Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

28. Skolan kan förebygga våld! Men vem hjälper skolan? Passed

Thursday November 15, 2018 15:00 - 16:00 T6

Moderator: Klas Hyllander
Panelists: Jan Jönsson, Johan Lilly Gyberg, Lena Högback

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfts skolan fram som en viktig aktör. Samtidigt är kunskapen om verkningsfulla våldsförebyggande metoder begränsad, liksom stödet till enskilda skolor i hur de kan arbeta våldsförebyggande. 

Totalt finns cirka 16 000 skolor och förskolor i landet. Hur ser stödet till skolorna ut idag när det gäller metoder och arbetssätt för att förebygga våld? Hur kan stödet utvecklas för att säkra arbetssätt som ger resultat?

Frågor om våld berör arbetsmiljön i skolan för både elever och personal. De berör också - på ett mycket konkret sätt - skolans arbete med värdegrund, mänskliga rättigheter, jämställdhet inräknat, och demokrati. Är ett konkretiserat våldsförebyggande arbete i skolan i själva verket en möjlighet att gå från ord och abstraktion till mer praktik och handling i värdegrundsarbetet?

Vi visar exempel från skolor som går före i arbetet mot våld. Skolledare och representanter från myndigheter och från SKL diskuterar hur skolans arbete för att förebygga våld kan utvecklas och understödjas. Hur kan vi gå från beprövad erfarenhet hos enskilda skolledare och skolpersonal till ett mer systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete?

Organizer

SKL

Tags

Skolan
Maskulinitet
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Sexism
Sexualiserat våld
Ungdom
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Klas Hyllander Moderator

Handläggare, SKL:s kvinnofridssatsning, Sveriges Kommuner och Landsting

Jan Jönsson Panelist

Socialborgarråd i Stockholms stad, och tidigare rektor, Karsby International School, Botkyrka

Johan Lilly Gyberg Panelist

Undervisningsråd, avdelningen för skolutveckling, Skolverket

Lena Högback Panelist

Enhetschef, Stockholm-Norr, Skolinspektionen