Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2020

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2020. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 5 december krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

, Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala, Sofia Oreland
Torsdag 15:00 - 16:00
Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Utifrån erfarenheterna av det Uppsalabaserade projektet Emmaus visar vi på hur samhällsaktörer kan samverka på ett nytt sätt för att öka en utsatt målgrupps sociala hållbarhet och tillgång till mänskliga rättigheter. Vi samtalar om behovet av en lokalpolitisk diskussion om ansvar för denna mycket utsatta målgrupp som saknar flera grundläggande mänskliga rättigheter. Vi jämför också projektets upplägg med erfarenheter från andra kommuner.

En värld där inget barn utsätts för mobbning. Det ska inte handla om var du bor

Björn Johansson, Frida Warg, Friends Barn & Ungdomsråd
Torsdag 15:00 - 16:00
Stiftelsen Friends

Mobbning och psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesbild och att synliggöra utmaningar och lösningar. Hur ska vi leva upp till Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Friends presenterar ny antologi där den främsta forskningen i världen varvas med barns och ungas egna berättelser om mobbning. Möt bokens skribenter i ett spännande samtal med internationellt perspektiv.  

De mänskliga rättigheterna är universella. Men i praktiken beror dina rättigheter på vem du är, var du bor och vilken regim du lever under. I det ockuperade och blockerade Gaza är övergrepp på de mänskliga rättigheterna omfattande och vanliga. Den pågående COVID19-pandemin visar därutöver på avsaknaden av grundläggande sjukvårdsutrustning Ansvaret för civilbefolkningen är dessutom delat mellan Hamas de-facto regim och ockupationsmakten Israel. Medan aktörerna skyller på varandra drabbas civila generellt och speciellt kvinnor, barn och politiska fångar.  

100

Geografiskt lotteri? Om tillgång till stöd och behandling för sexualbrottsutsatta i Sverige

Ami Hedenborg, Gita Rajan, Katarina Bergehed
Torsdag 15:00 - 16:00
Amnesty International Sverige

Varje år utsätts tiotusentals personer för allvarliga sexualbrott i Sverige som kan ge upphov till psykologiska skador och trauman. Med rätt stöd och insatser kan den som utsatts få hjälp att läka. Men många får inte den vård och behandling de har rätt till och är i behov av. Ett samtal om hur situationen ser ut idag och vad som måste till för att alla som utsätts får tillgång till stöd och behandling - oavsett vem de är och var i landet de bor.

Max 4 lax - coliving för äldre ensamstående kvinnor

Anna Sundman, Beatrice Nordling, Elin Blumé, Kenny Jansson , Kerstin Kärnekull
Torsdag 15:00 - 16:00
Uppsala kommun genom stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen, Uppsalahem och Theory Into Practice (TiP) arkitektkontor.

Går det att skapa en ny typ av boende som riktar sig till äldre kvinnor som vill bo tillsammans? Vinnovaprojektet Max 4 lax har undersökt hur coliving bostäder kan utformas för en målgrupp som har råd med en hyra om max 4 000 kr per månad samt söker sätt att bryta en ofrivillig ensamhet i boendet. Uppsala kommun, Uppsalahem och arkitektkontoret TIP berättar om detta innovationsprojekt som söker råda bot på en alltför likriktad bostadsmarknad.

När hemmet är barnets mest skadliga plats

Elisabeth Dahlin, Kattis Ahlström, Linde Lindkvist, Pernilla Leviner, Rebecca Adami
Torsdag 15:00 - 16:00
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

I den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna finns ett starkt skydd för rätten till privatliv. I FN:s barnkonvention framställs hemmet och familjen som naturliga miljöer för barnets fysiska, moraliska och andliga utveckling. Samtidigt vet vi att hemmet ofta är barnets mest skadliga plats och att rättigheter även kan kränkas i den privata sfären. Hur ska den här typen av frågor kunna hanteras; moraliskt, politiskt och rättsligt?

Pandemics, disasters and human rights

Damon Barrett , David Alexander, Karen Da Costa , Sara L.M Davis
Torsdag 15:00 - 16:00
Gothenburg University

Pandemics and disasters put human rights to the test. They engage the coercive powers of the state while challenging our commitment to fundamental freedoms. Meanwhile, they ask questions of human duties often overlooked in human rights while exposing underlying social inequities in which we are all implicated. This panel discusses and critically reflect on the contribution of the human rights framework in times of crisis, from freedom of expression to the right to housing. 

