Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Teknikutvecklingens tempo utmanar offentlig sektor

Teknikutvecklingens tempo utmanar offentlig sektor Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 15:30 - 16:00 Ekosystem

Föreläsare: Charlotte Hall

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har undersökt erfarenheter hos representanter för offentlig sektor samt deras bedömning av framtidens teknikutveckling. Underlaget bygger på en enkät som har besvarats av fler än två hundra myndigheter, regioner, kommuner och domstolar under våren 2019. Sett till helheten var svarsfrekvensen strax över sjuttio procent. När företrädare för offentlig sektor tittar framåt ser nästan alla (95 procent) förändringar i verksamheten inom fem år till följd av ny teknik. På tio till tjugo års sikt bedömer hälften (47 procent) att teknikutvecklingen har förändrat hela verksamheten. Tekniken väntas leda till färre rutinuppgifter och större möjlighet att arbeta mobilt. Det finns också en förväntan om effektivisering, förbättrad kvalitet och ökad transparens. Många beskriver en utveckling där det personliga mötet blir mer sällsynt. Samtidigt lyfter svaren fram utmaningar, till exempel större behov av säkerhet och förändrade yrkesroller. Andra utmaningar är att lagar och förordningar inte alltid är anpassade till dagens teknik och att processen för att utveckla regelverk inte hänger med i teknikutvecklingens tempo. Mer än hälften av de som svarat på enkäten ser etiska utmaningar och målkonflikter. Ett exempel är avvägning mellan människors integritet i förhållande till andra intressen, såsom tillgång till data för att kunna utveckla medicinska behandlingar. Artificiell intelligens är ett annat exempel, där det finns funderingar kring oklarheter i ansvarsutkrävande och svårigheter att sätta etiskt ansvarsfulla gränser för vad maskiner får göra. Komet är en statlig utredning som ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling. I uppdraget ingår bland annat att göra fördjupade analyser. Mer information om Komet finns på www.kometinfo.se

Språk

Svenska

Ämne

Teknik

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Charlotte Hall

Charlotte Hall Föreläsare

Kommitten för teknologisk innovation och etik

Charlotte Hall har lång erfarenhet av forskning, metodik och offentlig sektor. Idag arbetar hon med en utredning om framtidens teknikutveckling, med fokus på frågor inom medicin och etik. Charlotte är avdelningschef vid SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och har tidigare arbetat vid bland annat Vetenskapsrådet, Regeringskansliet och Karolinska Institutet.