Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Gärningsmannen är man

Monday December 6, 2021 11:30 - 12:00 Lilla scenen

Moderator: Jessica Lundberg-Blondin
Panelists: Anders Sandberg, Andreas Abrahamsson, Lars Eckerdal

Flera terrordåd de senaste åren har kopplats till den så kallade incelrörelsen – i huvudsak män som lever i ofrivilligt celibat och drivs av hat och hämndmotiv, riktade mot kvinnor och personer i parrelationer. Både Säkerhetspolisen och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har uppmärksammat att incelmiljön utgör en växande hotbild i samhället.

Incelrörelsen kan ses som en form av radikalisering, och i samhällsdebatten har argument för att klassa våld mot kvinnor som hatbrott lyfts fram. I dag lever många människor med våld i sin vardag, i hemmet bland närstående. Polisen har de senaste åren intensifierat arbetet kring särskilt utsatta brottsoffer. Det handlar framför allt om våldsbrott mot kvinnor och barn, som våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn. Det är grova brott som är högt prioriterade inom polisen. Men vad vet vi om förövarna? Statistik visar att det i huvudsak handlar om män. Män begår exempelvis oftare sexualbrott, mot både kvinnor och män[1]. Män svarar också för merparten av andra grova våldsbrott, som skjutningar och mord. Personer med en kriminell livsstil har också ofta själva varit utsatta för eller bevittnat våld i hemmet – vilket understryker vikten av brottsförebyggande insatser.

Varför är män överrepresenterade som gärningsmän? Hur kan samhället arbeta förebyggande med insatser mot förövare? Och vilken roll spelar dagens mansnorm i sammanhanget? Polisen, Länsstyrelsen och föreningen Män diskuterar mansnormen och dess följder i detta miniseminarium. 

[1] https://www.bra.se/download/18.626651b0148b20bd39c7c7/1413531400705/2014_Garningspersoners_kon_och_alder.pdf

Organizer

Polisen, Länsstyrelsen och föreningen Män

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Jämställdhet

Lecturers

Jessica Lundberg-Blondin ModeratorExhibitor

Polismyndigheten

Jessica Lundberg-Blondin arbetar vid polisens kommunikationsenhet.

Anders Sandberg Panelist

Länsstyrelsen Västra Götaland

Anders Sandberg är utvecklare i frågor som rör mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Andreas Abrahamsson Panelist

Föreningen Män

Andreas Abrahamsson från riksförbundet MÄN är kurator och verksamhetsutvecklare på stödsajten killar.se. Män arbetar för jämställdhet, en värld fri från mäns våld och en förändrad manlighet där omsorg och ansvarstagande är centralt.

Lars Eckerdal Panelist

Polisen

Lars Eckerdal är chef i polisområde Fyrbodal och ansvarig för polisens arbete med särskilt utsatta brottsoffer (framför allt relationsbrott, sexualbrott och brott mot barn) i polisregion Väst.