Boendesegregation och dess konsekvenser

Torsdag 16:30 - 17:30
DELMOS - Delegationen mot segregation

Ett samtal om boendesegregationen som påverkar skolsegregationen: Hur jobbar vi så att den generella bostadspolitiken också blir riktad och generell. Inte bara en fråga om tak över huvudet utan även socialt hållbart på sikt som innebär att vi bryter segregationen och otrygghet.

Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?

Hanin Shakrah, Helena Hedman Skoglund, Lisa Skiöld, René León-Rosales, Representant från SVEA
Torsdag 16:30 - 17:30
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Uppsala Universitet

Diskriminering inom utbildningsområdet var den vanligaste anmälan till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 2019. Skiljer sig elevers rättigheter i skolan beroende på var de bor eller i vilket område skolan ligger? Vilka erfarenheter finns av framgångsrikt arbete mot diskriminering? Om socioekonomiska aspekter i diskrimineringsmönster och hur skolor arbetar förebyggande mot diskriminering.

Regeringens "Drive for Democracy" är ett stort politiskt paket som ska engagera såväl utrikes- som biståndspolitiken. Seminariet syftar till att diskutera hur politikens alla olika verktyg kan bidra till att stärka människorättsförsvarares inflytande över situationen i staden eller landet de bor i.

Kvinnors- och urfolks rättigheter:Bostad, äganderätt och territorium

Leilani Farha, Ingrid Vergara
Torsdag 16:30 - 17:30
MR-Fonden, Svenska Kyrkan, Diakonia och Colombiagruppen

Seminariet utforskar hur
framförallt kvinnors och urfolks rätt till mark tillgodoses i implementeringen
av fredsavtalet i Colombia. I andra fredsprocesser världen över har ofta
kvinnor förbisetts som förmånstagare i landreformer och ägare av jordbruksmark.
Även urfolk har förbisetts. Detta har fått långtgående negativa konsekvenser
för kvinnors och urfolks socioekonomiska ställning och oberoende. Colombia har
möjligheten att göra saker annorlunda.Nu är det fyra år sedan
fredsavtalet började implementeras. Vilka är erfarenheterna hittills? Hur ser
framtiden ut för kvinnliga småbönder och för Colombias urfolk och hur
garanteras rätten till bostad och jordbruksmark i Colombia inom ramen för
fredsprocessen? Dessa är några av de frågor som kommer att uppmärksammas under
eventet. 

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Torsdag 16:30 - 17:30
Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Frågan om mångfald förenar folkbildningspolitiken och kulturpolitiken. De gemensamma ambitionerna handlar om allas tillgång till kultur och kulturell delaktighet och om ett mångfaldigt utbud. Men vilken betydelse har folkbildningen för mångfalden inom kulturområdet? I Folkbildningsrådets utvärdering Mångfald, makt och normer i folkbildningens kulturverksamheter analyseras folkbildningens deltagare och kulturinriktade utbud i ett mångfaldsperspektiv. Faktorer som främjar eller motverkar mångfald och gränsöverskridande möten identifieras. Medverkande: representanter för folkbildningen, myndigheter och forskare.

Mänskliga rättigheter i och utanför flyktingbosättningar -en fråga om var du bor

Ännu ej fastställt, Ännu ej fastställt, Ännu ej fastställt, Ännu ej fastställt
Torsdag 16:30 - 17:30
Svenska kyrkan

Bland många rapporter om tuffa villkor i flyktingbosättningar sticker Uganda ut som ett positivt exempel. Här får flyktingarna som kommer från bland annat Sydsudan, till skillnad från i många andra länder, rätt till land att bruka och tillgång till utbildning. Har Uganda lyckats med flyktingmottagandet? Vad händer med de människor som bor utanför flyktingbosättningarna? Hur stärker man rättighetsskyddet för de människor som vill återvända och hur jobbar man långsiktigt med de som vill stanna? 
Finns det lärdomar Sverige kan dra av Ugandas flyktingmottagande?  Vad innebär det att se människor som en resurs och vad får ett sådant förhållningssätt för konsekvenser för den enskilda människan? Finns det regionala skillnader i Sverige gällande hur flyktingar ges möjlighet till att bygga sitt eget liv och delta i samhället? Vilka exempel finns lokalt i Sverige när det gäller att se nyanländas egen förmåga att vara en del av och bidra till sitt nya lokalsamhälle? 
Är mänskliga rättigheter i och utanför flyktingbosättningar en fråga om var du bor? Hur bidrar man till att upprätthålla människors värdighet i flyktingmottagande och hur kan det civila samhället bidra i Sverige och globalt?

