Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor? Har passerat

Onsdag 21 april 2021 09:00 - 10:00 2

Moderator: Aygül Kabaca
Paneldeltagare: Anja Norell, Helena Rojas, Ihsan Kellecioglu, Karin Bruce, Luis Lineo, Mikael Morberg

Coronakrisen sätter ytterligare ljus på samhällets ojämlikheter och bristen på personers rättigheter utifrån plats. Redan innan krisen påverkade segregation, strukturell rasism och ojämlika livsvillkor t ex folkhälsan utifrån hur vi bor, lever och arbetar. Vad händer i några av Sveriges etniskt mest diversifierade kommuner utifrån krisens sociala och ekonomiska konsekvenser? Hur påverkas invånarna av samhällsdebatten? Ökar risken för ett stärkt vi och dem – tänkande, populism och hot mot demokratin? Kan krisen istället öka förståelsen för boendes livsvillkor, kommunernas och det civila samhällets olika möjligheter för insatser? Kan vi använda vardagsberättelser från personer, föreningar och samfund för att skapa nyansering och förståelse för ojämlikheter och hur det går att förebygga? Vilka berättelser hörs, hur, var, när och vem tillåts berätta dem?

Med stöd av Botkyrka kommuns sociala riskanalyser och scenarier diskuteras hot och möjligheter för framtida jämlikhetsarbete. Från föreningen LUCS presenteras Klokboken www.lucs.se/klokbok, Om lokal Unescosamverkan i Sverige och hur föreningens medlemmar arbetar med frågor om omställning och beredskap i samverkan mellan kommuner, civilsamhället och med stöd av forskning.

Vi lyfter några resultat av Mångkulturellt centrums undersökning med stöd från FORMAS, av 120 Botkyrkabors erfarenheter under pandemin. Vi diskuterar vikten av att dokumentera och bevara berättelser och erfarenheter för framtida analyser, stärkt krisberedskap och framtida forskning. 

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som sedan 1987 bedriver forskning och utbildning kring migration, rasism, mångfald, urbana livsvillkor och kultur. Stiftelsen erbjuder som del i sitt större uppdrag kunskap, analyser och metodutveckling för civilsamhället samt den privata och offentliga sektorn. MKC verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. MKC stärker social jämlikhet genom att på vetenskaplig grund driva ett bildningsarbete som utmanar splittrande samhällskrafter. 

LUCS (Local Unesco Collaboration Sweden) är en nationell förening och kunskapsplattform grundad av Botkyrka kommun, Eskilstuna kommun och Malmö stad. Plattformens syfte är att olika aktörer från kommuner, civilsamhället och lärosäten samarbetar och tillsammans hittar lösningar på komplexa samhällsutmaningar rörande social jämlikhet, mänskliga rättigheter, sammanhållning och platsidentitet.

Fanzingo är ett ovanligt mediehus. Det rymmer produktionsbolag, redaktioner, pedagogisk verksamhet, och projekt som alla sprider nya röster och perspektiv i medierna. Verksamheten drivs av en stiftelse som är icke vinstdrivande och som återinvesterar allt överskott i ny verksamhet. 

Seminariet livesändes och är tyvärr inte tillgängligt i efterhand.

Arrangör(er)

Botkyrka kommun, Mångkulturellt centrum och föreningen LUCS

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom - Öppnas i egen webbläsarflik

Föreläsare

Profilbild för Aygül Kabaca

Aygül Kabaca Moderator

Utbildningschef, Mångkulturellt centrum - MKC.
Aygül är sakkunnig i jämlikhets- och inkluderingsfrågor med bakgrund i globalt utvecklingssamarbete med fokus på Mänskliga Rättigheter. Sedan 2015 är hon verksam på stiftelsen Mångkulturellt centrum - MKC i Fittja, Botkyrka där hon ansvarar för det strategiska kunskapsarbetet, samt föreläser för och processleder privata och offentliga sektorn samt civilsamhället i mångfalds- och förändringsarbete.

Anja Norell Paneldeltagare

Mångkulturellt centrum

Anja Norell är foskningsassistent på Mångkulturellt centrum och utbildare med ansvar för forskningsanknytning

Helena Rojas Paneldeltagare

Botkyrka kommun

Helena Rojas, Utvecklingschef, Botkyrka kommun.
Helenas leder kommunens interkulturella utvecklingsarbete med fokus på mänskliga rättigheter. Hon är ordförande i föreningen Interkulturella städer Sverige och arbetar som oberoende expert inom Europarådets nätverk Intercultural Cities.
I Botkyrka kommun, Sveriges mest etniskt och religiöst diversifierade kommun, är hon verksam på kommunledningsförvaltningen (avdelningen hållbar samhällsutveckling).

Ihsan Kellecioglu Paneldeltagare

Reformklubben

Ihsan Kelleciouglu är samhällsdebattör som tidigare arbetat på bland annat Delegationen mot segregation och Rädda Barnen där han arbetat med att stärka lokala samarbeten i socialt utsatta områden. Han har även suttit i styrelsen för föreningen LUCS. Idag arbetar han som konsult med kommunikationsfrågor och strategi på Reform Society.

Profilbild för Karin Bruce

Karin Bruce Paneldeltagare

LUCS

Karin Bruce arbetar som medlemskoordinator och utvecklare på kansliet för LUCS. Hon har bland annat ansvarat för flera cirklar kring temat corona och dess påverkan för medlemmarna i LUCS och den nya Klokboken som föreningen nyligen givit ut.

Luis Lineo Paneldeltagare

Fanzingo

Luis Lineo är verksamhetsutvecklare på Fanzingo och projektledare för det internationella projektet MediActivism.

Profilbild för Mikael Morberg

Mikael Morberg Paneldeltagare

Mångkulturellt centrum - MKC

Mikael Morberg heter jag och arbetar med kunskaps- och utvecklingsfrågor på Mångkulturellt centrum och inom föreningen LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan. Jag har 30 års erfarenhet av tvärsektoriellt kultur- och samhällsarbete inom frågor om stads- och platsutveckling, ojämlikhet, MR-frågor, social hållbarhet i teori, politik och praktik.