kommun, Uppsalahem och arkitektkontoret TIP berättar om detta innovationsprojekt som söker råda bot på en alltför likriktad bostadsmarknad.

När hemmet är barnets mest skadliga plats

Kattis Ahlström, Elisabeth Dahlin, Linde Lindkvist, Pernilla Leviner, Rebecca Adami
Tisdag 13:30 - 14:30
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

I den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns ett starkt skydd för rätten till privatliv. I FN:s barnkonvention framställs hemmet och familjen som naturliga miljöer för barnets fysiska, moraliska och andliga utveckling. Samtidigt vet vi att hemmet ofta är barnets mest skadliga plats och att rättigheter även kan kränkas i den privata sfären. Hur ska den här typen av frågor kunna hanteras; moraliskt, politiskt och rättsligt?

Pandemics, disasters and human rights

Damon Barrett , David Alexander, Karen Da Costa , Sara L.M Davis
Tisdag 13:30 - 14:30
Gothenburg University

Pandemics and disasters put human rights to the test. They engage the coercive powers of the state while challenging our commitment to fundamental freedoms. Meanwhile, they ask questions of human duties often overlooked in human rights while exposing underlying social inequities in which we are all implicated. This panel discusses and critically reflect on the contribution of the human rights framework in times of crisis, from freedom of expression to the right to housing. 

Tillgänglighet i praktiken, måste det vara så svårt?

Sensus, Charlotta Göller, Jonathan Elebjörk Wahlström, Ulrika Erksell
Tisdag 13:30 - 14:00
Sensus studieförbund och Fonden för mänskliga rättigheter

Kom och utforska med oss! Publikens
deltagande i kombination med teoretiska inslag resulterar i ett stöd för en mer
tillgänglig verksamhet.

Så förmedlar du bostäder utan att diskriminera

Katarina Rouane, utredare, Utvecklings- och analysenheten, Diskrimineringsombudsmannen
Tisdag 14:00 - 14:30
Diskrimineringsombudsmannen

Du som hyresvärd påverkar människors möjlighet till bostad. Ta del av vår nya e-guide – ett verktyg som hjälper dig att förmedla bostäder utan risk för diskriminering.

Ett värdigt flyktingmottagande- en fråga om var du bor?

, Ännu ej fastställt, Ännu ej fastställt, Ännu ej fastställt
Tisdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan

Under det här seminariet kommer vi att undersöka vad ett värdigt flyktingmottagande kan innebära? Vi kommer att titta på två kontexter, Sverige och Uganda.Finns det lärdomar Sverige kan dra av Ugandas flyktingmottagande?  Vad innebär det att se människor som en resurs och vad får ett sådant förhållningssätt för konsekvenser för den enskilda människan? Vilka exempel finns lokalt i Sverige när det gäller att se nyanländas egen förmåga att vara en del av och bidra till sitt nya lokalsamhälle? I det här seminariet kommer en panel att diskutera hur det civila samhället kan bidra till att  upprätthålla människors värdighet i Sverige och globalt.

Generationsöverskridande samtal om boende för unga och äldre.

Tisdag 15:00 - 16:00
Ibn Rushd studieförbund

Ett generationsöverskridande samtal mellan unga vuxna som vill flytta till eget boende och påbörja ett självständigt liv och våra äldre personer som vill kunna bo kvar i samma bostadsområde men till ett skälig kostnad.