Vad förhindrar förverkligandet av bostaden som rättighet?

Bo Bengtsson, Emma Holmqvist, Erika P Björkdahl, Någon från allmännyttan Uppsalahem, Någon från planeringsavdelning på Uppsala kommun, Någon från socialförvaltningen, Stina Fernqvist, forskare socialt arbete UU, Uppsala stadsmission (personnamn ej klart)
Torsdag 16:30 - 17:30
Uppsala universitet Nätverket Bostaden som rättighet

Det är svårt för många att få sin rätt till
bostad tillgodosedd i dagens Sverige. Det är oklart vilken status en sådan
rättighet har och vem som ansvarar för dess uppfyllande. På detta seminarium
kommer vi diskutera hur vi kan se på bostaden som rättighet, vilken typ av
rättighet är det? Vad kan vi se för hinder för att bostaden som rättighet ska
kunna förverkligas idag? Vi kommer att diskutera både lösningar inom ramen för
nuvarande system föreslå komplement för att förverkliga allas rätt till en god
bostad.

Hej Kommunen - vad fungerar, för vem & i vilka sammanhang?

Anna-Karin Wettefors, Patrick Konde
Fredag 09:00 - 10:00
Stiftelsen Friends

Hej kommunen är ett samarbete mellan Friends och Örebro Universitet. Friends samlar huvudmän, rektorer och forskare som deltagit i projektet för ett samtal med fokus på lärdomar, utmaningar och framtid. Samverkan och en hela kommunen ansats är en förutsättning för att motverka mobbning i skolan.

100

Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund

Maria Klingenberg, Mia Lövheim
Fredag 09:00 - 10:00
Myndigheten för stöd till trossamfund och Uppsala universitet

I projektet ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” studeras kvinnors egna erfarenheter av engagemang och inflytande inom religiösa församlingar. Projektet genomförs av Uppsala universitet 2019-2020 i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund och redovisas som en rapport vintern 2020. I seminariet medverkar förutom Myndigheten för stöd till trossamfund också Uppsala universitet också för några aktiva kvinnliga ledare inom trossamfunden.

100

2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Flykten från landsbygden och en kraftig urbanisering förvärrar redan existerande orättvisor för kvinnor och män. Hur ska vi stödja de som kämpar för allas rätt till bostad? 

Mänskliga rättigheter och välfärd i det lokala - för alla och envar?

Anna-Sara Lind, Mia Ramklint, Pernilla Leviner, Rebecca Stern, Önver Cetrez
Fredag 09:00 - 10:00
Uppsala universitet

Mänskliga rättigheter regleras i mellanstatliga traktater och i viss utsträckning i nationell lag. I dag har vi två implementerade konventioner i den svenska rättsordningen, EKMR och Barnkonventionen. Vad betyder dessa konkret i förverkligandet av rättigheter som ska tillkomma envar, särskilt de mest utsatta på lokal nivå?

Ojämlik vård får konsekvenser för alla

Fredag 09:00 - 10:00
Sensus studieförbund

Ett seminarium om jämlik vård och hälsa. Vilka strukturer gör att kvaliteten och tillgängligheten på vård, är starkt kopplad till var i landet vi bor? 

Rasism och likvärdigt bemötande

Daniel Godman, verksamhetsutvecklare och specialist på demokrati- och hatbrott, Polismyndigheten, Mikael Öhman Almén, projektledare, Forum för levande historia, Salem Yohannes, statsvetare och konsult inom mänskliga rättigheter, Tobias Poggats, journalist, Wendy Francis, utbildare och projektledare, Amphi produktion, Åsa Trotzig, Verksamhetsutvecklare Mänskliga Rättigheter, Försäkringskassan
Fredag 09:00 - 10:00
Forum för levande historia

Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande.Panelsamtal med representanter från bl.a. Polisen, Försäkringskassan och Forum för levande historia. Presentation av Forum för levande historias webbfortbildning för offentliganställda Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande och uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism.